Bolagsstämmokommuniké IMINT Image Intelligence AB

Imint Image Intelligence AB (publ) höll idag, onsdagen den 13 maj 2019, årsstämma för 2019. Vid årsstämman beslutade aktieägarna bland annat följande:

Redovisning och resultatdisposition: Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Ansvarsfrihet: Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Arvode: Beslutades att styrelsens ordförande erhåller ett arvode motsvarande 6 prisbasbelopp. Övriga ledamöter erhåller ett arvode motsvarande två prisbasbelopp vardera. Beslutades att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd räkning.

Val av ledamöter och revisorer: Till styrelseledamöter omvaldes Katarina Bonde, Martin Thunman, Mats Lindoff och Joakim Nydemark samt nyvaldes Anders Ingeström och Peter Ekerling.

Anders Ingeström har bred och gedigen bakgrund inom IT och telekom, med bland annat många år som CEO för AU System och Mobeon. Anders är idag styrelseordförande i bolagen Imagimob AB, Addsets AB och Prover Technology AB. Anders har en civilingenjörsexamen från Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet.

Peter Ekerling är en av de största aktieägarna i Imint och har mångårig erfarenhet som entreprenör inom olika marknader. Peter har bland annat byggt upp en större konfektyrkedja i Sverige med goda resultat och skapade ett av de första Fintech bolagen i landet som rönt stor framgång. Peter är idag styrelseledamot i Edblad & Co AB.

Beslutades att Katarina Bonde fortsätter som styrelsens ordförande.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma omvaldes till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo fortsätter som huvudansvarig revisor.

Valberedningen: Det beslutades att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast fyra månader före årsstämman 2020. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen per den 30 november 2019.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2020 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Emissionsbemyndigande: Beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.


Release

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo