Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 juli – 30 september 2022

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 16 Mkr (16,4 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 16,9 Mkr (13 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till 4,3 Mkr (6,6 Mkr)
 • Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till 4,3 Mkr (6,6 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning för kvartalet uppgick till 0,47 kr (0,72 kr)
 • Resultat per aktie efter utspädning för kvartalet uppgick till 0,47 kr (0,72 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -3,5 Mkr (2,8 Mkr)

Väsentliga händelser 1 juli – 30 september 

 • Den 20 september stängdes det till bolagets personal riktade tecknings-optionsprogrammet. 85 000 optioner tecknades vilket tillförde drygt
  242 000 kronor i eget kapital. Optionsprogrammet löper ut i december 2025.

 • Den 29 september meddelar bolaget att de utökar sitt samarbete med Asus och får sin uppdaterade version av plattformen Vidhance integrerad i Asus nya mobiltelefon Zenfone 9. Modellen blir därmed en av de första telefonerna som använder Vidhance gen 4.

Väsentliga händelser efter periodens slut 

 • Det 5 oktober meddelar Imint att man ingått ett partnerskap med AicView Technology för att främja införandet av Vidhance videostabilisering på nya marknader i Kina, vilket innefattar både konsumentprodukter och lösningar för professionella användare.
 • Den 14 oktober meddelar bolaget att man släpper en uppdatering till  produkten Selfie Mode. Version 1.2 kommer ytterligare förbättra ”selfie-videor”.
 • Den 18 oktober meddelar bolaget att man ingått ett partnerskap med en ledande kikartillverkare.
 • I samband med denna kvartalsrapport den 19 november 2022 offentliggör Imint för första gången framtida finansiella mål, som gäller under perioden 2023-2025, enligt:
  • Två affärsområden inrättas, ett för konsumentmarknaden (Consumer) och ett för professionella användare (Professional)
  • Consumer ska vara kassainbringande och långsiktigt och uthålligt under åren 2023 – 2025 ha en EBIT-marginal om minst 30%
  • Professional ska vid utgången av 2025 nå 50% av Imints totala omsättning och då ha en EBIT-marginal om minst 30%.

VD-ord

Den globala recessionen blev kännbar under kvartalet. Smartphonemarknaden fortsätter sin försvagning, och de stora Android-tillverkarna tappar marknad. Enligt analyshuset IDC så sågs den största nedgången i 3:e kvartalet någonsin, med en total volym på cirka 300 miljoner telefoner, jämfört med cirka 340 miljoner telefoner under motsvarande kvartal 2021. Imints nettoomsättning för tredje kvartalet blev 16 mkr, vilket är i nivå med motsvarande kvartal 2021 (16,4 mkr). Enligt vår plan och med framgångsrik nyrekrytering låg Imints totala kostnader på 16,9 mkr (13 mkr). Vi tryggar ett bra resultat med en vinst på sista raden om 4,3 mkr (6,6 mkr).

Under kvartalet har vi succesivt ökat investeringar riktat mot andra marknadssegment. För att ytterligare öka både fokus i vår egen verksamhet och tydlighet till marknaden, så kommer vi från och med nästa år att redovisa vår verksamhet i två affärsområden, ett Consumer och ett Professional. Sedan 2015, har Imints huvudsakliga fokus legat på smartphone-marknaden, och den verksamheten kommer från och med 2023 att ingå i Consumer. En övervägande del av dessa intäkter är IP-licensavgifter, där royalty är den vanligaste modellen. Marknaden är volatil, och det påverkar också stabiliteten i våra intäktsströmmar. Intäktsmajoriteten kommer också från Kina, vilket adderar handelspolitiska risker. De kinesiska kunderna har haft kännbara volymtapp under året, och trenden förstärktes i tredje kvartalet. Kinas pandemipolicies bidrar till att den inhemska marknaden försvagats. Vi har affärsmodeller för att mer robust hantera svängningar per kvartal, men lönsamhetsproblem hos våra kunder leder till krav på kostnadsreduktion som förs vidare till underleverantörer. Vi förutspår ytterligare några svalare kvartal, men bedömningen är svår.

På sikt finns nya och goda möjligheter inom detta affärsområde, och Imint kommer fortsatt att vara väl positionerat. Smartphonemarknaden är alltjämt den enskilt största inom konsumentelektronik, och andra länder gör sig redo att utnyttja öppningar. Den amerikanska tech-sektorn har det tufft, och ett framtida metaverse med en ny generation av smarta prylar verkar skjutas något in i framtiden. Sedan 2020 har våra smartphonekunder adderat drygt 50 mkr till vår kassa, och är därmed våra största investerare i vår fortsatta tillväxt, där vi riktar oss allt snabbare mot det nya Professional.

Vår avsikt är att fortsätta driva Consumer med god lönsamhet för att ge oss det tillväxtkapital vi behöver, och vårt mål är att långsiktigt och uthålligt nå en EBIT-marginal på över 30%.

Imint förblir ett tillväxtbolag, och vi tror att industriella marknader kommer att vara den huvudsakliga drivkraften bakom uthållig tillväxt. Värde- och betalningskedjor skiljer sig stort mot konsument-marknaden, och vi prioriterar vertikaler med hög grad av prenumerationsmodeller för betalning. Både affärs- och produktlivscykler är längre, så det är en långsiktig investering,  och vi bygger längre intäktshorisonter. Vi har satt ett ambitiöst mål att redan 2025 nå intäkter inom Professional som är 50% av Imints totala intäkter, och med ett EBIT-lönsamhetsmål vid utgången av 2025 om 30%. En kombination av förvärv och organiska investeringar kommer båda att bidra, och en stark kassa underlättar.

Vi arbetar med kartläggning av proffsmarknader, där värdet av rätt videokvalitet är centralt för produktens affärsnytta. Ett sådant exempel, där vi kommit en bra bit i bearbetning, är marknaden för fältservice med ”remote assistance”, med experthjälp på distans genom till exempel smarta glasögon. En närliggande marknad är inom medicinska tillämpningar, till exempel inom kirurgi. Gemensamt för många av dessa vertikaler är dels att värdet av olika typer av videoförbättringar är stort, och vi har möjlighet att snabbt anpassa våra produkter. System levereras ofta under en prenumerationsmodell.

Vi har tidigare beskrivit 2022 som ett investeringsår för Imint. Succesivt har de makroekonomiska förut-sättningarna för konsumentelektronik med tyngdpunkt hos kinesiska tillverkare försämrats. Vi har därför under året arbetat alltmer intensivt med affärsutveckling och lagt grunden för ett nytt affärsområde. Den uppdelning vi nu gör från 2023 innebär en stor förändring av Imints verksamhet. Osäkerheter kvarstår givetvis, men vi har som teknikbolag visat att vi med målmedvetenhet och fokus lyckats skapat en lönsam affär inom smartphones, kanske världens mest konkurrensutsatta marknad.

Nu grenar sig stigen. Vidhance ska nu inte bara förgylla vardagen för ungefär 800 miljoner smartphone-användare, utan göra riktig verksamhetsnytta och kanske även patientnytta. Det fyller oss som dagligen jobbar för Imints bästa framtid med både stort engagemang och inte så lite passion och stolthet.

Uppsala i november 2022

Andreas Lifvendahl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Delårsrapport Imint Q3 2022 FINAL

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo