Kommuniké från extra bolagsstämma i IMINT Image Intelligence AB (publ) den 12 november 2020

Extra bolagsstämma i IMINT Image Intelligence AB (publ) (“Bolaget”) har avhållits idag den 12 november 2020.

Vid bolagsstämman noterades att erforderlig majoritet om nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna, inte uppnåtts avseende dels styrelsens förslag till beslut om införande av optionsprogram för Bolagets anställda och andra nyckelpersoner, dels aktieägaren Anders Dalhems förslag till beslut om införande av optionsprogram för styrelseledamöter i Bolaget.

Mot bakgrund av det ovanstående kommer de föreslagna optionsprogrammen inte att genomföras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: andreas.lifvendahl@vidhance.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 12 november 2020 kl. 14:45 CET.


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer.

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo