Bolagsstämmokommuniké IMINT Image Intelligence AB

Vid IMINT Image Intelligence AB:s årsstämma den 19 maj 2022 beslutade aktieägarna bland annat följande:

Redovisning och resultatdisposition: Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt att godkänna styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst.

Ansvarsfrihet: Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Arvode: Beslutades att styrelsens ordförande erhåller ett arvode motsvarande sex prisbasbelopp. Övriga ledamöter erhåller ett arvode motsvarande två prisbasbelopp vardera. Beslutades att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd räkning.

Val av ledamöter och revisorer: Till styrelseledamöter omvaldes Peter Ekerling, Anders Ingeström, Öjvind Norberg, Martin Thunman och nyvaldes Jonas Fridh. Peter Ekerling omvaldes till styrelsens ordförande.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma omvaldes till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo fortsätter som huvudansvarig revisor.

Valberedningen: Det beslutades att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast fyra månader före årsstämman 2023. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen per den 30 november 2022.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2023 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Beslut om antagande av ny bolagsordning: Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag. Utöver vissa anpassningar till ny lagstiftning och vissa smärre redaktionella ändringar införs en ny punkt som gör det möjligt för styrelsen dels att samla in fullmakter, dels bestämma att rösträtt ska kunna utöver per post.

Emissionsbemyndigande: Beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

Beslut om införande av optionsprogram: Beslutades att införa ett långsiktigt incitamentsprogram avsett för ledande befattningshavare och övriga anställda och nyckelpersoner i Bolaget genom en riktad emission av teckningsoptioner. Programmet omfattar 480 000 optioner där varje teckningsoption, under perioden från den 1 juli 2025 till och med den 31 december 2025, berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen ska vara 200 % av genomsnittlig sista betalkurs för bolagets aktie under perioden den 19 augusti – 31 augusti 2022. Bolaget får överlåta teckningsoptionerna till anställda och nyckelpersoner enligt de principer som närmare anges i förslaget till beslut. Överlåtelse ska i tillämpliga delar ske till teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo