Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 juli – 30 september 2021

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 16,4 Mkr (13,2 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 13 Mkr (12,9 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till 6,6 Mkr (1,9 Mkr)
 • Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till 6,6 Mkr (1,9 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning för kvartalet uppgick till 0,72 kr (0,22 kr)
 • Resultat per aktie efter utspädning för kvartalet uppgick till 0,72 kr (0,20 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (1 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 september 

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 46,2 Mkr (33,4 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 41,3 Mkr (41,9 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till 12,9 Mkr (-0,5 Mkr)
 • Resultat efter skatt för perioden uppgick till 12,9 Mkr (-0,5 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 1,58 kr (-0,11 kr)
 • Resultat per aktie efter utspädning för perioden uppgick till 1,58 kr (-0,10 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till 18,2 Mkr (1,3 Mkr)
 • Eget kapital per den 30 sept 2021 uppgick till 79,8 Mkr (54,6 Mkr)
 • Likvida medel per den 30 sept 2021 uppgick till 60,7 Mkr (34,3 Mkr)

Väsentliga händelser 1 juli – 30 september 

 • Den 4 augusti 2021 meddelar bolaget att ett treårigt licensavtal tecknats med en ny europeisk kund, avseende användningen av Imints mjukvara Vidhance i en kommande smartphonemodell riktad mot utomhus- och aktivitetssegmentet.

 • Den 5 augusti 2021 meddelar bolaget att ett treårigt licensavtal tecknats med en ny kinesisk kund, som utvecklar och säljer utrustning för remote services, som industriella AR-glasögon. Avtalet ger kunden rätt att använda Vidhance integrerat i kommande produkter.

 • Den 31 augusti 2021 håller bolaget sin första presskonferens med kinesisk media i en media briefing. Ett stort antal journalister deltog, och resulterade i ett tiotal artiklar och flertalet återtryck av dessa artiklar.

 • Den 23 september 2021 tillkännages ett samarbete med kunden Rokid, som avsågs i meddelandet den 5 augusti 2021, där Imints mjukvara Vidhance skall integreras i Rokids produkt X-Craft. X-Craft är en produkt som bärs på huvudet för industriella tillämpningar, med särskilt fokus på arbete i krävande miljöer.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den 29 oktober 2021 ansluter sig bolaget som en av de första företagen till Qualcomms nyinrättade ekosystemsprogram ”Wearables Ecosystem Accelerator Program”

VD har ordet

Det är med stolthet vi kan visa att vi fortsätter på den inslagna vägen, med god lönsamhet under tillväxt. Vi nådde vår hittills högsta försäljningsintäkt på 16,4 Mkr, vilket innebär en ökning med 25% över motsvarande kvartal 2020, och en ökning med 9% över föregående kvartal. Som ett led i vår planerade personaltillväxt, ökar kostnaderna något med 4% jämfört med 3:e kvartalet 2020. Vi kan återigen uppvisa ett positivt kassaflöde om 3,8 Mkr, och stängde kvartalet med ett positivt resultat efter finansnetto på 6,6 Mkr.

Intäkter från våra smartphonekunder står fortsatt, och enligt plan, för den övervägande delen av våra intäkter. En flerårig trend av konsolidering på marknaden fortsätter, och några av våra viktigaste kunder fortsätter att prestera bra. Det är framför allt genom merförsäljning av nya Vidhance-produkter, och genom att nå bredare i kundernas modell-program, som vi når vår tillväxt. Covid19-pandemins kvar-dröjande reserestriktioner framför allt för asiatiska länder kan utgöra en risk över tid, då personliga möten försvåras. Vi lyckas dock väl med att driva gemensamma nya produktprojekt tack vare väl inarbetade processer och redan etablerade relationer.

Marknader utanför smartphones blir alltmer intressanta. Vi har nu två publikt kommunicerade kunder inom smarta AR-glasögon för industriella tillämpningar; amerikanska RealWear och kinesiska Rokid. Med båda kunderna har vi gjort gemensam marknadsföring i samband med deras produkt-lanseringar. Med detta har vi tagit en bra position på en marknad som spås god tillväxt. Kärnan i vårt erbjudande är videostabilisering, och tillsammans med andra videoförbättringsfunktioner höjer det avsevärt nyttan av denna typ av produkter eftersom det möjliggör mer effektiv distansservice. I takt med att vi arbetar nära våra kunder, får vi också bra inblick i hur vi kan vidareutveckla en framtida produktportfölj. Denna breddning kräver dock mål-medvetenhet och tålamod, då produktutvecklings-cyklerna i industriella marknader är längre än för konsumentprodukter som smartphones.

Ett viktigt krav för produkter inom wearables-kategorin, dit smarta glasögon räknas, är låg strömförbrukning. Här är vårt samarbete med de ledande chipset-tillverkarna mycket viktigt, då vi med fördjupat samarbete kan utnyttja nya hårdvarufunktioner för att effektivisera vår mjukvara. Samarbetet med både Qualcomm och MediaTek ger även draghjälp med marknadsföring mot nya vertikaler. Partneravtalet med Qualcomm som är inne på tredje året, har vässat vår förmåga att vara tidiga med lösningar för deras nya chipsets. Vi ser också allt fler telefonprojekt som använder MediaTeks plattformar, och även här fördjupas samarbetet. Vi samtalar även med nya utmanare, som Samsungs Exynos och kinesiska Unisoc, vilket ligger i linje med vår strategi att bygga för uthållig tillväxt genom snabbrörlighet och bevarandet av möjligheter. Vi ser att vi kan erbjuda ett tydligt mer-värde genom att stödja kundens friare val av effektiva och prisvärda hårdvaruplattformer, samtidigt som kunden kan säkerställa att nya produkter får samma ledande videokvalitet tack vare Vidhance-portföljen.

På produktutvecklingssidan har vi nu lagt in nästa växel. Vi investerar i strukturkapital som kan säkerställa fortsatt tillväxt på flerårssikt.  Rekrytering av först-klassiga mjukvaruutvecklare har pågått sedan i våras, och vårt team växer. Detta har dock ännu inte fått fullt utslag på kostnadssidan, varför resultatet i kvartalet är extra starkt. Vi förstärker även vår produktlednings-förmåga i takt med att komplexiteten ökar – både vad gäller vårt eget produkterbjudande, partnerskap och nya kundsegment. Vår ambition är att säkra god lönsamhet under denna tillväxtresa genom allt större intäktsskalbarhet från våra utvecklings-timmar.

Nyligen samlades hela Uppsala-kontoret för en kick-off. Vi har haft mycket att fira under de senaste två åren, men pandemin har förhindrat oss att träffas i stor skala. Vi tog även rejält avstamp mot bolagets nästa kapitel i tillväxtresan, med höga ambitioner för 2025.

Det är en ynnest att få leda ett bolag, där alla leder sig själva – drivna av passion för våra produkter och kunder. Genom förtroendefull samverkan och optimism når vi mål som siktar högt. Vi enades om att som delaktig i Imints resa, ska vi alla vid varje tillfälle kunna blicka tillbaka med stolthet, och framåt med rastlös iver och tillförsikt.

Uppsala i november 2021

Andreas Lifvendahl, VD

Denna information är sådan som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-19 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Delårsrapport Imint Q3 2021 FINAL

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo