Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 januari - 30 september 2023

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2023

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 12,1 Mkr (16 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 17,7 Mkr (16,9 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -4,5 Mkr (4,3 Mkr)
 • Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -4,5 Mkr (4,3 Mkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,49 kr (0,47 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till 5,9 Mkr (-3,5 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 september

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 36,7 Mkr (51,9 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 60,7 Mkr (54,2 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -12,4 Mkr (15 Mkr)
 • Resultat efter skatt för perioden uppgick till -11,7 Mkr (15 Mkr)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,28 kr (1,64 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -8 Mkr (15,7 Mkr)
 • Eget kapital per den 30 september 2023 uppgick till 87,8 Mkr (100,7 Mkr)
 • Likvida medel per den 30 september 2023 uppgick till 69,5 Mkr (81,2 Mkr)

Väsentliga händelser 1 juli – 30 september 2023

 • Den 6 juli håller Imint en extra bolagsstämma. På stämman väljs en ny styrelse bestående av Erik Axelsson, Martin Thunman, Yvonne Mårtensson samt Johan Qviberg. Johan Qviberg valdes till styrelsens ordförande.
 • Den 1 augusti meddelar bolaget att Asus senaste flaggskeppsenhet, Asus Zenfone 10, har utrustats med en funktion som drivs av Imints Vidhance Smart Stabilization-mjukvara.
 • Den 31 augusti medelar bolaget att styrelsen i Imint utsett Nils Hulth till tillförordnad vd. Nils Hulth har arbetat för företaget sedan maj 2022 som produktchef. Andreas Lifvendahl avslutar sin befattning som vd den 31 augusti.
 • Den 1 september lämnar styrelseledamot Martin Thunman Imints styrelse på egen begäran.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den 25 oktober meddelar styrelsen i Imint att man beslutat utse Nils Hulth till permanent VD. Nils Hulth tillträder sin permanenta befattning den 1 november 2023.
 • Den 13 november kallas aktieägarna i Imint till en extra bolagsstämma som skall hållas den 14 december. På dagordningen föreslås bland annat nyval av Andreas Lifvendhal till styrelseledamot samt att ny bolagsordning antas.

VD-ord

Först och främst, det är enormt roligt att ha fått förtroendet att leda Imint. Det är oerhört imponerande vad bolaget har åstadkommit under sin relativt korta livstid och den globala räckvidd som vi redan har. Jag är övertygad att det beror på den öppna och samarbetsinriktade kulturen och vår ständiga strävan framåt – tillsammans. Marknaden för smartphones visar tecken på återhämtning, bara 1% lägre jämfört med förra årets Q3. Detta är den lägsta minskningen på sex kvartal och inger hopp framåt. Den totala volymen är dock fortfarande en bra bit ifrån 2017 års toppnotering. Nettomsättningen på 12,1 Mkr för perioden är fortfarande relativt hög och EBITDA har förbättrats något jämfört med andra kvartalet, till -0,9 Mkr (-4,8 Mkr), som en konsekvens av att tidigare kostnadssänkningar nu börjat ge effekt. Den fulla effekten för den i maj förlorade kinesiska kunden kommer att synas framförallt under nästa år mot bakgrund av att Imints produkter fortfarande finns med i ett antal av deras tidigare designade telefoner. På den positiva sidan har det har varit ett kvartal med många spännande kunddiskussioner.

Vad gäller våra två affärsområden – Consumer och Professional – så kommer den absoluta majoriteten av våra intäkter fortfarande från Consumer, 11,4 Mkr, jämfört med 0,7 Mkr från Professional. Under Consumer sorterar framförallt smartphones och under Professional t ex smarta glasögon, lösningar för sk remote assistance och andra mer industriella tillämpningar. EBITDA för Consumer och Professional låg på 1,9 Mkr resp -2,7 Mkr, vilket visar på en kraftig kostnadssänkning i Professional jämfört med andra kvartalet. I kvartalets ingår även kostnader av engångskaraktär på 1,9 Mkr som uppstått i samband med omorganisationer.

De produkter som vi ursprungligen haft stora framgångar med – vanlig videostabilisering – betraktas numera som en massprodukt bland smartphoneleverantörer. Samtidigt med detta har vi fullt fokus på utveckling av nya produkter och har fått god återkoppling på dessa. All utveckling sker i nära samarbete med kund. Denna transition kommer att ta tid – såväl utvecklingen av de nya produkterna som tiden för implementation i telefonerna – och i förlängningen intäktäktsgenerering när de väl kommer ut på marknaden.

Därför är min bedömning att uthållighet är en viktig faktor i sammanhanget, vilket är varför vi genomför ett antal kostnadsbesparande åtgärder. Dessa kommer att få fullt genomslag under första kvartalet 2024 och vi når då en väsentligt lägre kostnadsbas än under 2023. Värt att notera är att Imint är välkapitaliserade (69,5 Mkr i likvida medel vid kvartalets utgång), varför styrelsen nu ser över bolagets kapitalstruktur i syfte att maximera aktieägarvärdet. Precis som vi tidigare rapporterat finns ett stort intresse hos våra kunder inom affärsområdet Professional. Vad som dock blivit tydligt är att våra gemensamma lösningar är nya för alla inblandade och att de därför tar längre tid att få ut på marknaden än vad vi ursprungligen önskat. Vi har fortfarande en stark tro på affärsområdet, men även här krävs uthållighet, framförallt för att ge tid att bevisa slutkundsvärdet och skala upp affären tillsammans med våra kunder.

Ett skifte som påbörjats redan tidigare under året är att jobba ännu närmare kund. Vi har det lilla bolagets styrka i att kunna ta till oss kundens verklighet och problem och sedan snabbt omsätta dem i nya produkter. 2024 blir både ett spännande och utmanande år. Vi har en ny, lovande produktvision med stor potential och teamet har en rejäl dos revanschlusta. Samtidigt inser jag att 2024 också kommer att bli ett tufft år, högst troligt med fallande intäkter, negativt resultat och hög kostnadsmedvetenhet. Tillväxten kommer att komma och det kommer att ta tid att bygga den. Därför har styrelsen beslutat att sätta nya finansiella mål för 2026 om lägst 60 Mkr i nettoomsättning och en EBITDA-marginal om lägst 15%. Vi bedömer att det är då som vår nya produktvision och långsiktiga affärsutvecklingsarbete kommer att ge full effekt. I allt detta kommer vi ständigt att fokusera på det som vi tror skapar mest värde för både kunder och aktieägare – nämligen produkter som löser kundproblem och samtidigt genererar intäkter åt Imint.

Uppsala i november 2023

Nils Hulth, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om IMINT Image Intelligence AB

Imint är ett svenskt mjukvaruföretag inom intelligent sensor- och dataanalys som utvecklar visionära produkter inom videoförbättring för optiska enheter såsom smartphones, AR-glasögon och kroppskameror. Vidhance som är Imints mjukvaruplattform är kulmen på mer än 15 års utveckling och innovation och har till dags dato integrerats i mer än 700 miljoner enheter. Imint som är grundat 2007 och sedan 2015 riktar sig till både konsument- och industrimarknaden och är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet IMINT. 

Delårsrapport Imint Q3 2023 FINAL

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo