Bolagsstämmokommuniké IMINT Image Intelligence AB

Vid IMINT Image Intelligence AB:s årsstämma den 23 maj 2023 beslutade aktieägarna bland annat följande:

Redovisning och resultatdisposition: Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt att godkänna styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat.

Ansvarsfrihet: Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Arvode: Beslutades att styrelsens ordförande erhåller ett arvode om 250 000 kronor och övriga ledamöter ett arvode om 125 000 kronor vardera. Beslutades att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd räkning.

Val av ledamöter och revisorer: Till styrelseledamöter omvaldes Peter Ekerling, Anders Ingeström och Martin Thunman och nyvaldes Erik Axelsson och Yvonne Mårtensson. Peter Ekerling omvaldes till styrelsens ordförande.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma omvaldes till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo fortsätter som huvudansvarig revisor.

Valberedningen: Det beslutades att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast fyra månader före årsstämman 2024. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen per den 30 november 2023.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2024 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Emissionsbemyndigande: Beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om IMINT Image Intelligence AB

Imint är ett svenskt mjukvaruföretag inom intelligent sensor- och dataanalys som utvecklar visionära produkter inom videoförbättring för optiska enheter såsom smartphones, AR-glasögon och kroppskameror. Vidhance som är Imints mjukvaruplattform är kulmen på mer än 15 års utveckling och innovation och har till dags dato integrerats i mer än 700 miljoner enheter. Imint som är grundat 2007 och sedan 2015 riktar sig till både konsument- och industrimarknaden och är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet IMINT. 

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo