Styrelseledamot avgår på egen begäran

IMINT Image Intelligence AB (publ) (”Imint”) meddelar idag att styrelseledamoten Martin Thunman på egen begäran avgår från styrelsen med omedelbar verkan.

Enligt Imints bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Efter att Martin Thunman lämnar styrelsen kommer den att bestå av tre ledamöter och uppfyller därmed kraven i bolagsordningen.

Denna information är sådan som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-31 19:32 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Qviberg, styrelseordförande IMINT Image Intelligence

Telefonnummer: +46 70-840 48 91


Om IMINT Image Intelligence AB

Imint är ett svenskt mjukvaruföretag inom intelligent sensor- och dataanalys som utvecklar visionära produkter inom videoförbättring för optiska enheter såsom smartphones, AR-glasögon och kroppskameror. Vidhance som är Imints mjukvaruplattform är kulmen på mer än 15 års utveckling och innovation och har till dags dato integrerats i mer än 800 miljoner enheter. Imint som är grundat 2007 och sedan 2015 riktar sig till både konsument- och industrimarknaden och är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet IMINT. 

Release

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo