Bokslutskommuniké för 2016

 • Blog

Uppsala, Sverige
Bokslutskommuniké för IMINT Image Intelligence AB 1 januari–31 december 2016

Nedan följer ett sammandrag från kommunikén. Klicka här för att se den i sin helhet.

Fjärde kvartalet, 1 oktober-31 december 2016

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1,7 Mkr (0,0 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 7,4 Mkr (5,6 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -2,0 Mkr (-3,5 Mkr)
 • Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -2,0 Mkr (-3,5 Mkr)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,24 kr (-0,61 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -6,2 Mkr (-3,4 Mkr)
 • Eget kapital uppgick per den 31 december 2016 till 69,1 Mkr (27,8 Mkr)
 • Likvida medel uppgick den 31 december 2016 till 53,0 Mkr (20,8 Mkr)

Väsentliga händelser 1 oktober-31 december 2016

 • Bolaget tecknar ett treårigt licensavtal med ett större asiatiskt teknikbolag.
 • I slutet av oktober genomför Bolaget en riktad nyemission, vilket tillför Imint 44,6 miljoner kronor efter emissionskostnader.
 • Imint rekryterar Jens Ålander som CFO och tillika operativ chef.
 • Bolagets tidigare största ägare, Professionell Ägarstyrning i Sverige AB (PÄAB), överlåter en stor del av sitt innehav till sina aktieägare och minskar innehavet från 17,0% till 3,6%.

Perioden 1 januari – 31 december 2016

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2,3 Mkr (0,0 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 22,1 Mkr (14,2 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -8,1 Mkr (-7,8 Mkr)
 • Resultat efter skatt för perioden uppgick till -8,1 Mkr (-7,8 Mkr)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,99 kr (-1,76 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -20,0 Mkr (-10,4 Mkr)

Väsentliga händelser 1 januari – 30 september

 • Katarina Bonde knyts till styrelsen som rådgivare.
 • Kontor öppnas i Shanghai (Kina) och lokal säljchef anställs i april och följs upp av en supportingenjör i juni.
 • Utvecklingsavtal tecknas med ett större asiatiskt teknikbolag avseende videostabilisering.
 • Sami Niemi, en av grundarna till Scalado, knyts till bolaget som strategisk rådgivare.
 • Bolagsstämma hålls den 30 maj och Katarina Bonde väljs till ny ordförande och Henrik Sund till ny styrelseledamot.
 • Ett tvåårigt licensavtal avseende video-stabilisering tecknas med spanska smartphone-tillverkaren Mundo Reader S.L. som marknadsför produkter under varumärket BQ.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Ett utvecklingsavtal med Samsung Electronics Company Ltd. tecknades i januari. Avtalet innebär en anpassning av Imints mjukvara Vidhance till ett nytt produktområde inom konsumentelektronik.
 • Den ”design win” gällande videostabilisering som publicerades i ett pressmeddelande 10 januari finns med i Huawei’s smartphone modell Mate 9.
 • Ett flerårigt licens- och samarbetsavtal har tecknats med Wiko SAS, ett franskt smartphonebolag.

VD har ordet

Vårt erbjudande inom videoområdet är intressant för de flesta aktörer inom smartphone branschen. Kamerafunktionalitet är nämligen ett av få områden där tillverkare kan försöka nå konkurrensfördelar med förbättrad funktionalitet. Smartphonemarknaden fortsätter att vara mycket konkurrensutsatt och är, med drygt 1,5 miljarder sålda enheter 2016, den i särklass största konsumentelektronikprodukten.

2016 är året då vi byggde en ordentlig plattform både vad gäller produktutveckling, organisation och inte minst kundkontakter och kundsamarbeten. Vi kunde i april berätta om vår expansion i Kina och strax därefter offentliggöra ett utvecklingsavtal med ett större asiatiskt teknikbolag. I juli tillkännagav vi vårt första licensavtal inom smartphones, med den spanska tillverkaren BQ. Under hösten, i oktober, följde ett flerårigt licensavtal av ramavtalskaraktär på utvecklingsavtalet med det större asiatiska teknikbolaget. I början på 2017 kunde vi berätta om att de första telefonerna med Vidhance fanns ute i konsumentledet.

Utöver detta genomförde vi en riktad nyemission i oktober som tillförde bolaget ett nettokapital om 44,6 mkr. I november tillträdde Jens Ålander tjänsten som CFO. Allt sammantaget har inneburit en nivåhöjning för möjligheterna att lyckas uppnå våra långsiktiga affärsmål. Det är tillfredsställande att konstatera att vi under 2016 i hög grad levererat i enlighet med de planer vi kommunicerade i samband med aktienoteringen i december 2015.

Marknadsföringen av vår basprodukt för konsument-marknaden, videostabilisering, har fått bra draghjälp av de offentliggjorda samarbetena med Huawei och Samsung. Samtidigt fortsätter utvecklingen av video-stabiliseringen med nya premiumfunktioner som kan köpas och läggas till grunderbjudandet. Vi törs säga att vi har en mycket kraftfull lösning som tydligt utmanar etablerade marknadsledare inom smartphonemarknaden. Vi lägger stort fokus på en första ”design win” för den nya produkten Live Auto Zoom som väcker bra intresse vid kundpresentationer.

Sista kvartalet 2016 utgjorde också en viktig milstolpe i vår resultaträkning, då vi kunde intäktsföra licensavgifter utöver tidigare betalda utvecklingsuppdrag.

Vi fortsätter att växa som organisation och rekryterar nya medarbetare, huvudsakligen inom marknad, produkt- och kundnära utveckling. Kombinationen av hög kompetens, lojala medarbetare och en stark laganda är utan tvekan bolagets viktigaste tillgång.

Vi ser med tillförsikt fram emot nästa steg i vår utveckling.

Uppsala i februari 2017

Andreas Lifvendahl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD Imint

E-post: andreas.lifvendahl@imint.se

Jens Ålander, COO/CFO Imint

E-post: jens.alander@vidhance.com

Telefon: 018-474 99 90

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017.

Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt företrädesvis konsumentmarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo