Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 januari – 31 mars 2020

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2020

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 8,7 Mkr (7,8 Mkr)
  • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 14,7 Mkr (13,4 Mkr)
  • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -2,4 Mkr (-2,9 Mkr)
  • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,27 kr (-0,33 kr)
  • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -3,4 Mkr (-6,6 Mkr)
  • Eget kapital per den 31 mars 2020 uppgick till 53,1 Mkr (61,3 Mkr)·Likvida medel per den 31 mars 2020 uppgick till 29,9 Mkr (33,5 Mkr)

Väsentliga händelser 1 januari – 31 mars 2020

  • Valberedning i Imint utsågs den 10 januari. Valberedningen ska, i enlighet med stämmo-beslut, bestå av representanter för de tre största ägarna. De ägare som accepterat att ingå i valberedningen har till representanter utsett Öjvind Norberg, Board Management AB, Hans Thomsen och Peter Ekerling. Öjvind Norberg är valberedningens ordförande.
  • Den 6 februari tecknade Imint ett licensavtal med Nubia Technology Co., Ltd. Avtalet som löper på tre år, ger kunden rätt att inkludera Vidhance videoförbättringsmjukvara i kommande produktlanseringar. Nubia, med huvudkontor i Shenzhen, Kina, grundades 2015.
  • Åtgärderna som vidtas över världen för att begränsa spridningen av COVID-19 påverkar smartphonebranschen i hög utsträckning. Detta ger effekter även för leverantörer som Imint. Vi har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrottet kan komma att påverka bolagets framtida utveckling eller risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. Vi kan i dagsläget inte bedöma effekterna men vidtar åtgärder för att hantera situationen likviditets- och kostnadsmässigt. När läget klarnar är bedömningen att det kommer finnas en fortsatt efterfrågan efter Imint produkt. 

Väsentliga händelser efter periodens slut 

  • Den 8 april tecknade Imint ett licensavtal med Transsion Communication Ltd. Avtalet som löper på tre år, ger kunden rätt att inkludera Vidhance videoförbättrings-mjukvara i kommande produktlanseringar. Transsion, med huvudkontor i Shenzen, Kina, grundades 2006. Bolaget säljer smartphones under varumärkena Tecno, Itel och Infinix och har sin största marknad i Afrika och Sydostasien.

VD HAR ORDET

Årets första kvartal var exceptionellt på ett sätt som få hade kunnat förutspå i början av året. De åtgärder som vidtagits globalt på grund av COVID-19, har försatt den globala ekonomin i ett tillstånd av aldrig tidigare skådat slag och det har naturligtvis även påverkat Imint negativt.

Trots detta började året bra med nya kontrakt inom smartphonesegmentet. I februari kunde vi meddela att vi tecknat licensavtal med Nubia, ett bolag som härstammar från kinesiska telekom-jätten ZTE. Två månader senare hade vi glädjen att meddela att licensavtal tecknats med kinesiska Transsion, som de senaste åren haft stark tillväxt på tillväxtmarknader, som Afrika, Mellanöstern och Sydostasien. Första produkten att lanseras under det samarbetet var Infinix Note 7 i april, där ”Powered by Vidhance” hade en framträdande plats i marknadsföringen.

Efter rapportperioden kunde vi, i ett gemensamt pressmeddelande med Motorola, berätta om vårt samarbete, och den nyligen lanserade flaggskeppsprodukten Edge+, vilket vi är väldigt stolta över.COVID-19 har tillfälligtvis skapat mer tid att driva utvecklingen framåt för flera nyckelprodukter, där många är i skarp utvärdering hos utvalda kunder. En ny produkt är Vidhance MCT, som förbättrar användarupplevelsen av telefoner med många kameror och tar bort hopp och ryck i samband med kameraväxlingar. Vidhance Selfie Mode är en annan ny produkt, som gör en mjuk och proffsig anpassning av videon när front-kameran används för video-selfies. Sist men inte minst, har vi tagit fram Vidhance Super Stabilization, som tar videostabilisering till en ny nivå under extremt skakiga situationer.Vi lägger också i nästa växel för nya marknader utanför smartphones. Baserat på kunddialoger och den första affären i slutet av 2019, investerar vi nu i förbättrad synlighet på de marknader där vikten av bra videokvalitet från rörliga kameror är som störst. Viktiga komponenter är relevant marknadsföring som lockar till hemsidebesök och ett mer automatiserat marknadsbearbetande. Vårt antagande står fast d v s att intäkter från dessa marknader kommer att växa i långsam takt, men bygga upp en mer stabil och balanserad intäktsmix över tid.

Intäkter som baseras på royalties från smart-phoneförsäljning är svagast under 1:a kvartalet. I år adderas mycket tydliga COVID-19-effekter ovanpå detta och sammantaget blev därför kvartalet finansiella prestation under förväntan. Vi har reducerat kostnader i kvartalet jämfört med föregående kvartal och i planen ligger ytterligare besparingar för 2:a kvartalet. De negativa effekterna av COVID-19 förväntas fortsätta under andra kvartalet och vi följer utvecklingen noga för att vara redo för mer kostnadsanpassningar och hantera resultat och likviditet.

Långsiktig tillväxt och fortsatt skapande av ett internationellt och konkurrenskraftigt teknikbolag förblir vår övergripande prioritet. Djupet och längden på nuvarande recession påverkar vilken nivå av uthållighet som bäst gynnar bolaget.

Med nuvarande fokus ser jag att vi kommer starkare ur den här situationen, med fördjupade kundrelationer och en ännu bättre och attraktivare produktportfölj.

Uppsala i maj 2020

Andreas Lifvendahl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90E-post: jens.alander@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Release

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo