Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 januari – 30 september 2018

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2018

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 9,7 Mkr (5,3 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 12,2 Mkr (9,5 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till 0,6 Mkr (-1,4 Mkr)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till 0,07 kr (-0,16 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till 2,7 Mkr (-1,9 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 september 2018

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 24,7 Mkr (12,2 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 36,4 Mkr (28,3 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -1,2 Mkr (-6,1 Mkr)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,13 kr (-0,69 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -2,0 Mkr (-11,7 Mkr)
 • Eget kapital per den 30 september 2018 uppgick till 63,7 Mkr (63,9 Mkr)
 • Likvida medel per den 30 september 2018 uppgick till 37,9 Mkr (42,2 Mkr)

Väsentliga händelser 1 juli – 30 september 2018

 • Den 9 juli tecknade Imint ett treårigt licens- och supportavtal med General Mobile, en turkisk smartphonetillverkare. Avtalet avser Vidhance videostabilisering.
 • Den 20 juli tecknade Imint ett treårigt licens- och supportavtal med kinesiska JetLive. Avtalet avser Vidhance videostabilisering och Vidhance Live Auto Zoom.
 • Den 30 augusti tecknade Imint ett treårigt licens- och supportavtal med ett taiwanesiskt bolag inom kontraktstillverkning av elektronik. Avtalet avser Vidhance Videostabilisering, Vidhance Live Auto Zoom och ytterligare funktioner i Vidhance portföljen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 2 oktober lanserade Imint version 3.0 av mjukvaruplattformen Vidhance®. Viktiga utvecklingsinsatser har investerats i förbättring och optimering av plattformen.

VD har ordet

Under det tredje kvartalet tecknade vi ytterligare tre kundavtal och sammantaget har vi under året tecknat tio avtal med nya och existerande kunder. Det är dubbelt så många tecknade avtal jämfört med hela 2017. Vidhance har nu integrerats i drygt 50-talet smartphonemodeller och sålts i mer än 80 miljoner enheter sedan den första modellen med Vidhance lanserades 2016.

Denna framgång visar att Imint har en stark teknisk lösning, en attraktiv produktportfölj och är rätt positionerade kompetensmässigt. Toppbetyget för videostabilisering som Huawei’s modell, P20 Pro, erhöll i våras, har ytterligare stärkt vårt varumärke och skapat ökat intresse för våra produkter.

Jag är stolt att vi har dubblat omsättningen jämfört med Q3 2017 och samtidigt levererat ett positivt resultat. I ett par fall har kunderna varit så framgångsrika att de uppnått volymtaket för de avtal vi tecknat. De framgångsrika kunderna kommer i lägre utsträckning bidra till våra intäkter de närmaste kvartalen tills dess avtalen har förnyats och omförhandlats. En positiv effekt av de många kundavtal vi tecknat under året är att vi minskar beroendet av enskilda kundavtal vilket medför att vi framöver kommer att få en jämnare resultatutveckling.

Vi har under året modifierat paketeringen av produktportföljen vilket har fått ett positivt mottagande på marknaden. Fördelen är att erbjudandet bättre adresserar våra kunders olika behov och skapar större möjligheter till merförsäljning till existerande kunder.

Vi har gått ifrån den tidigare uppdelningen i tre huvudprodukter och istället baserat erbjudandet utifrån ”bildens/videons livscykel” och delat upp portföljens produkter i fyra faser. Den nya strukturen förbättrar och underlättar vår möjlighet att adressera nya marknader, som drönar-, chipset- samt kameramodultillverkare.

En annan viktig aktivitet har varit arbetet med den nya Vidhance-plattformen som lanserades i början hösten. Betydande ansträngningar har lagts på att lyfta plattformen till modernare utvecklingsmiljöer vilket innebär flera fördelar. Dels blir det lättare att integrera Imints lösningar i kundens produkter och dels får plattformen en ökad prestanda och lägre energiförbrukning. I vissa fall upp till dubbelt så snabba beräkningar och halverad energiförbrukning.

Avslutningsvis så är det glädjande att det hårda arbete vi har lagt ned i försäljning, utveckling och effektivisering har medfört resultatförbättringar. För första gången har Imint levererat positivt kassaflöde och positivt resultat, samtidigt som försäljningstillväxten fortsätter. Det är en viktig milstolpe att visa att vår affär genererar ett positivt resultat.

Vi är fast beslutna att fortsätta utveckla den position vi nu har etablerat, dels för att vinna nya smartphone kontrakt och dels för att gå in på nya marknader där vår teknologi och kompetens kan användas.

Uppsala i november 2018

Andreas Lifvendahl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

IMINT Q3 2018

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo