Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 januari – 30 september 2020

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 13,1 Mkr (11,1 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 12,5 Mkr (14,5 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till 1,9 Mkr (0,3 Mkr)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till     0,22 kr (0,03 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till 1 Mkr (-0,2 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 september 2020

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 33,4 Mkr (29,3 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 40,9 Mkr (42,8 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -1 Mkr (-4,1 Mkr)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till     -0,11 kr (-0,46 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till 1,3 Mkr (-5 Mkr)
 • Eget kapital per den 30 september 2020 uppgick till 54,6 Mkr (57,3 Mkr)
 • Likvida medel per den 30 september 2020 uppgick till 34,3 Mkr (34,5 Mkr)

Väsentliga händelser 1 juli – 30 september 2020

 • Den 22 september 2020 meddelar Imint att samarbetet med chipsetleverantören MediaTek i Taiwan fördjupas. Ett flertal Vidhance-produkter görs tillgängliga för nya chipset från MediaTek.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den 26 oktober 2020 kallar Imint till extrastämma med anledning av två förslag till incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner. På grund av covid19-pandemin genomförs stämman enbart genom poströstning.
 • På extrastämman den 12 november 2020 vann inte förslagen om incitamentsprogram den nödvändiga majoriteten av 90% av avlagda röster, varvid förslagen avslogs.
   

VD har ordet

Vi är glada att kunna rapportera ännu ett starkt kvartal där vi växer både omsättning och resultat. Kvartalets omsättning landade på 13,1 mkr vilket överträffar förra kvartalets omsättningsrekord med 14%. Resultatet efter avskrivningar och finansiella effekter blev 1,9 mkr, och det operativa rörelseresultat blev goda 4,8 mkr.

Bakom den goda intäktsökningen finns underliggande rörelser i vår intäktsmix, både vad gäller kunder och produkter. De exceptionella förutsättningarna under Coronaåret 2020 har till del gynnat vår strategi: Vårt fokus under 2016 till 2018 var framförallt nykundsförsäljning inom smartphones, vilket på kort tid gav oss en stor kundstock. Årets begränsningar att fysiskt träffa kunder har påverkat kundtillströmningen, men vi har istället kunna vidareutveckla både relation och affär med våra befintliga kunder. Med en bredare kundbas har vi också större motståndskraft, och vi har mer proaktivt kunna fokusera resurser där förutsättningarna för tillväxt är bäst.

Väsentliga faktorer bakom det goda resultatet ligger i en lägre kassapåverkande kostnadsnivå, samt att kostnadsminskningen som löpt från årets tidigare kvartal nu planenligt får full effekt. Enligt plan och prognos är också att nettoavskrivningen på immateriellt kapital ökar. Detta då vi nu är i en mognare fas och har mindre andel av utvecklings-kostnader som görs med lång intjänandehorisont. Vi noterar också effekten av en lägre dollarkurs, som ligger ungefär 10% under nivån vid årets första kvartal.

Det är glädjande att se att flera av våra relativt sett mindre kunder gör en bra återhämtning under tredje kvartalet, möjligtvis en effekt av att leverantörskedjorna i Asien återigen fungerar. Glädjande är också att intäktsmixen för Vidhance-produkter succesivt breddas. Videostabilisering är fortsatt vår storsäljare, men nyare produkter står för den snabbaste tillväxten, och det är en trend vi förutser kommer att fortsätta. Utvecklings-investeringar i en flexibel Vidhance-plattform, en effektiv kundsupport och verktyg för förenklad produktintegration, ger nu också bra avkastning och är vältajmad.Få VD-ord detta år kan undvika att nämna Corona. Tecknen på en global andra våg av Covid-19 är nu tydliga, så det är ännu för tidigt att summera effekten av pandemin. Jag har nämnt tidigare att försäljning inom nya marknader bromsade in som en följd av uppskjutna nya projekt. Under tredje kvartalet såg vi dock en svagt positiv trend vad gäller nya prospekt, och att utvärderingar av vår teknik återstartade. Vår marknadsföring börjar ge resultat, och vi jobbar med spännande möjligheter inom bl.a. ”wearables”, till exempel smarta klockor och glasögon.

Vår produktutveckling fortsätter effektivt att både bredda portföljen, och förbättra kvalitet och prestanda på befintliga produkter. Det är ett kontinuerligt arbete, för att säkra en position i framkant även på de nya chipset som introduceras. Under kvartalet har vi lagt extra emfas på Mediatek, där nu nästan hela Vidhance-portföljen finns tillgänglig också för dessa plattformar. Det har varit en bra investering för att öka volymen, genom ännu bättre tillgång till telefoner i framförallt mellanprissegmentet.

Vi håller en fortsatt hög takt för året vad gäller marknadsföring. Som ett exempel medverkade vår CTO Johan Svensson i en videointervju, med efterföljande artikel, i Forbes, och gav sin framtidsspaning runt samverkande videoinspelning. Vi blir mer uppmärksammade och välkända av branschens aktörer, och vi ser också en positiv trend inom rekrytering, där allt fler får upp ögonen för oss.

Efter rapportperioden, den 12 november, hölls extrastämma för beslut om incitamentsprogram genom teckningsoptioner. Tyvärr nåddes inte den majoritet om 90% av avlagda röster för att få bifall för förslaget. Det var olyckligt, då vi inte fick tillgång till ett viktigt verktyg för att attrahera och behålla de talanger som utgör bolagets mest centrala kraft.

Ett kvartal av 2020 återstår. Det osäkra världsläget består, men vi har hittills visat på både uthållighet och styrka, med en god tillväxt omständigheterna till trots. Med fördjupade kundrelationer och produkter som gör verklig nytta, och ett mycket kompetent och fokuserat team, har vi goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Med en lönsam kärnaffär kan vi också succesivt öka investering för morgondagens innovationer inom videoområdet.

Uppsala i november 2020

Andreas Lifvendahl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD IMINT Image Intelligence AB

Telefon: 018-474 99 90                         

E-post: andreas.lifvendahl@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Release

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo