Bolagsstämmokommuniké IMINT Image Intelligence AB

Vid IMINT Image Intelligence AB:s extra bolagsstämma den 14 december 2023 beslutade aktieägarna bland annat följande:

Sammanläggning av aktier: Beslutades att lägga samman bolagets aktier, varvid två (2) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Om aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna av Quinary Investment AB vederlagsfritt att erhålla en (1) ytterligare aktie så att dennes innehav därefter blir jämnt delbart med två (2).

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fastställa datum för sammanläggningen. När sådant datum fastställts kommer det offentliggöras i särskild ordning.

Ny bolagsordning: Beslutades anta en ny bolagsordning. Utöver att gränserna för antalet aktier ändrades mot bakgrund av sammanläggningen av bolagets aktier beslutades att bolaget företagsnamn ska vara ”Vidhance AB”.

Val av ny styrelseledamot: Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter.

Till ny styrelseledamot valdes Andreas Lifvendahl. Andreas har varit VD för Imint mellan 2012 och 2023, efter att tidigare ha varit företagets försäljningsdirektör 2010-2011. Han är även styrelseledamot i den välrenommerade företagsinkubatorn Uppsala Innovation Center och teknikbolaget Percepio AB. Andreas har över 15 års erfarenhet av global försäljning i stor skala och försäljningsledning i Europa, USA och Asien på marknader som mjukvaru- och halvledarindustrin. Han har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet, och har ytterligare akademisk utbildning i affärsrätt (Uppsala universitet) och företagsekonomi (Handelshögskolan).

Johan Qviberg, Erik Axelsson och Yvonne Mårtensson kvarstår i sina befattningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om IMINT Image Intelligence AB

Imint är ett svenskt mjukvaruföretag inom intelligent sensor- och dataanalys som utvecklar visionära produkter inom videoförbättring för optiska enheter såsom smartphones, AR-glasögon och kroppskameror. Vidhance som är Imints mjukvaruplattform är kulmen på mer än 15 års utveckling och innovation och har till dags dato integrerats i mer än 700 miljoner enheter. Imint som är grundat 2007 och sedan 2015 riktar sig till både konsument- och industrimarknaden och är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet IMINT. 

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo