Bokslutskommuniké för IMINT Image Intelligence AB 1 januari – 31 december 2019

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 11,1 Mkr (9,2 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 16,4 Mkr (14,1 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -1,8 Mkr (-1,9 Mkr)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,20 kr (-0,22 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -0,9 Mkr (2,2 Mkr)

Perioden 1 januari – 31 december 

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 40,3 Mkr (33,9 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 59,2 Mkr (50,5 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -5,9 Mkr (-3,1 Mkr)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,67 kr (-0,35 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -5,9 Mkr (0,8 Mkr)
 • Eget kapital per den 31 december 2019 uppgick till 55,5 Mkr (60,1 Mkr)
 • Likvida medel per den 31 december 2019 uppgick till 33,5 Mkr (40,0 Mkr)

Väsentliga händelser 1 oktober – 31 december

 • Den 8 november tecknades ett treårigt licensavtal med kinesiska kommunikations-bolaget Hytera Communications Corp. Ltd. Avtalet, som är det första för Imint i segmentet för kroppsburna kameror, ger Hytera rätten att integrera Vidhance i sina videokameraprodukter.

Väsentliga händelser efter periodens slut 

 • Den 6 februari tecknade Imint ett licensavtal med kinesiska smartphonebolaget Nubia Technology Co., Ltd. Avtalet löper på tre år och ger kunden rätt att inkludera Vidhance videoförbättringsmjukvara i kommande produktlanseringar.

VD ord

Vår tillväxtresa fortsatte under 2019 med en omsättningsökning på 19% jämfört med 2018.

Under året har vi fortsatt att bygga ett stabilt internationellt företag med goda tillväxt-möjligheter och vunnit nya kundkontrakt, förbättrat vår organisation och lanserat många nya produkter.

Tillväxten kommer främst från nya kundavtal under året, åtta totalt, men även från befintliga kunder som köpt nya Vidhance-funktioner. Vi följer därmed vår strategi att öka intäkterna via nya kunder, där vi nu också vänder oss mot segment utanför smartphones med våra mogna produkter, och genom att leverera nya produkter till våra etablerade smartphone-kunder.

Under kvartalet tecknade vi ett avtal med radiokommunikationsbolaget Hytera. Det är första kunden utanför smartphoneindustrin, som köper samma produkter vi säljer till smartphonetillverkare. Hytera har en stark ställning på marknaden för kroppsburna kameror och riktar sig bland annat till offentliga blåljuskunder.

Denna framgång visar att Imint har en stark teknisk lösning, även för marknader utanför smartphones. Vi tror på en stark tillväxt i de här segmenten, även om säljcyklerna är längre än i smartphonemarknaden. För att nå ytterligare framgång i vår satsning, kommer vi öka fokus på digital marknadsföring. Målet är att positionera Imint som industriledare för videoförbättring i rörliga kameror.

Konkurrensläget är fortsatt intensivt. Därför har vi tagit fram en offensiv produktutvecklingsplan med fokus på att utveckla en smal, men unik, produktportfölj. Smarta funktioner för att dra nytta av telefoner med flera kameror är en viktig del av planen. Vi tittar också på produkt-koncept som ligger längre fram i tiden, men tar det vidare som experiment och forsknings-arbete. Här förhåller vi oss till megatrender såsom ökat antal uppkopplade sensorer, 5G, AI och automatisering.

Marknadsläget för vår viktigaste kundmarknad, smartphonetillverkare i Asien, påverkas av handelskonflikten mellan USA och Kina, samt det pågående corona-virusutbrottet i Kina. Vad effekterna blir för Imint är dock för tidigt att uppskatta. Att den mässa som är viktigast för oss, Mobile World Congress i Barcelona, ställts in med hänvisning till coronaviruset är en konsekvens som är ogynnsam.

Med nya kundavtal och en fortsatt god likviditet, har vi möjlighet att fortsätta växa affären och säkerställa en långsiktig och hållbar tillväxt. Målsättningen för 2020 är att få lönsamhet i den etablerade smartphoneaffären för att kunna öka utrymmet och fart framåt för investeringar i både nya marknader och nya produkter som möter våra kunders behov.

Uppsala i februari 2020

Andreas Lifvendahl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Bokslutskommunike Imint Q4 2019

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo