Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 april – 30 juni 2022

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 18,1 Mkr (15,1 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 20,8 Mkr (14,3 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till 5,6 Mkr (3,9 Mkr)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till 0,61 kr (0,42 kr) före utspädning och 0,60 kr (0,42 kr) efter utspädning
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till 16,3 Mkr (11,5 Mkr)

Väsentliga händelser 1 april – 30 juni 

 • Den 14 april 2022 meddelar Imint att bolaget har ingått ett partnerskap med SIM Technology om utveckling av videokvaliteten i AR-headsets och huvudburna kameror.
 • Den 26 april 2022 meddelar bolaget att Imints Vidhance-mjukvarulösningar har implementerats i Motorolas nya smartphone Edge+. Den nya mobiltelefonen är utrustad med tre Vidhance-lösningar: Vidhance Video Stabilization, Vidhance Lens Distortion Correction och Vidhance Dynamic Motion Blur Reduction.
 • Den 19 maj 2022 hölls ordinarie bolagsstämma. Styrelse och VD erhöll ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Till styrelseledamöter omvaldes Peter Ekerling, Martin Thunman, Anders Ingeström, samt Öjvind Norberg. Joakim Nydemark avböjde omval och Jonas Fridh nyvaldes.
  Bolagsstämman beslöt vidare att införa ett optionsprogram för Bolagets anställda och andra nyckelpersoner om högst 480 000 teckningsoptioner.

Väsentliga händelser efter periodens slut 

 • Ett fel i produktionen av vissa telefonmodeller hos en av Imints kunder har föranlett att en viss Vidhance-produkt inte fullt ut aktiverats. Av försiktighetsskäl så belastas därför rapportkvartalet med en engångspost i form av en nedskriven kundfordran som uppgår till knappt 3 mkr. Diskussion pågår med kund om lämpliga lösningar och hur vi kan stödja dem med en förbättrad kvalitetssäkring i produktionen.

VD-ord

Nettoomsättningen för andra kvartalet blev 18,1 mkr, en ökning med 19% över motsvarande kvartal 2021 (15,1 mkr), och ett nytt rekord (17,8 mkr i första kvartalet 2022). Enligt plan ökade personalkostnaderna under kvartalet, huvudsakligen på grund av ytterligare rekryteringar, till 9,4 mkr, en ökning med 13% över föregående kvartal (8,3 mkr). Vi nådde ett positivt rörelseresultat om 1,8 mkr, och för oss fördelaktiga valutakurser gav ett resultat för kvartalet på sista raden på 5,6 mkr. Kassaflödet för kvartalet var kraftigt positivt med 16 mkr, och rapportperioden stängdes med en kassa på 83,6 mkr.

En globalt försvagad ekonomi satte spår i vår viktigaste marknad inom smartphones. Utöver tidigare kvardröjande geopolitiska effekter som handelskonflikter och pandemieffekter som till exempel komponentbrist, har nu även effekter av Rysslands invasionskrig mot Ukraina tillkommit. Smartphonevolymerna minskade med 9% över motsvarande kvartal 2021, och för den kinesiska konsumentmarknaden var nedgången ännu större. De större kinesiska leverantörerna såg volymerna falla med mellan 15-25%. Counterpoint Research uppskattar det andra kvartalets totala volym till 295 miljoner telefoner, vilket är 10% längre än första kvartalet 2022 och 30% lägre än för fjärde kvartalet 2021.

Dessa makroekonomiska effekter påverkade Imints försäljning under kvartalet. Vi förväntar oss en fortsatt svag global konsumentmarknad under kommande kvartal, med fler tecken på global recession till följd av stigande inflation, räntor, och energipriser. Specifikt för våra kinesiska kunder, ser vi att den långsiktiga trenden förstärks, där kinesiska tillverkare följer en strategi av högre grad av inhemsk självförsörjning av viktig teknik. Det ställer än större krav på oss att med korta utvecklingscykler ta fram innovativa produkter och erbjuda flexibla affärsmodeller.

Kvartalets kostnader och därmed resultat påverkades också negativt av produktionsproblem hos en av våra viktigare kunder. Av försiktighetsskäl så belastas därför rapportkvartalet med en extraordinär engångspost.

Förstärkningen av vår utvecklingskapacitet fortsätter att gå enligt plan, och vi har kunnat hälsa flertalet nya skickliga medarbetare välkomna. Det möjliggör både en accelererad hastighet för utveckling av nya produkter för smartphonemarknaden, och en förstärkt affärsutvecklingsförmåga. Vi intensifierar arbetet med att nå framgång på marknader och vertikaler bortom smartphones, och marknaderna för AR/VR hör till de mest intressanta. Partnerskap och aktivt arbete med ekosystem är centralt för att accelerera dessa spår, och få hävstång på både försäljnings- och marknadsföringsarbete. Som ett exempel lanserade under sommaren Qualcomm nya chipset för wearables, W5 och W5+, där vi samarbetat med Qualcomm inför lanseringen som en av få utvalda mjukvaruleverantörer för videoförbättring. Wearables-marknaden, där till exempel smarta klockor och glasögon ingår, är ett intressant segment där många av de stora teknikbolagen riktar investeringen.

Vi fortsätter öka båda investeringstakt och fokus på affärsutveckling mot nya segment. I takt med att vi för fler samtal med både möjliga kunder och partners i andra segment än smartphones, ser vi fler möjligheter för Vidhance att ge kundnytta, och vi anpassar vår långsiktiga produktvision för att kunna lösa fler av morgondagens utmaningar i ett allt mer video- och kameracentriskt samhälle. Vi behåller en hög innovationstakt, och med den resursförstärkning vi gjort under året har vi väsentligt ökat vår kapacitet att leverera värde till både befintliga smartphonekunder och nya marknadssegment.

Uppsala i augusti 2022

Andreas Lifvendahl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Delårsrapport Imint Q2 2022 FINAL

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo