Bolagsstämmokommuniké IMINT Image Intelligence AB

Vid IMINT Image Intelligence AB:s årsstämma den 11 maj 2020 beslutade aktieägarna bland annat följande:

Redovisning och resultatdisposition: Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Ansvarsfrihet: Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Arvode: Beslutades att styrelsens ordförande erhåller ett arvode motsvarande 6 prisbasbelopp. Övriga ledamöter erhåller ett arvode motsvarande två prisbasbelopp vardera. Beslutades att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd räkning.

Val av ledamöter och revisorer: Till styrelseledamöter omvaldes Peter Ekerling, Martin Thunman, Anders Ingeström och Joakim Nydemark samt nyvaldes Öjvind Norberg.

Öjvind Norberg har tidigare, under flera år, varit ordförande för Imint och han är en av de största aktieägarna i Imint. Öjvind har varit VD och styrelseordförande i ett flertal bolag. Han har bl.a. startat StyrelseAkademien, varit ordförande för Sveriges Managementkonsulter samt ingått i riksstyrelsen för Företagarna. Han har också varit lärare i företagsekonomi vid KTH, Handelshögskolan/IFL, IHM Business School, Södertörns högskola samt Management Executive Institute. Öjvind har som styrelseledamot byggt upp ett fastighetsbolag. Vidare har han startat två private equity-bolag som investerat i ett 20-tal start-up bolag inom Uppsala Science Park, bl.a. Imint.

Beslutades att välja Peter Ekerling till styrelsens ordförande.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma omvaldes till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo fortsätter som huvudansvarig revisor.

Valberedningen: Det beslutades att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast fyra månader före årsstämman 2021. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen per den 30 november 2020.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2021 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Emissionsbemyndigande: Beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90E-post: jens.alander@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo