Imint kallar till årsstämma den 15 maj 2018

Aktieägarna i IMINT Image Intelligence AB (publ), org. nr 556730–9751 (“Bolaget“), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018, klockan 10.00 i sal C, i Uppsala Konsert och Kongress lokaler på Vaksala torg 1, Uppsala.

A. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 8 maj 2018, och
 2. senast kl. 16.00 onsdagen den 9 maj 2018 anmäla sig till Bolaget per post på adress IMINT Image Intelligence AB (publ), Kungsängsgatan 12 3 tr., 753 22 Uppsala eller per e-mail på jens.alander@vidhance.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 8 maj 2018, då sådan omregistrering senast ska vara verkställd.

C. Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, http://www.weareimint.com.

D. Ärenden på stämman

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman 
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 9. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
 12. Val av styrelseledamöter och revisorer 
 13. Beslut om valberedning
 14. Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av personaloptionsprogram 
 15. Beslut om emissionsbemyndigande 
 16. Avslutande av bolagsstämman

E. Beslutsförslag i korthet:

Valberedningens förslag till beslut om val av styrelseledamöter och revisorer samt arvoden (punkterna 11 och 12)

Valberedningen föreslår fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Katarina Bonde, Joakim Nydemark och Henrik Sund samt nyval av Mats Lindoff och Martin Thunman. Katarina Bonde föreslås även fortsättningsvis till styrelsens ordförande. Hans Eriksson och Harald Klomp har meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Mats Lindoff har bred och gedigen bakgrund inom mobiltelefoni och telekom, med bland annat många år som CTO för Sony Ericsson och styrelseledamot i Scalado. Mats är idag styrelseledamot i de noterade bolagen Enea AB och Precise Biometrics AB samt grundare och styrelseledamot i Combain Mobile AB, ett bolag med inriktning på Internet of Things. Mats har en civilingenjörsexamen från Lunds Universitet.

Martin Thunman har mångårig internationell erfarenhet som VD i private equity-ägda bolag, som Adra AS och Packetfront AB. Martin är idag VD och grundare av Crosser Technologies AB, ett bolag med fokus på edge computing och Internet of Things. Han har en stark bakgrund inom internationell B2B-verksamhet och gedigen erfarenhet av finansiering och riskkapitalbranschen. Mats har en civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Valberedningen föreslår vidare att ersättning till styrelseledamöter ska utgå med två prisbasbelopp och för styrelsens ordförande med sex prisbasbelopp.

Till revisor föreslås omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). PwC har meddelat att de avser att utse den auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som ny huvudansvarig revisor samt att revisionsberättelsen även kommer att skrivas under av den auktoriserade revisorn Leonard Daun. Arvodet till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning utifrån lämnad offert. 

Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2019 (punkt 13) 

Föreslås att styrelsens ordförande ska erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.  

Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast fyra månader före årsstämman 2019. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen per den 30 november 2018. 

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Inga förändringar ska dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än en månad före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets hemsida så snart sådana skett. 

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning. 

Arvode till valberedningen ska inte utgå. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. 

Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av personaloptionsprogram (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera teckningsoptioner samt i övrigt godkänner nedan beskrivna åtgärder för införande av ett personaloptionsprogram.  

Styrelsen föreslår att bolagsstämman emitterar 440 000 teckningsoptioner. Cirka 30% av dessa optioner ska användas för att täcka Bolagets kostnader, eller del av dessa, avseende sociala avgifter. Det innebär att ca 308 000 optioner kan tilldelas inom ramen för personaloptionsprogrammet till nuvarande och framtida anställda. Varje teckningsoption ska, under perioden till och med den 30 maj 2021, berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Vid fullt utnyttjande kommer aktiekapitalet att öka med 440 000 kronor.

Teckningskursen ska utgöra 130 procent av genomsnittlig sista betalkurs för Bolagets aktie under perioden den 7 april – 8 juni 2018. Rätt att teckna optionerna ska endast tillkomma det helägda dotterbolaget IMINT Incentive AB. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att dotterbolaget förfogar över teckningsoptionerna för att infria de åtaganden som följer av optionsprogrammet.

Optionerna tjänas in under en period av tre år, förutsätter fortsatt anställning i Bolaget och är inte överlåtbara. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för de ovan angivna huvudvillkoren.

Tilldelning ska beslutas av styrelsen. I fördelningen av personaloptionerna kommer ett fåtal kategorier att användas, baserat på senioritet och i vilken grad de anställda kan betraktas som nyckelperson. Alla anställda i Imints svenska verksamhet kommer dock erbjudas tilldelning.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget funnit det lämpligt att genom ett väl avvägt incitamentsprogram kunna erbjuda anställda ett delägande, varigenom dessa ges en möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms också öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.

Baserat på befintligt antal aktier och samtliga utestående teckningsoptioner, blir utspädningen till följd av det föreslagna programmet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, högst fem procent av aktierna och rösterna.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

F. Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation.

G. Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 8 855 277 aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

H. Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017, styrelsens fullständiga förslag samt fullmaktsformulär kommer senast tisdagen den 24 april 2018 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, http://www.weareimint.com, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

_____________________________________

Uppsala i april 2018

IMINT Image Intelligence AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. Imints aktie handlas på Aktietorget under kortnamnet IMINT. Bolagets Certified Advisor är Redeye AB.

http://www.weareimint.com

Läs som pdf

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo