Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i IMINT Image Intelligence AB (publ), org.nr 556730–9751 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 6 juli 2023 kl. 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Vaksalagatan 10, Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 juni 2023 (avstämningsdagen), och
 • dels anmäla sitt deltagande senast måndagen den 3 juli 2023, under adress Kungsängsgatan 12 3 tr., 753 22 Uppsala med angivande av ”Extra bolagsstämma 2023” eller via e-post till jonathan.ekman@vidhance.com.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, dels anmäla sig till stämman, dels tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen, dvs onsdagen den 28 juni 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 30 juni 2023 kommer att beaktas vid upprättande av röstlängd på stämman.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress alternativt medtas och uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, http://www.weareimint.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 9 157 563 aktier och röster.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om antal styrelseledamöter
 8. Val av styrelseledamöter
 9. Val av styrelseordförande
 10. Beslut om styrelsearvoden
 11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Aktieägaren Quinary Investment AB (”Quinary”), som innehar mer än tio procent av antalet aktier och röster i Bolaget, har begärt att det hålls en extra bolagsstämma för att fatta beslut om de punkter som följer av agendapunkterna 7 – 10 nedan.

Punkt 7 – Beslut om antal styrelseledamöter

Quinary föreslår att det beslutas att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 8 – Val av styrelseledamöter

Quinary föreslår omval av styrelseledamöterna Erik Axelsson, Martin Thunman och Yvonne Mårtensson samt nyval av Johan Qviberg.

Johan Qviberg är grundare av och styrelseordförande i investeringsbolaget Quinary Investment AB. Qviberg har bred styrelseerfarenhet och är idag styrelseledamot i Charge Amps samt Ework Group. Johan har tidigare arbetat som aktiemäklare på Öhman Fondkommission. Han har en MSc i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Johan Qviberg äger 1 135 610 aktier i Bolaget, varav 25 000 aktier i eget namn och 1 110 610 aktier genom Quinary Investment AB.

Punkt 9 – Val av styrelseordförande

Quinary föreslår nyval av Johan Qviberg som styrelseordförande.

Punkt 10 – Beslut om styrelsearvoden

Quinary föreslår att samtliga styrelsens ledamöter, således även dess ordförande, erhåller ett arvode om 125 000 kronor.

Behandling av personuppgifter

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats http://www.weareimint.com.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Uppsala i juni 2023

IMINT Image Intelligence AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om IMINT Image Intelligence AB

Imint är ett svenskt mjukvaruföretag inom intelligent sensor- och dataanalys som utvecklar visionära produkter inom videoförbättring för optiska enheter såsom smartphones, AR-glasögon och kroppskameror. Vidhance som är Imints mjukvaruplattform är kulmen på mer än 15 års utveckling och innovation och har till dags dato integrerats i mer än 700 miljoner enheter. Imint som är grundat 2007 och sedan 2015 riktar sig till både konsument- och industrimarknaden och är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet IMINT. 

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo