Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 januari - 30 september 2016

Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB

1 januari – 30 september 2016

Tredje kvartalet 2016, 1 juli-30 september

 •  Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0,5 Mkr (0 Mkr)
 •  Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 5,0 Mkr (3,1 Mkr)
 •  Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till –1,6 Mkr (-1,4 Mkr)
 •  Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,20 kr (-0,31 kr)
 •  Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till –4,3 Mkr (-3,4 Mkr)

 Perioden 1 januari – 30 september 2016

 •  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 0,6 Mkr (0 Mkr)
 •  Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 14,6 Mkr (8,6 Mkr)
 •  Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till –6,1 Mkr (-4,4 Mkr)
 •  Resultat per aktie för perioden uppgick till        -0,75 kr (-1,08 kr)
 •  Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till –13,8 Mkr (-7,1 Mkr)
 •  Eget     kapital per den 30 september 2016 uppgick till 26,6 Mkr (10,5 Mkr)
 •  Likvida medel per den 30 september 2016 uppgick till 14,7 Mkr (6,7 Mkr)
Väsentliga händelser 1 juli-30 september 2016

 •  En del av personalens teckningsoptioner har lösts och aktiekapitalet har ökat med 10 tkr och tillfört kapital till bolaget med 95 tkr.
 •  Licensavtal har tecknats avseende video-stabilisering med spanska telefontillverkaren Mundo Reader S.L. som marknadsför produkter under varumärket BQ.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 •  Bolaget har tecknat ett tre årigt licensavtal med ett större asiatiskt teknikbolag. Imint har tidigare, under ett finansierat utvecklingsprojekt, anpassat sin videostabiliseringslösning för kundens plattform.
 •  Bolaget har genomfört en riktad nyemission, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 maj 2016, vilket tillför Imint 48,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen innebär att antalet aktier i Imint ökar med 617 777 från 8 219 500 till 8 837 277 och att aktiekapitalet ökar med 617 777 kronor från 8 219 500 kronor till 8 837 277 kronor. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 7 procent efter genomförd emission.

ETT TREDJE KVARTAL brukar vara präglat av lägre aktivitet, men så har inte varit fallet för oss. Pågående kundutvärderingar och projekt, liksom nya intresse-förfrågningar, har hållit tempot genomgående högt. En efterlängtad milstolpe, vilket meddelades 26 oktober 2016, kom i form av avtal med en viktig kund som resultatet av ett långvarigt utvecklingsprojekt. När vi nu nått nästa steg med ett flerårigt licensavtal med kunden, fortsätter arbetet med att säkra att vår mjukvarulösning också blir integrerad i slutprodukter.

Även om vi tidigare jobbat på så bred front som möjligt med andra kunder för utvärdering och anpassningar, så möjliggör slutförandet av utvecklingsprojektet att vi kan öka tempot i relationen till andra kunder. Den här typen av projekt förbättrar såväl produktens kvalitét som vårt ingenjörsteams kompetens, vilket stärker förutsättningarna för fler kundframgångar. Vi har kommit långt i färdig-ställandet av nästa funktion, Live Auto Zoom och som i de flesta av våra projekt har vi involverat möjliga kunder tidigt i processen.

Vårt geografiska fokus på Asien fortsätter som i tidigare kvartal. Kina är vår viktigaste marknad, men vi har intressanta och relevanta kunddialoger i ett flertal andra länder. Konkurrensen mellan våra kunder i premiumsegmentet för smartphones fortsätter att hårdna, vilket gör att unika användarupplevelser och innovation blir än viktigare i deras varumärkes-positionering. Sammantaget gör vi bedömningen att detta är gynnsamt för Imint.

Till följd av Högsta förvaltningsdomstolens upp-märksammade drönardomar har vi fått frågor om detta påverkar vår verksamhet. I en publik kommentar kring detta den 26 oktober 2016 redovisade vi vår bedömning. Vår uppfattning är i sammanfattning att domarna påverkar oss till mycket liten eller ingen grad. Efter fokuseringen på smartphonemarknaden som inleddes 2014 är drönarmarknaden i Sverige inte ett prioriterat segment för oss, och domarna påverkar således inte vår verksamhet eller affärsplan.

Avslutningsvis är vår nyligen genomförda nyemission oerhört viktig för vår framtida utveckling. Utöver tidigare offentliggjorda avtal har vi diskussioner med flera aktörer i olika faser av försäljningsprocessen. Kundintresset för våra produkter innebär att vi vill komma än fortare fram. Imint är därför i behov av expansionskapital för att kunna stärka sin försäljning och produktutveckling och ta till vara på den ökande efterfrågan på bolagets produkter.

Nu jobbar vi vidare för fullt med vår kundbearbetning och produktutveckling för att vinna nya affärer.

Uppsala i oktober 2016 

Andreas Lifvendahl, vd 


Se hela rapporten

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo