Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 april – 30 juni 2021

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,1 Mkr (11,5 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 14,3 Mkr (14,3 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till 3,9 Mkr (-0,5 Mkr)
 • Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till 3,9 Mkr (-0,5 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning för kvartalet uppgick till 0,42 kr (-0,05 kr)
 • Resultat per aktie efter utspädning för kvartalet uppgick till 0,42 kr (-0,05 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till 11,7 Mkr (3,7 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 juni 

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 29,8 Mkr (20,2 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 28,3 Mkr (29 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till 7,8 Mkr (-2,9 Mkr)
 • Resultat efter skatt för perioden uppgick till 7,8 Mkr (-2,9 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,85 kr (-0,33 kr)
 • Resultat per aktie efter utspädning för perioden uppgick till 0,85 kr (-0,30 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till 14,5 Mkr (0,25 Mkr)
 • Eget kapital per den 30 juni 2021 uppgick till 73,2 Mkr (52,6 Mkr)
 • Likvida medel per den 30 juni 2021 uppgick till 56,9 Mkr (33,4 Mkr)

Väsentliga händelser 1 april – 30 juni 

 • Den 15 april 2021 tillkännages ett samarbete med kunden RealWear, där Imints mjukvara Vidhance har integrerats i RealWears produkt HMT-1. HMT-1 är en produkt i kategorin smarta glasögon som bärs på huvudet för industriella tillämpningar, med särskilt fokus på arbete i krävande miljöer.
 • Den 10 maj 2021 hölls ordinarie bolagsstämma. Styrelse och VD erhöll ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Till styrelseledamöter omvaldes Peter Ekerling, Martin Thunman, Anders Ingeström, Joakim Nydemark samt Öjvind Norberg.
 • Den 30 maj 2021 stängdes personal-optionsprogram V (2018-2021), och totalt tecknades 288 286 nya aktier, och 8,2 Mkr tillfördes bolaget.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den 4 augusti 2021 meddelar bolaget att ett treårigt licensavtal tecknats med en ny europeisk kund, avseende användningen av Imints mjukvara Vidhance i en kommande smartphonemodell riktad mot utomhus- och aktivitetssegmentet.
 • Den 5 augusti 2021 meddelar bolaget att ett treårigt licensavtal tecknats med en ny kinesisk kund, som utvecklar och säljer utrustning för remote services, som industriella AR-glasögon. Avtalet ger kunden rätt att använda Vidhance integrerat i kommande produkter.

VD har ordet

Vi är glada att kunna lägga ännu ett bra kvartal till handlingarna, med fortsatt god lönsamhet i verksamheten. Försäljningsintäkterna uppgick till 15,1 Mkr, vilket är en ökning med 32% över motsvarande kvartal 2020. Våra kostnader ligger kvar på jämn nivå, och därmed når vi ett starkt resultat efter finansnetto på 3,9 Mkr.

Intäktssidan domineras fortsatt av licensintäkter från våra smartphonekunder. Några av våra viktigaste kunder har rapporterat god försäljning, medan andra har haft ett svagare kvartal. Till viss del anar vi en kvardröjande effekt av corona-pandemin och nya telefonprojekt som blivit uppskjutna.

I maj stängdes det sista aktiva personaloptions-programmet, och nästan 200,000 nya aktier köptes av personalen. Det är ett gott tecken på gemensamt förtroende för våra långsiktiga tillväxt-ambitioner.

Vi fortsätter bygga ett bolag med rätt förutsättningar för långsiktig tillväxt och lönsamhet. Det gör vi dels genom att bredda vår kundbas inom smartphones, och därmed få en mer robust intäktsmix, samt penetrera djupare i våra kunders produktportföljer. Nya produkter i Vidhance-portföljen möjliggör också att vi med de flesta kunder kan växa omsättningen över tid, trots en förväntad prispress. Under 2020 var Selfie Mode en framgångsrik ny produkt, och den rullas nu ut i allt fler modeller hos flera kunder. Vi ser nu också framgångar med första design-wins för bland annat Photo Zoom Stabilization. Denna merförsäljning till befintliga kunder sker oftast med mycket god marginal.

En långsiktigt viktig del för uthållig tillväxtpotential, är våra inbrott i marknader bortom smartphones. Med den nya kinesiska kunden vi offentliggjord den 5 augusti 2021, har vi nu, tillsammans med RealWear, två intressanta kunder i den industriella marknaden för remote service & maintenance. Som del av våra intäkter utgör det ännu en liten del, men vi tror potential på sikt är god, och vi har nu etablerat en position. Framöver möjliggör detta också andra typer av affärsmodeller, som skiljer sig från vår nuvarande huvudmarknad som är inom konsumentelektronik.

På produktutvecklingssidan förbereder vi nu för att lägga in nästa växel. Vi har tidigare talat om att bygga strukturkapital, i form av bland annat mjuk-varuplattformar och metoder, för att möjliggöra nya funktioner med goda marginaler. Vi ser en god potential i en ny typ av produkter som skulle bredda vår portfölj, och som kräver en utökning av vår underliggande Vidhance-plattform. Under hösten kommer det utvecklingsarbetet att accelerera, och vi rekryterar ytterligare några stjärnor till vårt team. Några av dessa har utfört examensarbeten hos oss, och det är en rekryteringsmodell som vi funnit mycket framgångsrik. Vi förstärker också vår förmåga inom områden som AI och ML för bild- och videoförbättring.

Vi förstärker även inom försäljning, tekniskt säljstöd och kundnära utveckling. Vi utökar vår närvaro på den Sydkoreanska marknaden, och till Uppsalakontoret förstärker vi säljteamet bland annat med ingenjörer med kinesiskt ursprung, vilket skapar bra förutsättningar att stärka viktiga kundrelationer.

Under andra kvartalet öppnade vi en andra front vad gäller marknadsföring och PR, i och med en riktad Kina-satsning. Vi har sedan cirka ett år framgångsrikt arbetat med en USA-baserad partner inom PR, vilket gett god visibilitet och ökad styrka för vårt varumärke. På liknande sätt arbetar vi nu ihop med en Kinabaserad partner, och har börjat synas i relevanta sammanhang. Framförallt för våra målmarknader utanför smartphones börjar vi se effekter, då vi får fler inkommande förfrågningar från bolag som vi inte själva haft på vår radar.

I Sverige börjar vi nå hög grad av vaccinationsskydd för covid-19, så vår förhoppning är att livet sakta kan återgå till det normala. Dessvärre är det globala läget fortfarande osäkert, med nya mer aggressiva virusmutationer. Det försvårar långväga resor för oss, och med majoriteten av kunder i Asien innebär frånvaro av personliga möten en risk på sikt. Våra kundrelationer och vår position är dock stark, så vi har stor tillförsikt att kunna fördjupa och utöka våra befintliga affärer.

Till syvende och sist handlar det om vår förmåga att kontinuerligt innovera och effektivt överföra det värdet till våra kunder och deras produkter. Vi går in i höstterminen med den ambitionen starkare än någonsin.

Uppsala i augusti 2021

Andreas Lifvendahl, VD

Denna information är sådan som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-20 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Delårsrapport Imint Q2 2021

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo