Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 januari–31 mars 2016

Första kvartalet 2016

Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 4,7 Mkr (2,5 Mkr).

• Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -2,6 Mkr (- 1,2 Mkr).

• Resultat efter skatt uppgick till – 2,6 Mkr (- 1,2 Mkr).

• Resultat per aktie för kvartalet uppgick till – 0,33 kr (- 0,31 kr).

• Kassaflödet efter investeringar för perioden uppgick till – 3,1Mkr (- 1,7 Mkr).

• Eget kapital uppgick per den 31 mars 2016 till 27,4 Mkr (3.1 Mkr).

• Likvida medel uppgick den 31 mars 2016 till 20,9 Mkr (0,4 Mkr).

Väsentliga händelser 1 januari 2016–31 mars 2016

• Produktchef rekryteras som började i mars 2016.

• Teknikchefen Simon Mika lämnar bolaget.

• Rekrytering av personal i Kina.

• Katarina Bonde knyts till styrelsen som rådgivare.

• Ledningens teckningsoptioner har lösts och aktiekapitalet har ökat med 192 tkr och tillfört kapital till bolaget med 250 tkr.

• En del av personalens teckningsoptioner har lösts och aktiekapitalet ökat med 144 tkr och tillfört kapital till bolaget med 2 164 tkr.

• Deltog i februari 2016 som utställare på Mobile World Congress i Barcelona.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

• Etablering av verksamhet i Kina inleds med kontor i Shanghai, genom rekrytering av David Zhang som säljchef och Huan Zhang som fält-/utvecklingsingenjör.

• Sami Niemi knyts till bolaget som strategisk rådgivare.

• Utvecklingsavtal tecknas med stort asiatiskt teknikbolag om implementation av Vidhance Premium Video Stabilization på en smartphone-plattform.

• En del av personalens teckningsoptioner har lösts och aktiekapitalet ökat med 154 tkr och tillfört kapital till bolaget med 2 108 tkr.

VD har ordet

Vi fortsätter att verkställa på bred front och nå våra delmål i enlighet med den plan vi satt upp för året. Tyngdpunkten mot Asien fortsätter att förstärkas, och det är ett välbesökt resmål för oss. Närmast i tiden är mässan Computex i Taiwan, dit vi åker för ett flertal kundmöten. Vi fortsätter att förstärka vår egen närvaro i Kina, och har anställt vår andra person baserad i Shanghai. Huan Zhang startar sitt arbete som utvecklings- och supportingenjör nu i juni, och kommer närmast från Intel där hon jobbat som mjukvaruutvecklare inom videoteknik. Det är också glädjande att vi har kunnat knyta Sami Niemi till bolaget som strategisk rådgivare. Sami var medgrundare till det framgångsrika imaging-bolaget Scalado och ledde på Microsoft utvecklingen av ny foto-funktionalitet. Samis visionära inställning och långa erfarenhet av förbättrade användarupplevelser i kamerafunktioner kommer att förstärka oss i vårt produktstrategiska arbete.

Intresset för vår teknik är fortsatt starkt och vårt rekryteringsarbete fortsätter enligt plan. Det utvecklingsavtal med ett stort asiatiskt teknikbolag vi meddelade marknaden om i april ser vi som ett gott tecken att videostabiliseringslösningen nu inte bara är integrationsmogen, utan också av bra kvalitet. Detta ger oss möjlighet att ytterligare öka vårt arbete med andra funktioner i vår produktroadmap, främst Live Auto Zoom som möter mycket intresse, och där en del tidiga kundförsök inletts. Vi har även lämnat in patentansökningar för att skydda idéer i främst de produkter vi nu ökar fokus på, som Live Auto Zoom.

Likviditetsmässigt ligger vi något bättre till än plan, bland annat tack vare inlösen av personalens teckningsoptioner. Stämningen är mycket god, och vi räknar med fortsatt låg personalomsättning. Att vi metodiskt och steg för steg genomför de delmål vi satt upp skapar engagemang. Vi ser att vi kan göra skillnad på riktigt i hur konsumenter kan spela in intressanta och attraktiva videoklipp, och genom den stora penetration som smartphones har runt hela världen, förstår vi att vi har en riktig möjlighet att göra ett avtryck.

Uppsala i maj 2016

Andreas Lifvendahl, vd

Finansiell utveckling januari-mars

Omsättning, kostnader, resultat och kassaflöde januari-mars

Nettoomsättning

Bolagets omsättning för det första kvartalet uppgick till 0 tkr (5 tkr).

Kostnader

Rörelsekostnaderna under första kvartalet uppgick till 4 666 tkr (2 474 tkr), fördelat på övriga externa kostnader 1 845 tkr ( 722 tkr), Personalkostnader 2 418 tkr (1 254 tkr) och Avskrivningar 403tkr (498 tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster och efter skatt blev -2 613 tkr (-1 174 tkr) eller -0,33 kr per aktie (-0,31 kr).

Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet för kvartalet uppgick till 110 tkr (-790 tkr) eller 0,01 kr (-0,21 kr) per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 049 tkr (-274 tkr) eller -0,13 kr (-0,07 kr) per aktie och kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -3 104 tkr (-1 710 tkr) eller -0,40 kr (-0,45 kr) per aktie. IMINTs likviditet vid periodens slut uppgick till 20 882 tkr (392 tkr). Styrelsen gör bedömningen att bolagets nuvarande likviditet är tillräcklig för att finansiera de planer som finns för 2016.

Investeringar

Under kvartalet har IMINT investerat 2 055 tkr (1 350 tkr) i utveckling.

Eget kapital

Eget kapital i IMINT uppgick vid bokslutsperiodens slut till 27 423 tkr (3 063 tkr) eller 3,41 kr (0,81 kr) per aktie. Soliditeten per 2016-03-31 var 83% (45%).

Skattemässiga underskott

IMINTs nuvarande verksamhet förväntas initialt innebära negativa resultat och skattemässiga underskott. Det finns i dagsläget inte tillräckligt övertygande skäl som talar för att skattemässiga överskott kommer att finnas i framtiden som kan försvara en aktivering av värdet av underskotten, varför uppskjuten skattefordran ej har redovisats. Vid en försäljning eller utlicensiering av en produkt förväntas vinster kunna redovisas vilka f n bedöms kunna komma att skattemässigt avräknas mot tidigare års skattemässiga underskott vilket skulle komma att innebär en låg skattebelastning för Bolaget när ett projekt säljs eller produkter kommer ut på en kommersiell marknad. De skattemässiga underskotten i IMINT uppgår till 15 163 tkr per sista december 2015.

Personal

Antalet anställda i bolaget vid kvartalets utgång uppgick till 17 varav 1 på konsultbasis

Övrigt

Den vid årets slut aviserade tvisten med en underkonsult har lösts under kvartal 2 2016.

Bolaget

Bolagets associationsform ar aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Uppsala.

Aktiekapital

IMINTs aktiekapital uppgick per den 2016-03-31 till 8 031 800 kronor fördelat på 8 031 800 utestående aktier. Ledningen har löst 192 000 teckningsoptioner i bolaget under februari månad 2016. Även personalen har löst en del av sina teckningsoptioner motsvarande 144 300 aktier fram t o m 2016-03-31.

Aktien

IMINTs aktie är listad på Aktietorget under kortnamnet IMINT. Aktien har ISIN-kod SE0007692124. Bolaget hade per den 31 mars 2016 cirka 3 200 aktieägare.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.

IMINT är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om bolagets risker och osäkerhetsfaktorer återfinns på sidorna 8-9 i memorandumet som upprättades i samband med introduktionen på Aktietorget, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida http://www.imint.se

Optionsprogram

IMINT har 373 000 utestående teckningsoptioner riktat till personalen på bolaget i två olika program. Marknadsvärdering av programmen har skett med Black & Scholes modell för värdering av optioner. Varje teckningsoption i program ett ger innehavarna rätt att senast den 12 maj 2016 teckna 262 000 aktier i IMINT för 15 kronor. Program två ger innehavarna rätt att teckna 111 000 aktier till en kurs om 9,50 per aktie före utgången av 12 juli 2018. Samtliga optioner i program ett har per den 12 maj 2016 lösts. I program två har 36 000 optioner lösts och 75 000 återstår. Om resten av de utestående optionerna löses kommer utspädningseffekten på dagens antal aktier att bli ca 0,9%. Aktiernas kvotvärde är 1 krona.


Se hela delårsrapporten

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo