Bokslutskommuniké för 2015

Sammnfattning av Imints bokslutskommuniké för 2015

Bokslutskommuniké för IMINT Image Intelligence AB 1 januari–31 december 2015

Fjärde kvartalet 2015

• Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 5,6 Mkr (2,3 Mkr).
• Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -3,5 Mkr (-0,9 Mkr).
• Resultat efter skatt uppgick till -3,5 Mkr (-0,9 Mkr).
• Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,61 kr (-0,25 kr).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1,3 Mkr (-3,6 Mkr) och kassaflödet före finansiella poster uppgick till -3,5 Mkr (-4,7 Mkr).
• Eget kapital uppgick per den 31 december 2015 till 27,8 Mkr (4,2 Mkr).
• Likvida medel uppgick den 31 december 2015 till 20,8 Mkr (1,2 Mkr).

Väsentliga händelser Q4

  • Imint Vidhance vinner för andra gången priset ”Young Bulls” på teknikkonferensen WhiteBull i Barcelona i oktober 2015.
  • Extra bolagsstämma i september 2015 där Hans Eriksson och Joakim Nydemark tar plats i styrelsen.
  • Spridningsemission i november 2015, som inbringade 17,5 mkr efter emissionsutgifter och med kraftig överteckning varvid det tillkom cirka 2 000 nya ägare och 2 300 000 nya aktier, inkl kvittning av skulder om 3 200 tkr till de tre största ägarna.
  • Notering på Aktie-Torget den 16 december 2015.
  • Tillväxtlån om 3 mkr beviljat av Almi.

Perioden januari till december 2015

• Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 14,2 Mkr (7,0 Mkr).
• Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -7,8 Mkr (-3,7 Mkr).
• Resultat efter skatt uppgår till -7,8 Mkr (-3,7 Mkr).
• Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,76 kr (-2,05 kr).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2,9 Mkr (-2,9 Mkr), och kassaflödet före finansiella poster uppgick till -9,6 Mkr (-5,8 Mkr).

Väsentliga händelser hela året

• Imint deltog på CES i Las Vegas och på Mobile World Congress i Barcelona.
• Personaltillväxt med huvudsakligen ytterligare mjukvaruutvecklare till Uppsalakontoret.
• Flytt till större och mer ändamålsenliga lokaler i centrala Uppsala i maj 2015.
• Private placement emission i juni 2015, som inbringade 10,7 mkr efter emissionsutgifter och som tillförde bolaget cirka 80 nya ägare och 1 600 000 aktier.
• Initierades incitamentsprogram för personalen i form av två optionsprogram, innefattande totalt 373 000 aktier vid utnyttjande.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

• Produktchef rekryteras som börjar i mars 2016.
• Teknikchefen Simon Mika lämnar bolaget.
• Rekrytering av personal i Kina.
• Katarina Bonde knyts till styrelsen som rådgivare.
• Ledningens teckningsoptioner har lösts och aktiekapitalet har ökat med 192 tkr och tillfört kapital till bolaget med 250 tkr.
• En del av personalens teckningsoptioner har lösts in och aktiekapitalet ökat med 85,3 tkr och tillfört kapital till bolaget med 1 109 tkr.
• Deltog i februari 2016 som utställare på Mobile World Congress i Barcelona.

VD har ordet

2015 var ett händelsernas och förändringarnas år för Imint. De stora förändringarna inleddes egentligen redan 2014 då vi på allvar bestämde oss för att omrikta verksamheten mot den växande marknaden för mobil video i allmänhet, och marknaden för smartphones i synnerhet. Under 2015 skärptes det fokuset ytterligare, allt eftersom marknadens signaler, slutkundernas behov av bättre videoinspelning, och initiala kundkontakter alla förstärkte bilden av en stor potential. Redan tidigt under 2015 insåg vi behovet av ökad finansiering för att förkorta tiden för produktlanseringar till marknaden. Detta ledde till en private placement emission under sommaren som efter emissionsutgifter inbringade drygt 10,7 mkr, och en spridningsemission mot slutet av 2015 inför notering på Aktietorget vilket fyllde kassan med ytterligare cirka

17,5 mkr efter emissionsutgifter.

Det var mycket glädjande att notera ett stort intresse för vårt bolag på aktiemarknaden, och spridningsemissionen övertecknades mer än sju gånger. Med kassan påfylld finns bättre förutsättningar för att under 2016 fortsätta expansionen på många fronter. Utmaningar saknas inte, och vi kommer – i enlighet med vår plan i emissionsmemorandumet – framförallt fortsätta förstärka organisationen med tyngdpunkt på mer seniora nyckelpersoner och kapacitet för försäljning, både på kontoret i Uppsala och utomlands. Redan under 2015 har vi förstärkt personalstyrkan inom produktutveckling.

Kamerafunktionalitet fortsätter att vara viktigt ur konkurrenssynpunkt för smartphonetillverkare, och tyngdpunkten har också glidit från hög kvalitet i stillbilder, till bättre video. I det korta perspektivet är vårt fokus integration av vår mjukvaruteknik Vidhance

i smartphones, för att förbättra användarens upplevelse vid filminspelning. Vi utvecklar även nya funktioner som Live Autozoom, en funktion som fått mycket uppmärksamhet, och vi accelererar nu utvecklingsarbetet. Vidhance är det varumärke som vi lanserar på den internationella kundmarknaden och Imint får en något mer nedtonad plats. Det återspeglas bland annat i våra två hemsidor; med imint.se på svenska, och vidhance.com på engelska. Vidhance är en bred teknikplattform och är rakt igenom mjukvara, vilket kan ge oss goda marginaler när volymerna stiger.

Den första funktionen för konsumentelektronik är

videostabilisering, där vi har en konkurrenskraftig lösning för Android-enheter. Apple öppnade branschens ögon för vikten av mjuk och stabil videoinspelning i och med lanseringen av iPhone 6 och ”Cinematic video stabilization”, och med viss stolthet törs jag säga att vi erbjuder en i många avseenden konkurrenskraftig lösning – tillgänglig för det stora antalet Android-tillverkare som konkurrerar med Apple.

Vi fokuserar främst på den asiatiska marknaden, inte minst Kina som blivit en ledande nation inte bara för produktion utan även för design och utveckling av smartphones – med nio av världens tolv största smartphonetillverkare. Många stora varumärken är relativt okända för oss i väst – Huawei har börjat bli ett välkänt konsumentmärke här i Sverige, men få har hört talas om till exempel Xiaomi, Oppo och Vivo – där alla sålde väl över 10 miljoner telefoner – bara i fjärde kvartalet 2015. I Kina bygger vi nu upp en lokal verksamhet med försäljning och fältsupport, och vi säkerställer bra ingenjörskompetens vid huvudkontoret i Uppsala med svensk-kinesisk personal. Vi har sedan tidigare en samarbetspartner i Sydkorea och med stöd av vår agent i Asien bearbetas även andra länder i Asien.

Jag ser med tillförsikt på 2016 med det team och de produkter vi byggt upp och de  möjligheter vi ser i marknaden.

Uppsala i februari 2016
Andreas Lifvendahl, vd

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Imint:                                                                                                                             

Andreas Lifvendahl, VD Imint                                                    

Telefon: 018-474 99 90                                                                        

E-post: andreas.lifvendahl@imint.se                                                 

http://www.imint.se     http://www.vidhance.com                                                  

Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.

# # #


Se bokslutskommuniké

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo