Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 januari–30 juni 2016

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2016
• Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 5,0 Mkr (2,8 Mkr)
• Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till –1,8 Mkr (-1,6 Mkr)
• Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,22 kr (-0,43 kr)
• Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till –6,4 Mkr (-1,9)

Perioden 1 januari 2016 – 30 juni 2016
• Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 9,6 Mkr (5,5 Mkr)
• Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till –4,4 Mkr (-3,0kr)
• Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,55 kr (-0,78 kr)
• Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till –9,5 Mkr (-3,6 Mkr)
• Eget kapital per den 30 juni 2016 uppgick till 28,1 Mkr (1,3 Mkr)
• Likvida medel per den 30 juni 2016 uppgick till 18,9 Mkr (0,1 Mkr)

Väsentliga händelser 1 april 2016–30 juni 2016
• Kontor öppnas i Shanghai, Kina, och lokal säljchef har anställts och börjat i april, och följs av en supportingengör i juni.
• Utvecklingsavtal tecknas med ett större asiatiskt bolag avseende videostabilisering.
• Sami Niemi, en av grundarna till Scalado, knyts till bolaget som strategisk rådgivare.
• Bolagsstämma hålls den 30 maj, och Katarina Bonde väljs till ny styrelseordförande. Gösta Franzén avgår ur styrelsen, och Henrik Sund tillkommer.
• Beslut på bolagsstämman att emittera högst 400.000 teckningsoptioner att användas för personaloptionsprogram
• En del av personalens teckningsoptioner har lösts och aktiekapitalet har ökat med 177,7 till 8210 tkr och tillfört kapital till bolaget med 2 535 tkr.
• I enlighet med stämmobeslut den 30 maj 2016 har dotterbolaget IMINT Incentive AB bildats, vars syfte är att teckna och inneha teckningsoptioner som ska fördelas till personalen som personaloptioner.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
• Licensavtal har tecknats avseende videostabilisering med spanska telefontillverkaren Mundo Reader S.L, som marknadsför produkter under varumärket BQ.

VD har ordet
Årets andra kvartal innebar allt intensivare arbete med produktoptimeringar och fördjupade kundutvärderingar, med stora insatser från våra integrationsingenjörer. Det utvecklingsavtal med ett asiatiskt bolag som annonserades den 6 maj 2016 har varit en prioriterad uppgift för bolaget, och vi börjar nu närma oss färdiga produkter i utvecklingsarbetet.
Orienteringen mot Asien fortsätter, och den lokala försäljningsbearbetningen från vårt Shanghai-kontor har fått bra fart. Som jag tidigare nämnt i delårsrapporten för det första kvartalet har vi idag två lokala medarbetare med ansvar för försäljning respektive kundsupport, och vi förutser rekrytering av ytterligare personal i Kina under året. Andra viktiga marknader som vi tidigare nämnt är Taiwan och Sydkorea, och vi har även påbörjat, om än i liten skala, bearbetning av den japanska marknaden.
Samarbetet och licensavtalet med spanska mobiltelefontillverkaren BQ som vi kommunicerade i juli innebar en viktig milstople för oss, och gav en bekräftelse på vår tekniks mognad för skarp produktintegration.
Som vi nämnt tidigare, lägger vi vårt marknadsföringsfokus på varumärket Vidhance, och en del i detta var lanseringen av en moderniserad hemsida, vidhance.com, i början på juli. Hemsidan förstärker vår position som ett innovativt bolag med genomtänkta produktkoncept.
Hösten ser ut att bli minst lika intensiv och händelserik som våren har varit. Med en växande organisation som har en stark lojalitet mot vårt uppdrag, arbetar vi vidare enligt plan – med fördjupade kundkontakter, nyckelpersonsrekryteringar och produktutveckling.

Uppsala i augusti 2016
Andreas Lifvendahl, vd

Finansiell utveckling april-juni 2016
Omsättning, kostnader, resultat och kassaflöde april-juni
 

Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 40 tkr (1 tkr).
 

Kostnader
Rörelsekostnaderna under kvartalet uppgick till 4 953 tkr (2 835 tkr), fördelat på övriga externa kostnader 1 573 tkr (715 tkr), Personalkostnader 2 882 tkr (1 442 tkr) och avskrivningar 498 tkr (678 tkr).
 

Resultat
Resultatet efter finansiella poster och resultatet efter skatt blev –1 791 tkr (-1 634 tkr), eller -0,22 kr (-0,43 kr) per aktie.
 

Kassaflöde och likviditet
kvartalets kassaflödet uppgick till -1 985 tkr (-317 tkr) eller -0,24 kr (-0,08 kr) per aktie. och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –3 265 tkr (-576 tkr), eller -0,40 kr (-0,15 kr) per aktie och kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -6 414 tkr (-1 916 tkr) eller -0,79 kr (-0,50 kr) per aktie.

Investeringar
Under kvartalet har IMINT investerat 0 tkr (17 tkr) i materiella anläggningstillgångar och 3 149 tkr (1 323 tkr) i utveckling.

Finansiell utveckling januari-juni 2016
Omsättning, kostnader, resultat och kassaflöde januari-juni

Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 40 tkr (6 tkr).

Kostnader
Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 9 619 tkr (5 475 tkr), fördelat på övriga externa kostnader 3 418 tkr (1 437 tkr), personalkostnader 5 300 tkr (2 695 tkr) och avskrivningar 901 tkr (1 343 tkr).

Resultat
Resultatet efter finansiella poster och resultat efter skatt för perioden blev –4 404 tkr (-2 955 tkr), eller -0,55 kr (-0,78 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet
Periodens kassaflöde uppgick till -1 875 tkr (-1 107 tkr) eller -0,23 kr (-0,29 kr) per aktie. och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –4 314 tkr (-842 tkr), eller -0,54 kr (-0,22 kr) per aktie och kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -9 518 tkr (-3 626 tkr) eller -1,19 kr (-0,96 kr) per aktie. IMINTs likviditet var vid periodens slut 18 897 tkr (75 tkr). Styrelsen gör bedömningen att bolagets nuvarande likviditet är tillräcklig för att finansiera de planer som för 2016.

Investeringar
Under perioden har IMINT investerat 0 tkr (111 tkr) i materiella anläggningstillgångar och 5 204 tkr (2 673 tkr) i utveckling.

Eget kapital
Eget kapital i IMINTkoncernen uppgick vid periodens slut till 28 101 tkr (1 283 tkr) eller 3,50 kr (0,34 kr) per aktie. Soliditeten var vid periodens slut 82% (18%).

Skattemässiga underskott
IMINTs nuvarande verksamhet förväntas initialt innebära negativa resultat och skattemässiga underskott. Det finns i dagsläget inte tillräckligt övertygande skäl som talar för att skattemässiga överskott kommer att finnas i framtiden som kan försvara en aktivering av värdet av underskottsavdragen, varför uppskjuten skattefordran ej har redovisats. Vid försäljning eller utlicensiering av en produkt förväntas vinster kunna redovisas vilka för närvarande bedöms kunna komma att skattemässigt avräknas mot tidigare års skattemässiga underskott vilket skulle komma att innebära en låg skattebelastning för bolaget när ett projekt säljs eller produkter kommer ut på en kommersiell marknad. De skattemässiga fastställda underskotten i IMINT uppgår till 15 163 tkr per sista december 2015.

Personal
Antalet anställda var vid kvartalets slut 17 (inkl VD) varav 0 på deltid. Dessutom arbetar bolagets CFO på konsultbasis.

Moderbolaget
Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Uppsala. IMINT är moderbolag i en koncern med totalt två bolag. IMINT äger samtliga aktier i IMINT Incentive AB (559012-2577).

Aktiekapital
IMINTs aktiekapital uppgår till 8 209 500 kronor fördelat på 8 209 500 utestående aktier.

Aktien
IMINT Image Intelligence ABs aktie är listad på Aktietorget under kortnamnet IMINT. Aktien har ISIN-kod SE0007692124. Bolaget hade per den 30 juni 2016 ca 2 600 aktieägare.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.
IMINT är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om bolagets risker och osäkerhetsfaktorer återfinns på sidorna 8-9 i memorandumet som upprättades i samband med introduktionen på Aktietorget, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida http://www.imint.se

Optionsprogram
IMINT har 51 000 utestående teckningsoptioner riktat till personalen på bolaget i två olika program. Alla optioner i program ett har lösts. I program ett kvarstår 51 000 teckningsoptioner som ger innehavarna rätt att teckna 51 000 antal aktier till en kurs om 9,50 per aktie före utgången av 12 juli 2018. Om resten av de utestående optionerna löses kommer utspädningseffekten att bli ca 0,6%. Aktiernas kvotvärde är 1 krona.


Se hela rapporten

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo