Valberedningens förslag till årsstämman i Imint Image Intelligence AB

Uppsala, Sverige

Valberedningen för Imint Image Intelligence AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 30 maj 2016. Valberedningen har bestått av Björn Berg, vd och partner Professionell Ägarstyrning i Sverige AB, Anna Söderholm, Almi Invest AB, Mateo Santurio, Uppsala Universitets Holding AB samt Gösta Franzén, styrelsens ordförande.Valberedningen för Imint Image Intelligence AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 30 maj 2016. Valberedningen har bestått av Björn Berg, vd och partner Professionell Ägarstyrning i Sverige AB, Anna Söderholm, Almi Invest AB, Mateo Santurio, Uppsala Universitets Holding AB samt Gösta Franzén, styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag till beslut om val av styrelseledamöter och revisor samt arvoden (punkterna 11 och 12)

Valberedningen föreslår fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Joakim Nydemark, Hans Eriksson och Harald Klomp. Gösta Franzén har undanbett sig omval.

De senaste åren har bolaget fokuserat sin verksamhet mot främst marknaden för smart-phones och sociala medie- och appföretag. Vidare har bolaget börsnoterats på Aktietorget i december 2015. Mot bakgrund av bl. a detta föreslår valberedningen nyval av Katarina Bonde och Henrik Sund. Katarina Bonde föreslås till styrelsens ordförande.

Katarina har varit knuten till Imint som rådgivare under den första tiden som noterat bolag. Hon är i dag styrelseledamot i bl.a. Fingerprint Cards, Mycronic och Micro Systemation och styrelseordförande i Opus Group och Propellerhead Software. Förutom dessa och andra engagemang i Sverige, har Katarina också engagemang i Silicon Valley-området och andra delar av det amerikanska näringslivet. Hon har haft roller som VD, styrelseordförande och VP of Sales för flera riskkapitalfinansierade företag i Seattle från 1992 till 2004.

Henrik Sund är Vice President Telia Company AB och har mångårig erfarenhet av IT- och telekommarknaden bl.a. från Telia Sonera, Nokia, Tieto och Cap Gemini. Henrik har bl. a varit ansvarig för Globala produkter och tjänster inom TeliaSonera Group. Henrik har såväl omfattande operativ erfarenhet som erfarenhet från olika styrelseuppdrag.
Valberedningen föreslår vidare att ersättning till styrelseledamöter skall utgå med två prisbasbelopp och för styrelsens ordförande 200 kSEK.

Till revisor föreslås Lars Kylberg, PWC. Ersättning till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2017 (punkt 13)

Föreslås att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast fyra månader före årsstämman 2017. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen per den 30 november 2016.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Inga förändringar skall dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än en månad före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2017 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, © förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Arvode till valberedningen skall inte utgå. Bolaget skall dock svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

För ytterligare information kontakta:
Björn Berg, Valberedningens ordförande, mob: +46 (0)70 570 70 17

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo