KALLELSE TILL IMINTS ÅRSSTÄMMA 2020

Aktieägarna i IMINT Image Intelligence AB (publ), org. nr 556730–9751 (“Bolaget“), kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2020, klockan 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.

A. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

1.    vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 5 maj 2020, och

2.    senast onsdagen den 6 maj 2020 anmäla sig till Bolaget per post på adress IMINT Image Intelligence AB (publ), Kungsängsgatan 12 3 tr., 753 22 Uppsala eller per e-mail på jens.alander@vidhance.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 5 maj 2020, då sådan omregistrering senast ska vara verkställd.

C. Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, http://www.weareimint.com.

D. Ärenden på stämman

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 9. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
 12. Val av styrelseledamöter och revisorer
 13. Beslut om valberedning
 14. Beslut om emissionsbemyndigande
 15. Avslutande av bolagsstämman

E. Beslutsförslag i korthet:

Valberedningens förslag till beslut om val av styrelseledamöter och revisorer samt arvoden (punkterna 11 och 12)

Valberedningen föreslår fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Katarina Bonde och Mats Lindoff har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Peter Ekerling, Joakim Nydemark, Martin Thunman och Anders Ingeström. Peter Ekerling föreslås som styrelsens ordförande. Till nyval föreslås Öjvind Norberg.

Öjvind Norberg har tidigare, under flera år, varit ordförande för Imint och han är en av de största aktieägarna i Imint. Öjvind har varit VD och styrelseordförande i ett flertal bolag. Han har bl.a. startat StyrelseAkademien, varit ordförande för Sveriges Managementkonsulter samt ingått i riksstyrelsen för Företagarna. Han har också varit lärare i företagsekonomi vid KTH, Handelshögskolan/IFL, IHM Business School, Södertörns högskola samt Management Executive Institute. Öjvind har som styrelseledamot byggt upp ett fastighetsbolag. Vidare har han startat två private equity-bolag som investerat i ett 20-tal start-up bolag inom Uppsala Science Park, bl.a. Imint.

Valberedningen föreslår vidare att ersättning till styrelseledamöter ska utgå med två prisbasbelopp och för styrelsens ordförande med sex prisbasbelopp.

Till revisor föreslås omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). PwC avser att även fortsättningsvis utse den auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor. Arvodet till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning utifrån lämnad offert. 

Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2021 (punkt 13)

Föreslås att styrelsens ordförande ska erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget och be dem att utse en representant vardera att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningen då så anses lämpligt.

Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast fyra månader före årsstämman 2021. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen per den 30 november 2020.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Inga förändringar ska dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än en månad före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2021 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Arvode till valberedningen ska inte utgå. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

F. Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation.

G. Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 8 869 277 aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

H. Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 samt fullmaktsformulär kommer senast måndagen den 20 april 2020 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, http://www.weareimint.com, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats http://www.weareimint.com.

_____________________________________

Uppsala i april 2020

IMINT Image Intelligence AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90E-post: jens.alander@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo