Bolagsstämmokommuniké IMINT Image Intelligence AB

Vid IMINT Image Intelligence AB:s årsstämma den 15 maj 2018 beslutade aktieägarna bland annat följande:

Redovisning och resultatdisposition: Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Ansvarsfrihet: Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Arvode: Beslutades att styrelsens ordförande erhåller ett arvode motsvarande 6 prisbasbelopp. Övriga ledamöter erhåller ett arvode motsvarande två prisbasbelopp vardera. Beslutades att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd räkning.

Val av ledamöter och revisorer: Till styrelseledamöter omvaldes Katarina Bonde, Henrik Sund och Joakim Nydemark samt nyvaldes Mats Lindoff och Martin Thunman.

Mats Lindoff har bred och gedigen bakgrund inom mobiltelefoni och telekom, med bland annat många år som CTO för Sony Ericsson och styrelseledamot i Scalado. Mats är idag styrelseledamot i de noterade bolagen Enea AB och Precise Biometrics AB samt grundare och styrelseledamot i Combain Mobile AB, ett bolag med inriktning på Internet of Things. Mats har en civilingenjörsexamen från Lunds Universitet.

Martin Thunman har mångårig internationell erfarenhet som VD i private equity-ägda bolag, som Adra AS och Packetfront AB. Martin är idag VD och grundare av Crosser Technologies AB, ett bolag med fokus på edge computing och Internet of Things. Han har en stark bakgrund inom internationell B2B-verksamhet och gedigen erfarenhet av finansiering och riskkapitalbranschen. Mats har en civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Beslutades också att Katarina Bonde fortsätter som styrelsens ordförande.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma omvaldes till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo tar över som huvudansvarig revisor.

Valberedningen: Beslutades att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast fyra månader före årsstämman 2019. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen per den 30 november 2018.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Emission av teckningsoptioner och införande av personaloptionsprogram: Beslutades att emittera högst 440 000 teckningsoptioner att användas inom ramen för optionsprogram. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget funnit det lämpligt att genom ett väl avvägt incitamentsprogram kunna erbjuda anställda ett delägande, varigenom dessa ges en möjlighet att ta del av en positiv utveckling i bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms också öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. samt i övrigt att godkänna nedan beskrivna åtgärder för införande av ett personaloptionsprogram.

Rätt att teckna nya teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget IMINT Incentive AB. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 440 000 kronor. Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av genomsnittlig sista betalkurs för bolagets aktie under perioden den 7 april – 8 juni 2018. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall kunna ske till och med den 30 maj 2021.

Tilldelning skall beslutas av styrelsen. Optionerna tjänas in under en period av tre år, förutsätter fortsatt anställning i bolaget och är inte överlåtbara. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för de ovan angivna huvudvillkoren.

Beslutades att godkänna att dotterbolaget förfogar över teckningsoptionerna för att infria de åtaganden som följer av optionsprogrammet.

Emissionsbemyndigande: Beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. Imints aktie handlas på Aktietorget under kortnamnet IMINT. Bolagets Certified Advisor är Redeye AB.

http://www.weareimint.com

Release

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo