Imint senarelägger bokslutskommunikén för 2022

IMINT Image Intelligence AB (”Imint”) (publ) meddelar att bolaget senarelägger offentliggörandet av sin bokslutskommuniké för 2022 från fredagen den 17 februari 2023 till fredagen den 24 februari 2023, på grund av sent inkommande royaltyrapporter.

En stor andel av Imints intäkter för licensiering av IP sker i form av royalty på distribuerade volymer av kundernas produkter. På grund av förseningar av inkommande royaltyrapporter för fjärde kvartalet 2022 från större kunder, har Imint valt att senarelägga sin bokslutskommuniké med en vecka. Åtgärden sker för att eliminera risken för väsentlig fel i intäktsrapporteringen, och efter rekommendation från bolagets revisor. Bokslutskommunikén för 2022 kommer att offentliggöras fredagen den 24 februari 2023 klockan 8.30.

Denna information är sådan som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-09 15:16 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef IMINT Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om IMINT Image Intelligence AB

Imint är ett svenskt mjukvaruföretag inom intelligent sensor- och dataanalys som utvecklar visionära produkter inom videoförbättring för optiska enheter såsom smartphones, AR-glasögon och kroppskameror. Vidhance som är Imints mjukvaruplattform är kulmen på mer än 15 års utveckling och innovation och har till dags dato integrerats i mer än 700 miljoner enheter. Imint som är grundat 2007 och sedan 2015 riktar sig till både konsument- och industrimarknaden och är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet IMINT. 

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo