Bolagsstämmokommuniké Vidhance AB

Vid Vidhance AB:s årsstämma den 21 maj 2024 beslutade aktieägarna bland annat följande:

Redovisning och resultatdisposition: Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt att godkänna styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat. Detta innebär en utdelning om 0,70 kronor per aktie och att resterande medel till stämmans förfogande balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för rätten till utdelning bestämdes till torsdagen den 23 maj 2024.

Ansvarsfrihet: Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Arvode: Beslutades att styrelsens samtliga ledamöter erhåller ett arvode om 135 000 kronor. Beslutades att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd räkning.

Val av ledamöter och revisorer: Till styrelseledamöter omvaldes Johan Qviberg, Erik Axelsson, Andreas Lifvendahl och Yvonne Mårtensson samt nyvaldes Henrik Wennerholm. Johan Qviberg omvaldes till styrelsens ordförande.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma omvaldes till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo fortsätter som huvudansvarig revisor.

Valberedningen: Det beslutades att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast fyra månader före årsstämman 2025. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen per den 30 november 2024.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2025 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Emissionsbemyndigande: Beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef Vidhance AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om Vidhance AB

Vidhance AB, grundat 2007, är ett noterat ledande svenskt mjukvaruföretag som specialiserar sig på intelligent sensor-, data- och bildanalys för att förbättra videokvaliteten från rörliga kameror. Genom att kombinera banbrytande videoteknik med generativ AI, erbjuder Vidhance innovativa lösningar som förbättrar videoupplevelser för både konsumenter och professionella användare. Vidhances mjukvaruplattform är resultatet av mer än 15 års utveckling och innovation och har hittills integrerats i över 800 miljoner enheter.

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo