Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 januari – 31 mars 2021

Första kvartalet 1 januari – 31 mars

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 14,6 Mkr (8,7 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 14 Mkr (14,7 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till 4 Mkr (-2,4 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning för kvartalet uppgick till 0,45 kr (-0,27 kr)
 • Resultat per aktie efter utspädning för kvartalet uppgick till 0,43 kr (neg)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till 2,8 Mkr (-3,4 Mkr)
 • Eget kapital per den 31 mars 2021 uppgick till 61,2 Mkr (53,1 Mkr)
 • Likvida medel per den 31 mars 2021 uppgick till 37 Mkr (29,9 Mkr)

Väsentliga händelser 1 januari – 31 mars 2021

 • Valberedning i Imint utsågs den 19 januari. Valberedningen ska, i enlighet med stämmo-beslut, bestå av representanter för de tre största ägarna. De ägare som accepterat att ingå i valberedningen har till representanter utsett Öjvind Nordberg, Peter Ekerling och Andreas Ullman.
 • Den 11 mars 2021 meddelar Imint att de tecknat ett licensavtal som fortsättning på det utvecklingsprojekt som kommunicerades den 17 december 2020. Projektet rör en produkt i kategorin bärbar konsumentelektronik (wearables). Kunden kan inte namnges, men är huvudsakligen verksamt inom sociala medier.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den 15 april 2021 tillkännages ett samarbete med kunden RealWear, där Imints mjukvara Vidhance har integrerats i RealWears produkt HMT-1. HMT-1 är en produkt i kategorin smarta glasögon för industriella tillämpningar, med särskilt fokus på arbete i krävande miljöer.

VD har ordet

Vi är glada att kunna rapportera Imints hittills starkaste 1:a kvartal, både vad gäller intäkter och resultat. Huvuddelen av intäkterna kommer från smartphones, som uppvisar en tydlig årscykel, där första kvartalet utgör det svagaste. Första kvartalet ifjol förstärktes trenden av pandemiutbrottet. Jämfört med första kvartalet 2020 ökade våra intäkter med 68% till 14,6 mkr, och sträcker vi oss tillbaka till första kvartalet 2019 når vi en ökning på 87%. Vi fortsätter att redovisa positivt kassaflöde och resultat, vilket för kvartalet blev 2,8 mkr respektive 4 mkr. Försäljningstillväxten har uppnåtts under fortsatt god kostnadskontroll, med kostnader på 14 mkr (14,7 mkr för samma period 2020).

Strategin för tillväxt i basaffären inom smartphonemarknaden ligger fast. Den består av tre delar: Genom fördjupat samarbete med våra kunder kan vi introducera nya produkter ur Vidhance-portföljen och få mer betalt. Vi jobbar även aktivt med att få produktintegrationer bredare i våra kunders modellprogram, vilket ger fler royaltybärande slutprodukter. Till sist ger nya kunder adderande intäkter.

Vårt anseende på marknaden är högt, och vi förstärker vår position genom intensifierat arbete med PR. Vi ökar nu också insatserna på vår viktiga kinesiska marknad. I januari 2021 gjorde vi en gemensam lansering med TECNO, ett bolag inom Transsion-koncernen, då telefonen CAMON 16 presenterades under den digitala CES-mässan. I mars gjordes ett motsvarande gemensamt utspel med Motorola i samband med lanseringen av telefonen moto g100, som också var den första Motorola-telefonen med Vidhance-funktionen Selfie Mode.

Vi märker av en ökad aktivitet på marknader utanför smartphones.

Under 2020 bidrog pandemin till många projektförseningar, och det är i samband med nya produktprojekt vi har bäst möjlighet att introducera Vidhance. Äldre dialoger återupptas, och vi får nya förfrågningar. Det annonserade samarbetet med RealWear bidrar till upp-märksamhet i segmentet för smarta glasögon, vilket vi bedömer är ett segment med potential över tid.

Smartphonemarknaden är fortsatt central för oss, även ur ett utvecklingsperspektiv. Mycket av den innovation som görs inom kamera- och sensorteknologi riktar sig till smartphone-marknaden, och lösningar plockas därefter upp av andra likartade marknader för kamera-centriska produkter. Kamerateknik fortsätter att driva mycket av innovationsinvesteringar inom smartphones. Smarta algoritmer förverkligar den potential som ges av ny hårdvara, genom uttänkta slutanvändarfunktioner. Ett exempel ges i en ny rapport från Counterpoint Research; medelantalet kameror på en smartphone ökade från 3,1 till 3,7 från 2019 till 2020. Samma trend gäller för till exempel kameraupplösning, zoom-kapacitet, med mera.

Vi fortsätter att investera i vår egen produktutveckling, med fokus på de områden där vi har komparativa fördelar och är framgångsrika. Vår bedömning är att investeringar i egen R&D successivt kommer att öka, då vi ser bra skal-fördelar. Vi bygger vidare på den position vi tagit och ökar möjligheten till långvarig god tillväxt.

Vi är redo och rustade att fortsätta vår tillväxtresa, och dra full nytta av investeringar i kundrelationer, varumärke och inte minst tekniska plattformar, processer och kunnande. Lönsamheten i kärnaffären är ett kvitto på att vi kan omvandla det mervärde vi skapar med våra produkter – som är uppenbara för slutkonsumenternas ögon –  även till ekonomiskt värde för våra kunder och våra ägare.
 

Uppsala i maj 2021

Andreas Lifvendahl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Delårsrapport Imint Q1 2021 FINAL

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo