Bokslutskommuniké för IMINT Image Intelligence AB 1 januari – 31 december 2018

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2018 

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 9,2 Mkr (6,5 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 14,1 Mkr (11,4 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -1,9 Mkr (-1,2 Mkr)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,22 kr (-0,13 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till 2,1 Mkr (-3,0 Mkr)

Perioden 1 januari – 31 december 2018 

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 33,9 Mkr (18,6 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 50,5 Mkr (39,6 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -3,1 Mkr (-7,3 Mkr)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,35 kr (-0,82 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till 0,0 Mkr (-14,6 Mkr)
 • Eget kapital per den 31 december 2018 uppgick till 61,0 Mkr (63,2 Mkr)
 • Likvida medel per den 31 december 2018 uppgick till 40,0 Mkr (39,6 Mkr)

Väsentliga händelser 1 oktober – 31 december 2018

 • Den 2 oktober lanserade Imint version 3.0 av mjukvaruplattformen Vidhance®. Viktiga utvecklingsinsatser har investerats i förbättring och optimering av plattformen.
 • Den 23 oktober meddelade Imint att den turkiska kunden i det avtal som annonserades 9 juli 2018, är General Mobile. Avtalet ger General Mobile rätt att inkludera Vidhance videostabilisering i kommande smartphones.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
 • Den 2 januari meddelar Imint att Thomas Sporrong tillträder som Head of Business Development den 1 februari 2019. Thomas blir en del av bolagets ledningsgrupp.
 • Den 18 januari tecknade Imint ett licensavtal Oppo Mobile Telecommunications Ltd. Avtalet ger Oppo möjlighet att inkludera funktioner inom Vidhance för videoförbättring, bland annat videostabilisering.
 • Den 31 januari tecknade Imint ett nytt licensavtal med en större kinesisk kund. Det nya avtalet löper på tre år och ger kunden rätt att inkludera vissa nya funktioner från produktplattformen Vidhance. Kunden använder sedan tidigare Vidhance-mjukvara i sina produkter, under ett äldre avtal.
 • Den 12 februari tecknade Imint ett tilläggsavtal med Xiaomi. Avtalstillägget ger Xiaomi möjlighet att inkludera flera Vidhance-funktioner, bland annat Live Composer, i framtida smartphones. Avtalstillägget löper på tre år.

VD har ordet

Jag summerar 2018 med stolthet och ödmjukhet. Vår tillväxtresa fortsatte med en omsättningsökning på mer än 80% jämfört med 2017.

Det fjärde kvartalet innebar intensivt arbete med försäljning, produktutveckling och kundintegrationer. I början av 2019 kunde vi därmed meddela två goda nyheter som resultat av våra insatser. Vi fick världens femte största smartphonetillverkare, kinesiska Oppo, som ny kund, och ett par dagar senare tecknades ett nytt treårigt licensavtal med en befintlig storkund. Imint har nu licensavtal och samarbeten med de fyra stora kinesiska mobiltelefonbolagen. Det är en mycket stark position som kan vidareutvecklas under 2019.

Under sista kvartalet annonserades den första produktlanseringen från vår nya turkiska kund, General Mobile och de första produkterna från vår Taiwan-baserade kund som vi annonserade i augusti 2018.

Den affärsutveckling som inleddes under 2018, med att identifiera nya vertikaler där Vidhance kan leverera värde, intensifierades under fjärde kvartalet. Vi genomförde en rekrytering av en chef för affärsutveckling och Thomas Sporrong har nu tillträtt tjänsten. Det är med rätt blandning av självförtroende och realistisk långsiktighet som vi med intensifierad styrka kan fortsätta att bearbeta dessa nya möjligheter.

Den omarbetning av produktportföljen som pågått under 2018, nådde en viktig milstolpe i samband med lanseringen av Vidhance 3.0 i oktober. Imints hemsida återspeglar nu öppet och tydligt den nya produktportföljens struktur. Vi har valt att organisera funktioner för videoförbättring efter den livscykel som en slutanvändare upplever då användaren vill föreviga händelser genom att filma med sin smartphone.

Responsen från kunder är bra och Imint befäster den ledande positionen i branschen, som det företag som kan kombinera innovation med gedigen kvalitet. En stor del av de nya funktionerna och de som planeras att färdigställas under 2019, är en direkt följd av kunddialoger. Det skapar en trygghet i bedömning av marknadspotential och ett incitament för oss att ständigt bli mer effektiva i produktutvecklingen.

Som vi aviserade i samband med den tredje kvartalsrapporten för 2018, så har volymutvecklingen för några av våra kunder varit mer positiv än väntat, vilket kortsiktigt har en negativ påverkan på intjänandet från de kundavtalen. Den effekten syns nu tyvärr i omsättningen för fjärde kvartalet.

Sammanfattningsvis så är det mycket glädjande att konstatera att 2018 var vårt bästa år hittills och att vi med den gynnsamma starten av 2019, har ett starkt fokus på att fortsätta vår tillväxtresa. Med nya kundavtal och en stark kassa, har vi möjlighet att fortsätta växa affären och investera för att säkerställa en långsiktig och hållbar tillväxt.

Uppsala i februari 2019

Andreas Lifvendahl, VD 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Se hela bokslutskommunikén

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo