RÄTTELSE: Bokslutskommuniké för Vidhance AB 1 januari - 31 december 2023

I en tidigare version av detta pressmeddelande angavs ett felaktigt datum för likvida medel. Rätt datum skall vara 31 december 2023.

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2023

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 12 Mkr (12,2 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 18,2 Mkr (18 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -5,9 Mkr (-1,2 Mkr)
 • Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -5,9 Mkr (-1,2 Mkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,64 kr (-0,13 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -3,6 Mkr (-2,7 Mkr)

Perioden 1 januari – 31 december 2023

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 48,6 Mkr (64,1 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 78,8 Mkr (72,1 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -17,6 Mkr (13,8 Mkr)
 • Resultat efter skatt för perioden uppgick till -17,6 Mkr (13,8 Mkr)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,92 kr (1,51 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -11,6 Mkr (13,1 Mkr)
 • Eget kapital per den 31 december 2023 uppgick till 82 Mkr (99,5 Mkr)
 • Likvida medel per den 31 december 2023 uppgick till 65,8 Mkr (78 Mkr)

Väsentliga händelser 1 oktober – 31 december 2023

 • Den 25 oktober meddelar bolaget i ett pressmeddelande att Nils Hulth, som varit tillförordnad VD, utses till permanent VD.
 • Den 13 november kallar bolaget till en extra bolagsstämma. Bolagsordningen föreslås att ändras innebärande att bolaget byter namn till Vidhance AB. Vidare föreslås en omvänd split med villkor 1:2.
 • Den 7 december meddelar bolaget att valberedningen har utsetts. Enligt beslut från årsstämman skall valberedningen bestå av representanter från de tre största ägarna.
 • Den 14 december hålls en extra bolagsstämma. Protokollet från bolagsstämman finns tillgängligt på http://www.vidhance.com.
 • Den 29 december registrerar Bolagsverket det nya namnet Vidhance AB.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den 11 januari genomförs den omvända split 1:2 som beslutats om på den extra bolagsstämman den 14 december 2023.
 • I samband med bokslutskommunikén för 2023 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en vinstutdelning till aktieägarna med ett belopp om totalt 0,35 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 3 205 147 kronor.

VD-ord

Vi har under det fjärde kvartalet 2023 genomfört ytterligare besparingar som belastar kvartalet med engångskostnader på 2 Mkr. Därmed kommer vi nu, från och med första kvartalet i år kunna se fram emot en ny, lägre baskostnadsnivå som ger oss den uthållighet och möjlighet till fokuserade investeringar som krävs för att leverera på vår produktvision om bättre och enklare video för alla.

Sedan förra rapporten släpptes har marknaden för smartphones fortsatt sin positiva utveckling. Det fjärde kvartalet 2023 levererades 8% fler telefoner än samma kvartal året innan, framförallt i tillväxtländer, något som tros driva ett fokus på nya telefoner i låg- och mellanprisklassen. Kinesiska Transsion är ett tydligt exempel på ett bolag som lyckats kapitalisera på den positiva trenden och växt drygt 60% under fjärde kvartalet 2023 och nu är en av de stora kinesiska leverantörerna, i nivå med Oppo.

En annan tydlig trend är AI som såklart även påverkar smartphones. För tillverkarna är AI både en enorm möjlighet och ett hot. Oron för dem är att AI skapar en framtid där telefonen ersätts av någon ny sorts enhet, varför de förväntas satsa extremt tungt på att integrera AI djupt i telefonerna. Samsungs senaste flaggskepp Galaxy S24 Ultra är ett tydligt exempel på detta.

För Vidhance är detta positivt. Vår produktvision bygger på att kraftigt förenkla användandet för konsumenten och ge ett bättre slutresultat. Här är AI en självklar grundteknologi. Vi kommer under året att, tillsammans med våra kunder, gradvis lansera nya produkter baserade på vår vision.

I affärsområdet Professional har vi tagit ännu ett tydligt kliv framåt i och med det nyligen annonserade samarbetet med amerikanska RealWear för att tillsammans utveckla en ny generation av produkter för remote assistance. RealWear är en ledande tillverkare av huvudburna kameror för tuffa miljöer. Vad som är särskilt glädjande är den värdebaserade affärsmodellen där RealWears framgång är vår framgång och med möjlighet till återkommande intäkter. Detta ligger helt i linje med vår strategi för Professional att jobba närmare våra kunder och erbjuda riktade lösningar på just deras problem. Vi strävar också efter att underlätta kundens produktutveckling genom att erbjuda stödtjänster, utredningar och utvecklingsuppdrag – allt för att göra att samarbetet flyter bättre och vi tillsammans snabbare når resultat.

De finansiella mål vi tidigare satt – att under 2026 ha lägst 60 Mkr i nettoomsättning och en EBITDA-marginal om lägst 15% – står såklart fast. Styrelsen ser kontinuerligt över bolagets kapitalstruktur. Den bedömning som görs är att bolagets likvida medel mer än väl täcker bolagets framtida kapitalbehov. Mot bakgrund av detta har styrelsen föreslagit årsstämman att dela ut 35 öre per aktie, totalt 3 205 147 kronor.
Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till alla anställda för ett fantastiskt samarbete under året. Det har varit en turbulent period, men där vi hela tiden hållit fokus på kunderna, vår vision och att arbeta som ett team. Det är ett nöje att att jobba tillsammans med er alla och bryta helt ny mark. Jag ser fram emot allt vi, tillsammans med våra kunder, kommer att skapa under 2024!

Uppsala i februari 2024

Nils Hulth, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, CFO Vidhance AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Vidhance AB (”Vidhance”) är ett svenskt mjukvaruproduktbolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt både videokonsumenten och den professionella brukaren. Vidhances vision är att riva ner tekniska begränsningar så att visuella historier kan berättas och delas av alla.

Produktplattform Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom allt ifrån krävande tillämpningar inom försvar och industri, till konsumentelektronikföretag, framförallt smartphonetillverkare. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner för videoförbättring. Vidhance har kontor i Uppsala och Shanghai, och är representerat i andra Asiatiska länder genom säljagenter.

Bokslutskommunike Vidhance Q4 2023 FINAL

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo