Imint genomför en riktad nyemission om 48,8 mkr

Uppsala, Sverige

Imint Image Intelligence AB (publ) (“Imint” eller “Bolaget”) offentliggör att bolaget har genomfört en placering av 617 777 nya aktier till svenska och internationella investerare genom en accelererad bookbuilding-process till ett pris om 79 kronor per aktie, vilket tillför Bolaget ca 48,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Priset per aktie motsvarar ca 2 procents rabatt mot volymviktat genomsnittspris under föregående 10 handelsdagar och knappt 14 procents rabatt mot senaste stängningskurs.

Imint avser att använda emissionslikviden för att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov till dess att Bolaget uppnår ett positivt kassaflöde i ett läge där Bolagets försäljning, marknadsföring och produktutveckling behöver kapitaltillskott för att ta till vara de möjligheter, men också utmaningar som Bolaget står inför. För att genomföra placeringen har styrelsen i Imint, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 30 maj 2016, beslutat om en riktad nyemission om 617 777 nya aktier.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning vid en tidpunkt då Bolaget behöver fokusera på kundprojekt utanför Sverige och därför behöver säkerställa kapitalet på kort tid, något som förväntas gynna alla aktieägare. Emissionen innebär att antalet aktier i Imint ökar med 617 777 från 8 219 500 till 8 837 277 och att aktiekapitalet ökar med 617 777 kronor från 8 219 500 kronor till 8 837 277 kronor. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 7 procent efter genomförd emission.

Redeye AB är finansiell rådgivare till Imint i samband med emissionen.

Andreas Lifvendahl, VD, kommenterar transaktionen:

“Utöver tidigare offentliggjorda avtal har vi diskussioner med flera aktörer, i olika faser av försäljningsprocessen. Kundintresset för våra produkter, såväl befintliga som de under utveckling, gör att vi vill komma än fortare fram. Imint är därför i behov av expansionskapital för att kunna stärka sin försäljning och produktutveckling och ta till vara på den ökande efterfrågan på bolagets produkter.”

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo