Bokslutskommuniké för IMINT Image Intelligence AB 1 januari – 31 december 2022

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 12,2 Mkr (17,0 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 18 Mkr (18,5 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -0,9 Mkr (4,3 Mkr)
 • Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -1,2 Mkr (5,7 Mkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,13 kr (0,62 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -2,6 Mkr (-1,8 Mkr)

Perioden 1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 64,1 Mkr (63,2 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 72,1 Mkr (59,8 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till 13,8 Mkr (18,8 Mkr)
 • Resultat efter skatt för perioden uppgick till 13,8 Mkr (18,8 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 1,51 kr (2,20 kr)
 • Resultat per aktie efter utspädning för perioden uppgick till 1,49 kr (2,20 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till 13,1 Mkr (14,9 Mkr)
 • Eget kapital per den 31 december 2022 uppgick till 99,5 Mkr (85,5 Mkr)
 • Likvida medel per den 31 december 2022 uppgick till 78 Mkr (59,9 Mkr)

Väsentliga händelser 1 oktober – 31 december

 • Den 18 oktober 2022 meddelar Imint att bolaget ingått ett partnerskap med en ledande kikartillverkare.
 • Den 15 november 2022 publiceras nyheten att telefontillverkaren Nothing valt att implementera Imints Vidhance Generation 4 i sin telefon Phone (1).
 • Den 18 november 2022 meddelar Imint att man från verksamhetsåret 2023 kommer redovisa verksamheten i två affärsområden och offentliggör finansiella mål för dessa affärsområden.
 • Den 1 december 2022 publiceras nyheten att Superhexa kommer integrera Vidhance i nästa generation av Superhexa Vision AR Glasses.
 • Den 9 december 2022 meddelar bolaget att valberedningen skall bestå av Jonas Fridh (ordf), Johan Qviberg samt Peter Ekerling.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den 8 februari 2023 meddelar Uppsala universitet att Andreas Lifvendahl, Johan Svensson och Harald Klomp, som alla spelat stor roll i framväxandet av Imint, tilldelas Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris 2023.
 • Den 13 februari 2023 meddelar valberedningen i Imint sitt förslag inför val av styrelseledamöter vid bolagsstämman den 23 maj 2023. Nuvarande styrelseledamöterna Jonas Fridh och Öjvind Norberg har avböjt omval vid kommande stämma. Valberedningen har föreslagit Yvonne Mårtensson och Erik Axelsson för nyval.

VD har ordet

Smartphonemarknaden hade ett tufft fjärde kvartal under 2022, och den marknaden utgör alltjämt Imints viktigaste. Volymerna sjönk nästan 20% jämfört med fjärde kvartalet 2021, vilket är det största tappet för ett fjärde kvartal någonsin. Även helåret 2022 blev det volymmässigt sämsta smartphoneåret sedan 2013. Nedgången för de stora kinesiska tillverkarna var ännu kraftigare, och dessa utgör Imints viktigaste kundgrupper. Det är tydligt att recensionen påverkar konsumenters investeringsvilja i sällanköpsprodukter på en global nivå. Imints intäkter i kvartalet följde våra kunders utveckling med en minskning på 28% till 12,2 mkr (17 mkr). Samtidigt fortsatte investeringarna i en förstärkt organisation för det nya affärsområdet Professional enligt plan. Sammantaget gav det oss det första kvartalet på länge med negativ EBIT om -0,9 mkr, vilket gav ett EBIT för hela 2022 om 8,6 mkr. Gynnsam dollarkurs drog upp resultatet på sista raden till 13,8 mkr för helåret. Med en historiskt svag marknad under fjärde kvartalet, har vi hopp om en succesivt stigande optimism under året.

Sedan 2020 fram till utgången av 2022 har positiva kassaflöden adderat 48 mkr i fritt kapital, och 2022 stängdes med en kassa om 78 mkr. Detta har skett under en period av pandemi, krig och global recession. Det utgör ett dubbelt styrketecken; dels visar det på kraften i vår produkt och affär, och dels bevisar vi förmåga att fortsätta investera i framtida tillväxt.

Under fjärde kvartalet 2022 intensifierades arbetet med att skapa ett nytt affärsområde, Professional, för att möta både stora och växande behov av förbättrad videokvalitet och anpassade videofunktioner för professionella an-vändare. I samband med presentationen av kvartals-rapporten för tredje kvartalet 2022, offentliggjorde vi vår avsikt att med start från 2023, både organisera och redovisa vår verksamhet i två affärsområden. Imints huvudsakliga intäkter kommer idag från det affärsområde som nu benämns Consumer, där videoförbättring för smartphones är den i särklass största produkt-gruppen. Vi meddelade också långsiktiga finansiella mål för 2025. Affärsområdet Consumer ska drivas med hög lönsamhet, och Professional byggs för långsiktig stark tillväxt och nya mer hållbara affärsmodeller, och med målsättningen att vid utgången av 2025 utgöra hälften av Imints intäkter.

Finansiell redovisning i två affärsområden kommer att ske med början i kommande kvartalsrapport för första kvartalet 2023, men vi förbereder oss redan i denna kommuniké genom att redovisa utfallet för fjärde kvartalet.

Under kvartalet har arbetet inom Professional haft god fart framåt, med många fördjupade samtal med potentiella kunder och partners. Med fokus på affärsutveckling har produkt-koncept, värde och betalningspotential validerats. Stegvis över-förs personal från Consumer till Professional, och den om-fördelningen fortsätter nu under 2023. Den relativt nya marknaden för ”remote assistance”, har med rätt mjukvaru-produkter potential att nå många industrier och med god tillväxt. Många vertikaler för stöd på distans via video har antingen redan etablerat, eller visar stor öppenhet för, pre-numerationsmodeller. I takt med att denna marknad har kartlagts och kundsamtalen går över i affärsförhandlingsfas, tar vi oss an nästa marknadsvertikal. Det är värt att påminna om tålamod, de affärs-och produktlivscykler som gäller inom industriella segment är som regel mycket längre än inom konsumentelektronik. På sikt kommer dock denna initiala tröghet utgöra en strategisk fördel för oss.

Marknaden inom Consumer har som publika branschsiffror visat varit svag under året. Vi har känt av våra kunders ökade kostnadsmedvetenhet. Vi har vunnit delsegrar med nya produkter, men inte i den utsträckning vi hoppats på. Ofta har en vilja att reducera kostnaden varit argumentet från våra kunder, även om värdet av våra produkter bekräftats av teknisk produktledning. Vår bedömning är att marknaden nu befinner sig i ett avvaktande vänteläge, och det är svårbedömt hur länge detta tillstånd kommer att vara. Vad vi dock vet om konsumentelektronikmarknaden, är att dess hyperkonkurrens och korta produktlivscykler gör att ”rallyn” lätt uppstår, när optimism om konsumenternas köpkraft återvänder. Vi jobbar allt närmare våra viktigaste kunder, och flera nya produktkoncept har presenterats, och mottagits väl. Vår ambition är att ligga redo och rustade i startblocken när optimismen återvänder. Kina har nu åter öppnats efter pandemins noll-policy, och vi utnyttjar läget för att återigen i fysiska möten komma närmare våra viktigaste kunder och återetablera relationerna. Dessa möten och samtal har gett oss en spirande optimism, trots nuvarande marknadsläge. Vi har gott hopp om en positiv vändning under andra halvåret, som följd av både förbättrat marknadsläge, och våra nya produkter som nu utvärderas av strategiska kunder.

Med vårt förstärkta fokus på Professional, återgår vi sätt och vis till Imints ursprungliga idé; att ge experter bästa möjliga realtidsvideo för snabbt beslutsstöd. Både hög grad av innovation och entreprenörskap krävdes då i Imints barndom, och kommer fortsätta att krävas på vägen framåt. Det var därför både glädjande och vältajmat att Uppsala universitet nyligen tilldelade vår grundare Harald Klomp, vår CTO Johan Svensson och undertecknad det prestigefulla priset för innovation- och entreprenörskap. Det ger oss ytterligare självförtroende när vi nu skriver nästa kapitel i bolagets historia.

Uppsala i februari 2022

Andreas Lifvendahl, VD

Denna information är sådan som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-24 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om IMINT Image Intelligence AB

Imint är ett svenskt mjukvaruföretag inom intelligent sensor- och dataanalys som utvecklar visionära produkter inom videoförbättring för optiska enheter såsom smartphones, AR-glasögon och kroppskameror. Vidhance som är Imints mjukvaruplattform är kulmen på mer än 15 års utveckling och innovation och har till dags dato integrerats i mer än 700 miljoner enheter. Imint som är grundat 2007 och sedan 2015 riktar sig till både konsument- och industrimarknaden och är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet IMINT. 

Bokslutskommunike Imint Q4 2022 FINAL

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo