Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 april – 30 juni 2023

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 12,9 Mkr (18,1 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 22 Mkr (20,8 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -3,2 Mkr (5,6 Mkr)
 • Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -3,2 Mkr (5,6 Mkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,35 kr (0,61 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -7,4 Mkr (16,3 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 juni 

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 24,6 Mkr (35,9 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 43 Mkr (37,3 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -7,2 Mkr (10,7 Mkr)
 • Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -7,2 Mkr (10,7 Mkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,79 kr (1,16 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -14 Mkr (19,2 Mkr)

Väsentliga händelser 1 april – 30 juni 

 • Den 23 maj håller Imint årsstämma i Uppsala.
  Till styrelseledamöter omvaldes Peter Ekerling, Anders Ingeström och Martin Thunman och nyvaldes Erik Axelsson och Yvonne Mårtensson. Peter Ekerling omvaldes till styrelsens ordförande.

 • Den 24 maj förvarnar Imint om ett förväntat intäktsbortfall från en av bolagets viktigaste kunder. Bolaget kommunicerar också att man överger de tidigare kommunicerade finansiella målet om en EBIT-marginal om 30% för affärsområdet Consumer.
 • Den 2 juni meddelar Imint i ett flaggningsmeddelande att Quinary Investment AB ökar sitt innehav i IMINT Image Intelligence AB till 10,5%.

 • Den 19 juni kallas aktieägarna i Imint till en extra bolagsstämma. Aktieägaren Quinary Investment påkallar den extra bolagsstämman för att välja en ny styrelse.

Väsentliga händelser efter periodens slut 

 • Den 6 juli håller Imint en extra bolagsstämma. På stämman väljs en ny styrelse bestående av Erik Axelsson, Martin Thunman, Yvonne Mårtensson samt Johan Qviberg. Johan Qviberg valdes till styrelsens ordförande.
 • Den 1 augusti meddelar bolaget att Asus senaste flaggskeppsenhet, Asus Zenfone 10, har utrustats med en funktion som drivs av Imints Vidhance Smart Stabilization-mjukvara.

VD-ord

Den globala avkylningen i smartphonemarknaden fortsätter, men försäljningen i kvartalet steg dock med 10% över årets 1:a kvartal, till 12,9 mkr (18.1 mkr). Personalkostnaderna landade på 9,7 mkr (9,4 mkr), där även vissa engångskostnader ingår till följd av omställning och omorganisation, samt en kundförlust på grund av obestånd. Försäljningsintäkterna från det nya affärsområdet Professional är ännu obetydliga i relation till Consumer, vilket är enligt plan, och därmed är affärsområdet ännu olönsamt. Affärsområdet Consumer levererade ett rörelseresultat om 3,6 mkr, och en EBIT-marginal om 28%. För bolaget som helhet stängdes kvartalet med ett resultat om -3,2 mkr, och ett rörelseresultat om -3,5 mkr. Vår kassa vid kvartalets slut var 64 mkr.

Åtgärder togs under kvartalet för att bättre anpassa kostnadsläget till den försvagning vi sett inom Consumer, för att säkerställa vår långsiktiga förmåga att växa, framförallt inomProfessional. Kvartalet bär därför vissa kostnader av engångskaraktär för den omställningen, vars effekter på rörelsekostnaderna kommer att synas framförallt i kommande kvartal. Under omställningen har vi genomgående prioriterat framtiden, både vad gäller ny produktutveckling och kund- och intäktsnära aktiviteter.

Arbetet inom Professional fortsätter framåt enligt plan, och vi förstärker succesivt teamet. De första produktkoncepten som framgångsrikt demonstrerats för kunder och slutanvändare tar vi nu vidare till levererbart skick. Vårt långsiktiga mål inom Professional är att komplettera den i dagsläget dominerande affärsmodellen med licensavgifter per enhet (till exempel i form av royalties), med återkommande intäkter i olika prenumerationsmodeller.

Vi ser också lovande makroutveckling för de segment vi initialt valt att fokusera på, med bland annat stark tillväxt från ledande tillverkarna av smarta glasögon. Även inom stora slutkundsmarknader, ser vi accelererande nyfikenhet att digitalisera verksamheten. Vi har ännu inte mött någon tydlig konkurrens för vårt erbjudande på dessa marknader, och vår ambition är att koppla greppet på denna blue ocean-marknad.

Makrosituationen för Consumer, där smartphonemarknaden är dominerande för Imint, är fortsatt svag. Kinas problem fortsätter, med en smartphoneförsäljning tillbaka på 2014 års nivå. Även bredare makroekonomiska data vittnar om Kinas utmaningar, med bland annat sjunkande export och deflation till följd av minskad konsumentefterfrågan.

Smartphonemarknaden var globalt svag, och USA såg det tredje kvartalet i rad med sjunkande försäljningsvolymer med ett tapp på 24% under 2:a kvartalet 2023. En bidragande orsak är lägre bytestakt – privatekonomisk oro kombinerat med frånvaro av substantiellt förbättrad funktionalitet i nya modeller samverkar till att konsumenter behåller sin telefon längre. Allt är dock inte uppförsbacke – ett intressant undantag är Indien. Där har länge billigare så kallade feature phones dominerat, men dyrare smartphones är i kraftig tillväxt. Segmentet för premium-smartphones mer än fördubblades i omsättning under 2:a kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Indiens regeringen satsar målmedvetet på att bygga upp en inhemsk stark industri.

Under kvartalet och sommaren har vi haft många fördjupade diskussioner med våra viktigare kunder inom Consumer, och även genomfört studier om slutanvändares upplevelser av att filma med sina mobiler. Tillsammans har detta lagt grunden för en ny långsiktig produktvision. Under sommaren har våra idéer testats i möten med våra kunder, och uppslutningen kring vår vision är stark. I korthet bygger vår vision att förenkla ytterligare för användaren, som vill uttrycka sig artistiskt, men som varken kan eller vill vara kamerateknikexpert.

Vår vision lyfter därför blicken, och ser de olika kvalitetsförbättrande funktionerna som delar i en helhet, där vi med intelligent mjukvara hjälper användaren att alltid få bra resultat. Ett första konkret steg i den nya produktvisionen visade vi när Asus under sommaren lanserade sin nya flaggskeppstelefon Zenfone 10. Den kommer med Vidhance Smart Stabilization. Lanseringen fick stor mediauppmärksamhet, och många lovord för videoinspelningskvaliteten.

Vår situation så här halvvägs in i 2023 kan beskrivas som att vi är i en transformationsfas inom båda affärsområdena. Inom Professional bygger vi något nytt, bygger kunskap och ser framgångar med att använda olika kanaler att nå ut med funktioner som ger verklig affärsnytta. Marknaden i sig är ännuinom vissa vertikaler omogen, och produktlivscykler är längre, men det ger oss också tiden anpassa våra lösningar för bästa verkningsgrad. Inom Consumer har arbetet påbörjats med en positionsförflyttning, där vi vill undvika direkt konkurrens med internt utvecklade lösningar eller med den mjukvara som chipsettillverkarna själva tillhandahåller. Vi tar in ett mer holistiskt designperspektiv, utgår från användarnas riktiga frustrationer, och hittar nya lösningar.

2023 är ett utmanade år, och vi förutser att kommande kvartal också kommer gå i viss motvind på intäktssidan. Vi säkrar vår långsiktiga slagkraft genom hög grad av kostnadsmedvetenhet. Men framtidstron är stor inom båda affärsområdena, och ett skarpare läge vässar vårt fokus. Vi lägger in en överväxel vad gäller innovation, mod och kreativitet. Färdriktningen är framåt, och uppåt. Vi är övertygade om att ett starkare, robustare Imint kommer att komma ut på andra sidan av den globala lågkonjunkturen, med en bättre och mer balanserad kund- och intäktsmix. Bra bolagsbyggande har den långa horisonten, blandat med ödmjukhet och kreativitet inför snabbt föränderliga förutsättningar som kräver snabba reaktioner och kursjusteringar.

Uppsala i augusti 2023

Andreas Lifvendahl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om IMINT Image Intelligence AB

Imint är ett svenskt mjukvaruföretag inom intelligent sensor- och dataanalys som utvecklar visionära produkter inom videoförbättring för optiska enheter såsom smartphones, AR-glasögon och kroppskameror. Vidhance som är Imints mjukvaruplattform är kulmen på mer än 15 års utveckling och innovation och har till dags dato integrerats i mer än 700 miljoner enheter. Imint som är grundat 2007 och sedan 2015 riktar sig till både konsument- och industrimarknaden och är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet IMINT. 

Delårsrapport Imint Q2 2023 – FINAL

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo