Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 juli – 30 september 2019

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 11,1 Mkr (9,7 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 14,5 Mkr (12,2 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till 0,3 Mkr (0,6 Mkr)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till 0,03 kr (0,07 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -0,2 Mkr (2,9 Mkr)

 Perioden 1 januari – 30 september 

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 29,3 Mkr (24,7 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 42,8 Mkr (36,4 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -4,1 Mkr (-1,2 Mkr)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,46 kr (-0,13 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -5,0 Mkr (-1,4 Mkr)
 • Eget kapital per den 30 september 2019 uppgick till 57,3 Mkr (62,7 Mkr)
 • Likvida medel per den 30 september 2019 uppgick till 34,5 Mkr (37,9 Mkr)

 Väsentliga händelser 1 juli – 30 september 

 • Den 22 juli tecknades ett licensavtal med ett kinesiskt smartphoneföretag. Avtalet löper på tre år och ger kunden rätt att inkludera Vidhance i kommande produktlanseringar.
 • Den 4 september tecknades ett samarbetsavtal med den amerikanska chipset-tillverkaren Qualcomm Technologies, Inc.
 • Den 25 september lanserades Vidhance 3.5 med fem nya produkter.
 • Den 27 september tecknades ett licensavtal med ett europeiskt smartphoneföretag. Avtalet löper på tre år och ger kunden rätt att inkludera Vidhance i kommande produktlanseringar.

 Väsentliga händelser efter periodens slut 

 • Den 8 november tecknades ett treårigt licensavtal med kinesiska kommunikationsbolaget Hytera Communications Corp. Ltd. Avtalet, som är det första för Imint i segmentet för kroppsburna kameror, ger Hytera rätten att integrera Vidhance i sina videokameraprodukter.

VD ord

Under det tredje kvartalet tecknade vi ytterligare två kundavtal och sammantaget har vi under året tecknat åtta nya avtal. Under de tre senaste åren har vi vunnit affärer med mer än 20 smartphone kunder. Den framgången syns i kvartalets omsättning som är den högsta hittills sedan starten 2007.

Arbetet med att identifiera nya marknader för Vidhance har uppnått en viktig milstolpe i form av kontraktet med kinesiska Hytera, som annonserades i början av november. Vi känner därmed tillförsikt i att vi kan erbjuda kundvärde i andra industrivertikaler med begränsade anpassningar av de produkter som idag säljs till smartphonetillverkare.

Det är dock värt att notera att de inledande affärerna kommer att ha en begränsad påverkan på Imints omsättning. Produktlivscyklerna kan vara längre än i smartphonemarknaden, vilket ger mer långsiktiga intäktsströmmar.

En annan viktig händelse i kvartalet är samarbetsavtalet med Qualcomm, som är den marknadsledande leverantören av chipsets till smartphoneindustrin. En vital del i det fördjupade samarbetet är Qualcomms partnerprogram ”Advantage Network”. Redan efter en kort tid som officiell partner, märker vi nyttan av den information och tekniska support vi nu har tillgång till.

Tack vare den framgång vi har haft de senaste tre åren, med att attrahera nya kunder, kan vi nu lägga mer fokus på att öka försäljningen till befintliga kunder. Vi har därför accelererat produktutvecklingen och kunde i september lansera fem nya funktioner i Vidhance 3.5. En del av dessa funktioner är inkluderade i några av de senaste kundavtalen.

Konkurrensläget fortsätter att vara tufft och trycket från alternativ som bygger in funktioner i hårdvaran ökar. Det är ytterligare skäl för att ha hög innovationstakt i produktutvecklingen och bygga lösningar ovanpå de funktioner som hårdvaran möjliggör.

Den handelskonflikt som pågår mellan USA och Kina påverkar den globala teknikmarknaden i stort, men de kortsiktiga effekterna för Imint är relativt begränsade. Däremot noterar vi en utökad vilja från kinesiska bolag att bli mer självförsörjande av kritisk teknologi.

Fokus framöver är att fortsätta utveckla den position vi har skapat på smartphonemarknaden, samtidigt som vi ökar insatserna på nya marknader där Imints teknologi kan användas. Målsättningen är att snarast få lönsamhet i smartphoneaffären för att kunna öka utrymmet för investeringar i nya marknader och nya produkter.

Uppsala i november 2019

Andreas Lifvendahl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

IMINT Q3 2019

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo