Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 januari – 31 mars 2019

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2019 

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 7,8 Mkr (6,4 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 13,3 Mkr (11,8 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till –2,9 Mkr (-2,1 Mkr)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,33 kr (-0,24 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -6,6 Mkr (-2,8 Mkr)
 • Eget kapital per den 31 mars 2019 uppgick till 58,3 Mkr (61,3 Mkr)
 • Likvida medel per den 31 mars 2019 uppgick till 33,5 Mkr (36,9 Mkr)

Väsentliga händelser 1 januari – 31 mars 2019

 • Den 2 januari meddelar Imint att Thomas Sporrong tillträder som Head of Business Development den 1 februari 2019. Thomas blir en del av bolagets ledningsgrupp.
 • Den 18 januari tecknades ett licensavtal med Oppo Mobile Telecommunications Ltd. Avtalet ger Oppo möjlighet att inkludera funktioner inom Vidhance för videoförbättring, bland annat videostabilisering.
 • Den 31 januari tecknades ett nytt licensavtal med en större kinesisk kund. Det nya avtalet löper på tre år och ger kunden rätt att inkludera vissa nya funktioner från produktplatt-formen Vidhance. Kunden använder sedan tidigare Vidhancemjukvara i sina produkter, under ett äldre avtal.
 • Den 12 februari tecknades ett tilläggsavtal med Xiaomi. Avtalstillägget ger Xiaomi möjlighet att inkludera flera Vidhance-funktioner, bland annat Live Composer, i framtida smartphones. Avtalstillägget löper på tre år.
 • Den 13 mars tecknades ett nytt licensavtal med Kyocera Corporation. Avtalet löper på tre år och ger Kyocera rätt att inkludera flera Vidhance-funktioner i kommande smartphones.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 1 april tecknades ett licensavtal för mjukvaran Vidhance med ett konsument-elektronikbolag i Taiwan. Avtalet som löper på tre år ger kunden rätt att inkludera Vidhance i kommande produktlanseringar för smartphones.
 • Den 7 maj tecknades ett licensavtal med en ny smartphonetillverkare med säte i USA. Avtalet löper på tre år och ger kunden rätt att inkludera ett flertal funktioner i Vidhance-produktfamiljen.
 • Den 8 maj tecknades ett licensavtal för mjukvaran Vidhance med ett stort konsument-elektronikbolag med huvudkontor i Kina. Avtalet som initialt löper på tre år ger kunden rätt att inkludera Vidhance videostabilisering i kommande produktlanseringar
 • Årsstämma hölls den 13 maj. Henrik Sund avgick från styrelsen och Anders Ingeström och Peter Ekerling invaldes.
 • Den 21 maj tecknades ett samarbetsavtal med chipset-tillverkaren Mediatek.

 VD har ordet

Under kvartalet har vi vunnit många viktiga affärer, vilket befäster Imints position som marknadsledare inom videostabilisering för smartphones. Extra glädjande är avtalet med kinesiska Oppo som innebär att Imint har de fyra största kinesiska smartphonetillverkarna som kunder.

Det är även inspirerande att strategin med videostabilisering som inträdesfunktion har fungerat väl. Kinesiska Xiaomi lanserade under kvartalet produkter som innehöll Vidhance Live Composer och en annan viktig kund har lanserat produkter med vår nyutvecklade Vidhance Noise Reduction funktion.

Ytterligare en framgång är att vi stärkt vår position i Japan genom avtalet med Kyocera. Tre av de fyra ledande japanska smartphonetillverkarna finns nu på vår kundlista. Efter rapportperioden har vi dessutom tecknat licensavtal med ytterligare tre kunder.

Framgångarna inom smartphonesegmentet, ger oss möjlighet att accelerera arbetet med att identifiera nya marknader där Vidhance kan lösa kundproblem. Tidiga kund- och partner-dialoger har gett oss självförtroende att öka tempot. För nya marknader, är vår ambition att leverera kundvärde till ett större antal kunder med välpaketerade och mindre integrations-krävande produkter.

Antalet sålda enheter på den globala smartphonemarknaden sjönk med 6,6% i första kvartalet jämfört med 2018 och konkurrensen spetsas till ytterligare. Det positiva är att många av Imints kinesiska kunder ökar sina marknadsandelar och att alla leverantörer nu behöver kreativa videofunktioner för att konkurrera om kunderna.

Inom affärsområdet smartphones, lägger vi nu mer fokus på att öka intäktsvolymen från befintliga kunder. Målsättningen är att utöka produktportföljen och erbjuda en bredare portfölj av videoförbättringsfunktioner. Samtidigt försöker vi adressera en större del av kundernas produktsortiment (exempelvis telefoner i mellanprissegmentet).

Ett annat viktigt fokusområde är att förbättra produktpaketering och förenkla leverans-förmågan. Centralt i detta arbete, är att tillsammans med våra mjukvarufunktioner, leverera verktyg och dokumentation som kunder behöver (Software Development Kits, SDKs). Något som ytterligare bidrar till förbättringar är ett närmare samarbete med Qualcomm och MediaTek, de två största chipset leverantörerna.

Vår försäljningstillväxt fortsätter och nettoomsättningen ökar med 22% jämfört med samma kvartal förra året. Omsättningen är lägre än Q4 2018, främst på grund av att kvartal 1 är det volymmässigt lägsta för smartphonebranschen. Den andra faktorn är effekten av det vi tidigare kommunicerat om volymtak i några av våra tidiga kundavtal. Den tredje faktorn är att de kundavtal vi vunnit i början av året, har ett eller två kvartals fördröjning från avtalssignering till dess att intäkter kan förväntas.

Vi förblir optimistiska vad gäller fortsatt tillväxt för helåret. Tillskottet av nya kunder samt utökat antal funktioner som levereras till befintliga kunder innebär att vi kan fortsätta investera i produktutveckling, intern effektivisering och affärsutveckling och sälj på nya marknader.

Uppsala i maj 2019

Andreas Lifvendahl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Release

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo