Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 april–30 juni 2017

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 4,9 Mkr (0,0 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 10,4 Mkr (5,0 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till –2,4 Mkr (-1,8 Mkr)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,27 kr (-0,22 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till –5,5 Mkr (-6,5 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 6,9 Mkr (0,0 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 18,7 Mkr (9,6 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till –4,7 Mkr (-4,4 Mkr)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,53 kr (-0,55 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till –9,8 Mkr (-9,6 Mkr)
 • Eget kapital per den 30 juni 2017 uppgick till 64,9 Mkr (28,1 Mkr)
 • Likvida medel per den 30 juni 2017 uppgick till 43,6 Mkr (18,8 Mkr)

Väsentliga händelser 1 april – 30 juni 2017

 • I april tecknades ett tre-årigt licens- och supportavtal med Sharp Corporation.
 • I början av maj tillträdde Jan Nyrén som marknadsdirektör.
 • Årsstämma hölls den 8 maj där samtliga styrelseledamöter omvaldes.
 • Årsstämman beslöt att emittera högst 400 000 teckningsoptioner att användas för personaloptionsprogram. Per den 30 juni har inga optioner ännu tilldelats personalen.
 • I maj lanserade Sharp sin första smartphone modell med Vidhance videostabilisering.
 • Utvecklingsavtal tecknas i början av juni med ett större kinesiskt bolag avseende videostabilisering.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • I augusti tecknade Imint ett licensavtal med ytterligare en kinesisk smartphonetillverkare. Avtalet gäller Vidhance videostabilisering.

VD har ordet

Nu har första halvåret passerats och idag presenterar vi den sjätte delårsrapporten sedan Imint börsnoterades. Det känns som igår, men när jag blickar tillbaka så har mycket åstadkommits sedan dess. Mest glädjande är att varje rapport påvisar en positiv utveckling. Vi fortsätter expandera antalet kunder, öka intäkterna och investera i duktiga medarbetare och nya produkter.

Under kvartalet tecknade vi avtal med två nya kunder gällande videostabilisering. I april skrev vi på ett tre-årigt licensavtal med Sharp som är vår första japanska kund. I juni vann vi ett utvecklingsavtal med en ny kund i Kina. Efter kvartalets slut så har vi tecknat licensavtal avseende videostabilisering med ytterligare en ny kund i Kina.

Vidhance videostabilisering finns nu med i 10-talet olika smartphones från fyra olika kunder. Det franska smartphonebolaget Wiko har under sommaren släppt sina modeller Wim och Wim Lite till försäljning, vilka innehåller Vidhance Live Auto Zoom. Det är mycket tillfredställande att se att våra innovationer nu finns på marknaden, ett kvitto på att vi kan och ska bygga vidare på teknikplattformen Vidhance.

Smartphone marknaden växer fortfarande men i lägre takt än tidigare. 2016 såldes 1,5 miljarder enheter och första halvåret 2017 var marknadstillväxten 1,4%. Marknaden domineras av Samsung och Apple, men många av de kinesiska leverantörerna växer starkt. Vi ser en tydlig mognad av marknaden med fortsatt hög konkurrens, där de ledande aktörerna stärker sitt grepp. Kameran och kreativa videofunktioner är fortsatt viktiga för att bygga ett starkt varumärke och attrahera kunder.

Konkurrensen är fortsatt mycket intensiv för oss underleverantörer, vilket ställer höga krav på att vi behåller spetsen inom videostabilisering med en premiumlösning. Ambitionen är att nå stora volymer och flertalet kunder med vår videostabiliseringslösning, för att på så sätt ha en konkurrenskraftig plattform för merförsäljning av nya funktioner.

När det kommer till produktutveckling så lär vi oss åtskilligt av varje kundsamarbete. Det får värdefull effekt på vår plattform med nya funktioner, vilket förstärker relationen med våra kunder. Nu när Live Auto Zoom är ute på marknaden, så har vi en bättre bredd i vår portfölj och kan ta nästa steg i att utveckla nya koncept.

Organisatoriskt så har vi fortsatt att rekrytera i lagom takt. Vi kommer under kvartal tre att passera 30 anställda. Extra positivt är att vi har rekryterat två erfarna och kompetenta medarbetare i Kina, vilket är ett steg mot starkare lokal förankring i Asien. Under sommaren har vi flyttat in i större och moderna lokaler i centrala Uppsala, vilket markerar en ny fas för företaget.

Vår finansiella ställning fortsätter att utvecklas i rätt riktning med ökade intäkter och en stabil likviditet. Det ger råg i ryggen att fortsätta bygga ett framgångsrikt företag med fortsatt full fart framåt under hösten.

Uppsala i augusti 2017

Andreas Lifvendahl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD Imint                                              

Telefon: 018-474 99 90                                          

E-post: andreas.lifvendahl@imint.se

Jens Ålander, CFO Imint

Telefon: 018-474 99 90  

E-post: jens.alander@vidhance.com


Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt företrädesvis konsumentmarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.

http://www.imint.se     http://www.vidhance.com

Se hela rapporten

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo