Bolagsstämmokommuniké IMINT Image Intelligence AB

Vid IMINT Image Intelligence AB:s extra bolagsstämma den 6 juli 2023 beslutade aktieägarna bland annat följande:

Antal styrelseledamöter: Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter.

Arvode: Beslutades att samtliga ledamöter, inklusive styrelseordföranden, erhåller ett arvode om 125 000 kronor vardera.

Val av styrelseledamöter: Till styrelseledamöter omvaldes Erik Axelsson, Martin Thunman och Yvonne Mårtensson samt nyvaldes Johan Qviberg.

Val av styrelseordförande: Johan Qviberg nyvaldes till styrelsens ordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om IMINT Image Intelligence AB

Imint är ett svenskt mjukvaruföretag inom intelligent sensor- och dataanalys som utvecklar visionära produkter inom videoförbättring för optiska enheter såsom smartphones, AR-glasögon och kroppskameror. Vidhance som är Imints mjukvaruplattform är kulmen på mer än 15 års utveckling och innovation och har till dags dato integrerats i mer än 700 miljoner enheter. Imint som är grundat 2007 och sedan 2015 riktar sig till både konsument- och industrimarknaden och är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet IMINT. 

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo