Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 januari – 31 mars 2022

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 17,8 Mkr (14,6 Mkr)
  • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 16,5 Mkr (14 Mkr)
  • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till 5,1 Mkr (4Mkr)
  • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till 0,56 kr (0,45 kr) före utspädning och 0,56 kr (0,43 kr) efter utspädning
  • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till 3,7 Mkr (2,8 Mkr)

Väsentliga händelser 1 januari – 31 mars 

  • Den 12 januari 2022 meddelar bolaget att man förstärker sin ledningsgrupp och bolagets produktledningsfunktion genom att tillsätta rollen som Chief Product Officer och anställer Nils Hulth i den funktionen.
  • Den 30 mars 2022 meddelar bolaget att man lanserar Photo Zoom Stabilization, som är en ny lösning designad för att förbättra erfarenhet av att ta zoomade bilder med smartphones.

Väsentliga händelser efter periodens slut 

  • Den 14 april 2022 meddelar Imint att bolaget har ingått ett partnerskap med SIM Technology om utveckling av videokvaliteten i AR-headsets och huvudburna kameror.

  • Den 26 april 2022 meddelar bolaget att Imints Vidhance-mjukvarulösningar har implementerats i Motorolas nya smartphone Edge+. Den nya mobiltelefonen är utrustad med tre Vidhance-lösningar: Vidhance Video Stabilization, Vidhance Lens Distortion Correction och Vidhance Dynamic Motion Blur Reduction.

VD-ord

Med ett rekordstarkt 2021 i ryggen, startade vi igång 2022 med bra vind i ryggen och ett nytt försäljningsrekord. Under första kvartalet 2022 nådde vi en omsättning på 17,8 mkr, en ökning med 22% över första kvartalet 2021. Enligt plan och tidigare kommunikation, så ökar vi nu kostnaderna något, då vi under kvartalet lyckats väl med rekryteringar av spetskompetens till huvudkontoret i Uppsala. Kostnaderna för kvartalet uppgick till 16,5 mkr (14 mkr), varav personalkostnaderna var 8,3 mkr (6 mkr). Vi fortsätter vår lönsamma tillväxtresa, och redovisar ett EBIT om 4,3 mkr, och ett positivt kassaflöde för kvartalet på 3,7 mkr, vilket innebär en kassa på 63,6 mkr den 31 mars 2022.

För vår viktigaste marknad, smartphones, var det första kvartalet något ostadigt. Pandemirestriktioner som kvarstår i Kina påverkar globala logistikkedjor, och framförallt mindre aktörer kan få produktionsbortfall på grund av komponentbrist. Rysslands krig i Ukraina har ytterligare bidragit till ett mer instabilt läge, även om bolaget inte har någon direkt riskexponering kopplat till kriget. Trots vikande globala volymer, lyckas vi hålla uppe en god omsättning tack vare vår strategi att jobba nära våra viktigaste kunder, och få nya Vidhance-produkter indesignade bredare i kundernas modellprogram.

Vi har haft medvind i vår rekrytering, och har under 2022 kunnat välkomna flera mycket duktiga nya medarbetare. Till dessa hör vår nya CPO Nils Hulth, som anställdes i januari och som nu tillträtt tjänsten. Den förstärkning vi nu gör på framförallt ingenjörs- och utvecklingssidan, både inom produktutveckling och produktintegration, har framförallt tre huvudsyften. För det första att stärka upp greppet om våra smartphone-kunder, för det andra att accelerera vårt arbete med nya kundsegment, och för det tredje skapa än bättre förutsättningar för innovationsarbete för möjligheter på längre sikt. Vi förstärker därmed vår uttalade långsiktiga tillväxtambition.

Vi har god fart i utvecklingen av en bredare Vidhance-produktportfölj, och ambitionen kvarstår att ha de första nya produkterna lanserade redan under 2023.

I slutet på förra året lanserade vi vår fjärde generationen videostabilisering (”G4”), och i början på 2022 lanserade vi produkten Photo Zoom Stabilization, som möjliggör mer exakt fotografering vid hög inzoomning. Produkterna har mottagits väl, och befinner sig under ut-provning och i vissa fall förbereds produkt-lanseringar. Dessa nya produkter uppfyller på tre sätt strategiska mål för oss. För det första visar vi marknaden att vi behåller ledningen i vår kärnteknik videostabilisering. För det andra löser vi fler av våra slutanvändares faktiska utmaningar med foto och video i en smartphone. För det tredje kan vi öka värdet i våra leveranser till våra kunder, vilket förbättrar våra marginaler.

I april 2022 offentliggjorde vi vårt samarbete med kinesiska SIM Technology. Det är ett steg i vår ambition att accelerera försäljningen till mark-nader utanför smartphonesegmentet. SIM Technology är ett etablerat design- och produktionshus, och har intagit en ledande ställning som ODM för industriella AR-produkter. Samarbetet innebär att Vidhance introduceras till de kunder som vänder sig till SIM Technology för assistans. Samarbetet är ett steg i en över-gripande strategi runt ökad skalbarhet. Skal-barhet adresseras i flera dimensioner. Vi bygger våra mjukvaruprodukter på ett modulärt och skalbart sätt, och vi utvecklar produkter som kan göra stor nytta för bild- och videokvalitet för många rörliga kamerasystem. Även försäljning och leverans behöver ske på ett än mer skalbart sätt, varför partnersamarbeten och nya kanaler till marknaden blir allt viktigare för oss.

Med en bra öppning på 2022, fortsätter vi framåt med tillförsikt, och nu med större kapacitet att tillvarata morgondagens möjligheter på marknaden än någonsin tidigare.

Uppsala i maj 2022

Andreas Lifvendahl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Delårsrapport Imint Q1 2022 FINAL

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo