Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 januari – 31 mars 2023

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 11,7 Mkr (17,8 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 20,9 Mkr (16,5 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -4,3 Mkr (4,3 Mkr)
 • Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -4,0 Mkr (5,1 Mkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,44 kr(0,56 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -6,6 Mkr (3,7 Mkr)

Väsentliga händelser 1 januari – 31 mars 

 • Den 5 januari meddelar Bolaget att Vidhance Selfie Mode och Infinite Horizon Corrections lanseras för Qualcomms plattform för "wearables", Snapdragon W5 och W5+.

 • Den 18 januari meddelar Bolaget att Imints Vidhance Video Stabilization Gen 4 kommer finnas i Asus flaggskepp, Asus Zenfone 9.
 • Den 8 februari 2023 meddelar Uppsala universitet att Andreas Lifvendahl, Johan Svensson och Harald Klomp, som alla spelat stor roll i framväxandet av Imint, tilldelas Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris 2023.

 • Den 13 februari meddelar valberedningen att de föreslår nyval av Yvonne Mårtensson och Erik Axelsson till bolagets styrelse. Jonas Fridh och Öjvind Norberg har meddelat att de avböjer omval.

 • Den 3 mars meddelar Bolaget att man tecknat avtal med en ny kinesisk smartphone-tillverkare. Avtalet inkludrar bland annat Vidhance Gen 4.

Väsentliga händelser efter periodens slut 

 • Den 20 april kallas aktieägarna i mjukvarubolaget Imint till årsstämma. Årsstämman skall hållas tisdagen den 23 maj i Uppsala.

VD-ord

Försvagningen i försäljningen fortsätter, och nettoomsättningen för första kvartalet 2023 landade på 11,7 mkr (17,8 mkr). Imints huvudmarknad är alltjämt smartphones, där kräftgången från tidigare kvartal fortsatte. Årets första kvartal brukar dessutom vara årets svagaste. Nedgången i volymer för smartphones var 14% år-över-år, och 7% jämfört med fjärde kvartalet 2022. Samtidigt får de investeringar som succesivt togs under 2022 nu full effekt på kostnaderna, där personalkostnader landade på 9,5 mkr (8,3 mkr). Vi fortsätter att succesivt överföra resurser och därmed kapacitet till det nya affärsområdet Professional, som nu har 42% andel av totala kostnaderna. Nyutveckling av produkter anpassade för Professional gör att balanserade utvecklingskostnader ökar något, vilket resulterade i ett EBIT för Imint som helhet på -4,3 mkr, och ett negativt kassaflöde om 6,6 mkr. Kassan är fortsatt stark, och utgående balans den 31 mars 2023 var 71,4 mkr. För affärsområdet Consumer stängdes kvartalet med ett EBIT om 2 mkr, vilket ger en EBIT-marginal om 18%.

Under kvartalet har arbetet i affärsområdet Professional tagit viktiga kliv framåt, i takt med att kapaciteten ökar både inom försäljning och produktutveckling. Den marknadsvertikal vi initialt prioriterat kallas ”remote assistance”, där smarta glasögon eller huvudburna kameror används för att i realtid låta personer på distans se de det som personen i fält ser. Användningsområdena är många; det kan röra sig om att få hjälp av en expert på distans, för att utbilda, kvalitetskontrollera, och så vidare.

Vi samarbetar här med de ledande tillverkarna av denna typ av kamerasystem. I detta ekosystem finns också bolag som är systemintegratörer och oberoende mjukvaruleverantörer (ISVer) och som kan ha djup vertikal och geografisk specialisering. Även här pågår långtgående samtal med några utvalda möjliga pilotkunder. För den anpassade videoförbättring som behövs, kan en mycket stor del av Vidhance-portföljen för smartphones återanvändas med mindre anpassningar. De nya förutsättningarna på denna typ av marknad, har också bidragit positivt till ny produktutveckling, där funktioner i Vidhance inte behöver integreras kameranära på varje enhet, utan kan göra nytta även på app-nivå. Den flexibilitet i hur Vidhance-algoritmerna kan levereras ger goda skalningsmöjligheter. Integration djupt på kameraenheterna skapar skyddsmurar mot konkurrens, och exekvering på högre nivå ger möjlighet att snabbare nå nya kunder. Detta kan ge oss ”skyddad skalbarhet”.

På samma sätt som fördjupad affärsutveckling inom detta segment har gett ny kunskap som lett till nya produkter och tekniska leveransmöjligheter, så har vi också öppningar till helt nya affärsmodeller. Förutom betalningsmodeller som licensrätt för vår IP per enhet eller produktfamilj (som är det vanligaste inom vår gamla huvudmarknad för smartphones), kan vi här också erbjuda tilläggstjänster som del av partners prenumerationsmolntjänster, eller direkt som prenumeration till de oberoende mjukvaru- och systemintegratörerna som levererar egna mjukvarulösningar. Vi har goda förhoppningar om att kunna ta det viktiga steget från noll till ett vad gäller kommersiella avtal byggda på dessa nya affärsmodeller. Våra nya produkter inom denna vertikal har dessutom genomgått skarpa fälttester, med positiva resultat.

För att nämna två exempel; inom den nordiska marknaden testad av ambulanspersonal för att få stöd och förbereda en akutmottagning, och för läkarutbildning i Afrika. Marknaden för ”remote support software” förväntas enligt FNFResearch växa med 17% per år, och nå ett värde om 5,4 miljarder USD 2026. Helheten är inte adresserbar för oss, men marknader med hög investeringstakt och där vi kan använda längre och återkommande affärsmodeller är givetvis av högt intresse.

Vi har även fortsatt vår marknadsbearbetning och analys av segmentet säkerhet- och övervakning. Vår dörröppnarprodukt här är runt anpassad videostabilisering för kroppsburna kameror, en marknad i sig med god tillväxtpotential enligt marknadsanalytiker. I ekosystemet för detta segment är även så kallade Video/Evidence Management Solution-bolag centrala, som står för systemintegration av videoströmning och videolagring. På samma sätt som inom Remote Assist, finns alltså möjligheter till olika leveransformer av våra algoritmer, anpassade för detta segments specifika behov. För att ta ett konkret exempel; för video från kroppsburna kameror av rättsvårdande myndighetspersoner, finns ett dubbelt behov – dels av bästa möjliga stabiliserade video i live-situationer, och dels av originalvideo som bevismaterial för efterföljande rättsprocesser.

Här är arkitekturen bakom Vidhance väl lämpad för att lösa båda dessa krav samtidigt. Därtill upptäcker vi löpande nya kundproblem i takt med att vi fördjupar våra samtal, som till exempel kan röra personlig integritet och GDPR, där vi också har lösningskoncept.

Vår huvudmarknad inom konsumentelektronik, där smartphones är helt dominerande, fortsätter att vara stagnerande. Vi ser nu en kombinerad intäktseffekt där våra kunders besparingsprogram börjar ge genomslag, både genom minskade design-ins i telefonmodeller, men även utdesign av specifika Vidhance-funktioner för att nå krav på lägre kostnad per telefon. Samtidigt sjunker skeppade volymer, och de stora kinesiska tillverkarna ser störst volymfall. Smartphonemarknaden är mycket volatil, men vi förutser ytterligare några kvartal med intäkter på en lägre nivå än rekordåren 2020-2021. En samlad bild av marknaden är dock inte enbart negativ; vi har nu kunnat börja resa igen och kan träffa våra kunder i fysiska möten. Nya produktidéer presenteras, och en ny sorts produkt har redan designats in hos en av våra kunder, och kommer att lanseras inom kort. Den produkten utvärderas nu av många av våra kunder, med gott intresse. De naturliga ledtiderna gör dock att detta inte nämnvärt väntas förändra intäktsprognosen för 2023.

Vi hade i kvartalet ett negativt kassaflöde. Till del beror det på naturliga årscykler när vi fakturerar och får betalt av våra större kunder, men det är en delförklaring. Vi har de senaste tre åren byggt upp en mycket stark kassa, och den ska vi förvalta väl, och rikta våra investeringar på klokast möjliga sätt. Samtidigt så sker en översyn av våra kostnader då vi förväntar oss ytterligare några kvartal med lägre intäkter från vår huvudmarknad än åren 2020-2021, för att långsiktigt vara rustade att kunna genomföra våra planer för långsiktig tillväxt, inte minst inom Professional. Vi vet att dessa marknader har långsammare cykler, så vi anpassar kostnadsnivåerna med försiktighet, så att vi kan optimera genomförandet av det som blir det nya Imint med långsiktigt god tillväxt. I en tid av global lågkonjunktur, höga räntor och brist på riskvilligt kapital, har vi en ovanligt bra situation, där vi vågar fortsätta investera, när många andra bolag behöver göra mer tvära inbromsningar. Det möjliggör ett starkare Imint med tekniska och marknadsmässiga försprång när vi är på andra sidan av denna recession.

2023 blir på många sätt ett tufft år, men det ger oss också ökad energi att fortsätta den transformation som bolaget nu har startat.

Uppsala i maj 2023

Andreas Lifvendahl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om IMINT Image Intelligence AB

Imint är ett svenskt mjukvaruföretag inom intelligent sensor- och dataanalys som utvecklar visionära produkter inom videoförbättring för optiska enheter såsom smartphones, AR-glasögon och kroppskameror. Vidhance som är Imints mjukvaruplattform är kulmen på mer än 15 års utveckling och innovation och har till dags dato integrerats i mer än 700 miljoner enheter. Imint som är grundat 2007 och sedan 2015 riktar sig till både konsument- och industrimarknaden och är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet IMINT. 

Delårsrapport Imint Q1 2023 FINAL

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo