Bokslutskommuniké för IMINT Image Intelligence AB 1 januari – 31 december 2020

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,3 Mkr (11 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 15 Mkr (16,4 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till 2,7 Mkr (-1,9 Mkr)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till 0,30 kr (-0,21 kr) före utspädning och 0,29 kr (-0,20 kr) efter utspädning
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till 0,8 Mkr (-0,9 Mkr)

 

Perioden 1 januari – 31 december 

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 48,8 Mkr (40,3 Mkr)

 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 57,1 Mkr (59,2 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till 1,7 Mkr (-5,9 Mkr)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,19 kr (-0,67 kr) före utspädning och 0,18 kr (-0,63 kr) efter utspädning
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till 2,0 Mkr (-5,9 Mkr)
 • Eget kapital per den 31 december 2020 uppgick till 57,2 Mkr (55,5 Mkr)
 • Likvida medel per den 31 december 2020 uppgick till 34,9 Mkr (33,5 Mkr)

 

Väsentliga händelser 1 oktober – 31 december 

 • Den 12 november 2020 håller bolaget en extra bolagsstämma, för beslut om två incitamentsprogram i form av utgivning av teckningsoptioner; ett riktat till personal och ledning, och ett till styrelseledamöter. Erforderlig majoritet om nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna saknades för beslut i båda förslagen.

 • Den 13 december 2020 meddelar bolaget att man tecknat ett licens- och underhållsavtal med ett mindre, snabbväxande amerikanskt bolag verksamt inom smarta glasögon. Affären representerar ett nytt marknadssegment för Imint inom industriell AR-teknik
 • Den 17 december 2020 meddelar bolaget att man mottagit en projektutvecklingsbeställning från ett stort mjukvarubolag med inriktning mot sociala medier. Utvecklingsprojektet förväntas pågå under cirka ett år, varefter en produktlansering kan komma att ske. Slutprodukten är inom kategorin bärbar konsumentelektronik. 
 • Den 23 december 2020 meddelar bolaget att man tecknat ett tilläggsavtal med kunden Xiaomi. Tilläggsavtalet ger kunden rätt att inkludera en ny funktion ur produktfamiljen Vidhance i kundens smartphoneprogram. Tilläggsavtalet löper över tre år, och uppskattas addera mellan 5-10% på omsättningen under 2021.

 

Väsentliga händelser efter periodens slut 

 • Den 19 januari 2021 meddelar bolaget att en valberedning inför årsstämman 2021 har utsetts. De ägare som accepterat att ingå i valberedningen har till representanter utsett Öjvind Norberg, Peter Ekerling samt Andreas Ullman. Öjvind Norberg är valberedningens ordförande.

 

VD-ord

Året 2020 går till historien som ett mycket annorlunda år. Med den motvind vi kände första halvåret är det med stolthet vi kan konstatera att vi gjorde en rejäl comeback under andra halvåret, och kunde stänga året med ännu ett rekordkvartal med en nettoomsättning på 15,3 mkr, en ökning med 39% över fjärde kvartalet 2019.

Den goda tillväxten under andra halvan av året gjorde att helåret 2020 blev vårt starkaste någonsin, med en omsättning på 48,8 mkr vilket är en tillväxt om 21% över 2019. Den goda omsättningstillväxten har skett med fortsatt god kostnadskontroll, vilket ger oss positivt årsresultat före skatt på 1,7 mkr. För kvartalet var farten framåt hög, och med god lönsamhet, vilket rörelseresultatet om 3,5 mkr och kassaflödet på 0,8 mkr i fjärde kvartalet vittnar om.

Vi har lyckats väl med att fördjupa samarbetet med flera viktiga kunder inom smartphonemarknaden. Vår ambition att bredda vår produktportfölj inom videoförbättring har slagit väl ut, och vi har ökat innehållet i vår leverans till flera kunder. En viktig produkt har varit Vidhance Selfie Mode, som anpassar videoförbättring när mobilens framkamera används. Vi har också lyckats väl med att komma djupare i våra kunders modellprogram, och därmed fortsatt få upp volymerna för telefoner med Vidhance integrerat. Dessa båda faktorer samverkar till det goda försäljningsresultatet.

Vi avslutade 2020 med tre viktiga affärer i december. Vi tecknade ett treårigt tilläggsavtal med vår kund Xiaomi för en ny Vidhance-funktion som ger bra intäktsförstärkning till vår basaffär.

Utanför smartphonemarknaden fick vi en ny intressant kund inom industriell AR-teknik, och ett mer långsiktigt utvecklingsuppdrag inom bärbar konsumentelektronik. Kunden i detta fall är framförallt positionerad inom sociala medier, men har även fysiska produkter i sitt sortiment. Båda dessa affärer har ingen stor kortsiktig effekt på vår försäljning, men representerar två spännande områden för framtiden. Affärerna är också en signal om hur vårt rykte om teknisk excellens och vårt varumärke växer vidare och blir känt för flera.

Under 2020 arbetade vi målmedvetet med kostnadskontroll och effektivitet, med målet om positivt kassaflöde för kärnaffären.  Vi uppnådde det målet med tydligt fokus på vår huvudmarknad och våra viktigaste kunder, och har därmed bevisat att vi kan generera värde. I december 2020 kunde vi stolt ta emot utmärkelsen om en 7:e plats på Deloittes lista ”Technology Fast 50”, men en tillväxt på 1630% mellan åren 2016-2019. Det gav oss också en bra signal om att vi i själ och hjärta är ett tillväxtbolag.

Så från en lönsam plattform och med ett mycket kompetent och sammansvetsat team, gör vi nu oss redo att öka investeringstakten på bredare front, för att skapa bästa möjliga jordmån för mångårig god tillväxt. Vi går in i 2021 med gott humör och framgång som mål.

Uppsala i februari 2021

Andreas Lifvendahl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Bokslutskommunike Imint Q4 2019

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo