Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i IMINT Image Intelligence AB (publ), org.nr 556730–9751 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 14 december 2023 kl. 14.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Vaksalagatan 10, Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6 december 2023 (avstämningsdagen), och
 • dels anmäla sitt deltagande senast måndagen den 11 december 2023, under adress Kungsängsgatan 12 3 tr., 753 22 Uppsala med angivande av ”Extra bolagsstämma 2023” eller via e-post till jonathan.ekman@vidhance.com.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, dels anmäla sig till stämman, dels tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen, dvs onsdagen den 28 juni 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 30 juni 2023 kommer att beaktas vid upprättande av röstlängd på stämman.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress alternativt medtas och uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, http://www.weareimint.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 9 157 563 aktier och röster.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om sammanläggning av aktier
 8. Beslut om antagande av ny bolagsordning
 9. Val av ny styrelseledamot
 10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om sammanläggning av bolagets aktier, varvid två (2) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna av Quinary Investment AB vederlagsfritt att erhålla en (1) ytterligare aktie så att dennes innehav därefter blir jämnt delbart med två (2).

Styrelsen föreslås bemyndigas fastställa datum för sammanläggningen, vilket inte får infalla innan det att beslutet om sammanläggningen har registrerats.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 7 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning med innebörden att punkterna 1 och 5 ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse:

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är IMINT Image Intelligence AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

Föreslagen lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Vidhance AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000.

Punkt 8 – Val av ny styrelseledamot

Aktieägaren Quinary Investment AB föreslår nyval av Andreas Lifvendahl.

Andreas har varit VD för Imint mellan 2012 och 2023, efter att tidigare ha varit företagets försäljningsdirektör 2010-2011. Han är även styrelseledamot i den välrenommerade företagsinkubatorn Uppsala Innovation Center och teknikbolaget Percepio AB. Andreas har över 15 års erfarenhet av global försäljning i stor skala och försäljningsledning i Europa, USA och Asien på marknader som mjukvaru- och halvledarindustrin. Han har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet, och har ytterligare akademisk utbildning i affärsrätt (Uppsala universitet) och företagsekonomi (Handelshögskolan).

Behandling av personuppgifter

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats http://www.weareimint.com.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Kungsängsgatan 12 3 tr., 753 22 Uppsala senast tre veckor före stämman, dvs. senast torsdagen den 23 november 2023. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Uppsala i november 2023

IMINT Image Intelligence AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Qviberg, styrelseordförande IMINT Image Intelligence

Telefonnummer: +46 70-840 48 91


Om IMINT Image Intelligence AB

Imint är ett svenskt mjukvaruföretag inom intelligent sensor- och dataanalys som utvecklar visionära produkter inom videoförbättring för optiska enheter såsom smartphones, AR-glasögon och kroppskameror. Vidhance som är Imints mjukvaruplattform är kulmen på mer än 15 års utveckling och innovation och har till dags dato integrerats i mer än 700 miljoner enheter. Imint som är grundat 2007 och sedan 2015 riktar sig till både konsument- och industrimarknaden och är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet IMINT. 

2023-11-13 Kallelse extra bolagsstämma

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo