Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i IMINT Image Intelligence AB (publ), org. nr 556730–9751 (“Bolaget“), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 november 2020. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

A1. Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

1.    vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 4 november 2020, och

2.    senast onsdagen den 11 november 2020 anmäla sig till Bolaget genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget till handa senast onsdagen den 11 november 2020.

A2. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, dels anmäla sig till stämman och dels tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (så kallad rösträttsregistrering) så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 4 november 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 6 november 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

B. Postomröstning

Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats http://www.weareimint.com och hos Bolaget. Separat anmälan ska inte göras utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget via e-post till jonathan.ekman@vidhance.com alternativt postas i original till Bolaget på adressen IMINT Image Intelligence AB (publ), Kungsängsgatan 12 3 tr., 753 22 Uppsala, märk kuvertet ”Extra bolagsstämma 2020” För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 11 november 2020. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under punkt C. Ombud m.m. nedan iakttas.

Aktieägaren får inte förse rösten eller förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Information om de vid bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 12 november 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

C. Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, http://www.weareimint.com.

D. Ärenden på stämman

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om införande av optionsprogram för Bolagets anställda och andra nyckelpersoner
 8. Beslut om införande av optionsprogram för styrelseledamöter i Bolaget
 9. Avslutande av bolagsstämman

E. Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Advokat Gunnar Mattsson, eller den som styrelsen utser vid Gunnar Mattssons förhinder, föreslås av valberedningen som ordförande vid stämman.

Upprättande av röstlängd (punkt 3)

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5)

Styrelsen föreslår att Bolagets aktieägare, tillika grundare Harald Klomp, eller den som styrelsen utser vid Harald Klomps förhinder, utses till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om införande av optionsprogram för Bolagets anställda och andra nyckelpersoner (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en emission av högst 660 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets självt med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i optionsprogrammet. Varje teckningsoption ska, under perioden från den 1 juli 2023 till och med den 31 december 2023 berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen ska vara 140 % av genomsnittlig sista betalkurs för Bolagets aktie under perioden den 16 – 30 november 2020.

Teckningsoptionerna ska förvärvas till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Vidare ska ett s.k. hembudsavtal träffas enligt vilket innehavaren ska vara förpliktad att erbjuda Bolaget, eller den Bolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, om anställningen/uppdraget upphör eller om teckningsoptionerna ska överlåtas.

Bolagsstämman föreslås godkänna Bolagets överlåtelse av teckningsoptionerna till anställda och andra nyckelpersoner. Tilldelning ska beslutas av Bolagets styrelse enligt följande principer:

 • Kategori A – VD och ledningspersoner: deltagare inom denna kategori kan tilldelas högst
  240 000 teckningsoptioner och högst 60 000 teckningsoptioner kan tilldelas per person inom kategorin
 • Kategori B – andra anställda/nyckelpersoner: deltagare inom denna kategori kan tilldelas högst 330 000 teckningsoptioner och högst 30 000 teckningsoptioner kan tilldelas per person inom kategorin.
 • Kategori C – Framtida anställda/nyckelpersoner: deltagare inom denna kategori kan tilldelas högst 90 000 teckningsoptioner.

Erbjudande om teckningsoptioner till deltagarna i kategorierna A-C ovan ska beslutas av styrelsen i Bolaget.

Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 18 december 2020 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram ägnat för Bolagets anställda och andra nyckelpersoner. De kan på detta sätt erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket förväntas ligga i samtliga aktieägares intresse.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om införande av optionsprogram för styrelseledamöter i Bolaget (punkt 8)

Aktieägaren Anders Dalhem föreslår att bolagsstämman beslutar om en emission av högst 66 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Varje teckningsoption ska, under perioden från den 1 juli 2023 till och med den 31 december 2023 berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen ska vara 140 % av genomsnittlig sista betalkurs för Bolagets aktie under perioden den 16 – 30 november 2020.  Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-modellen vid tidpunkten för teckning.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelseledamöterna Peter Ekerling (ordförande), Martin Thunman, Joakim Nydemark, Anders Ingeström och Öjvind Norberg. Varje styrelseledamot kan tilldelas högst 13 200 teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 18 december 2020 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram för styrelseledamöter i Bolaget. Genom ett sådant program erbjuds styrelseledamöterna en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget.

En förutsättning för tilldelning av teckningsoptioner är att den teckningsberättigade är styrelseledamot i Bolaget vid tidpunkten för tilldelning. Vidare ska ett s.k. hembudsavtal träffas enligt vilket innehavaren ska vara förpliktad att erbjuda Bolaget, eller den Bolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, om uppdraget upphör eller om teckningsoptionerna ska överlåtas.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

F. Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast måndagen den 2 november 2020, till adress IMINT Image Intelligence AB, Kungsängsgatan 12, 753 22 Uppsala eller via e-post till jonathan.ekman@vidhance.com. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget senast från och med lördagen den 7 november 2020. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

G. Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 8 869 277 aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

H. Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag, poströstningsformulär, fullmaktsformulär och övriga handlingar kommer senast torsdagen den 29 oktober 2020 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, http://www.weareimint.com, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats http://www.weareimint.com.

_____________________________________

Uppsala i oktober 2020

IMINT Image Intelligence AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Ekonomichef Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo