Teckningstid avslutad i Imint - nyemissionen blev kraftigt övertecknad

Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför notering på AktieTorget avslutades den 17 november 2015. Emissionen tecknades till drygt 170 MSEK inklusive teckningsåtagande om 10 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 740 procent. Totalt inkom teckningar från över 4000 konton. Emissionen tillför bolaget 23 MSEK inklusive kvittning av lån om 3,2 MSEK från huvudägarna. Preliminär första dag för handel på AktieTorget är den 16 december 2015.

I emissionen emitteras 2 300 000 aktier till en kurs om 10 kronor per aktie och totalt antal aktier efter emissionen uppgår till 7 695 500. Imints aktiekapital ökas genom emissionen med 2 300 000 kronor till 7 695 500 kronor. Emissionskonstanden beräknas till cirka 2,2 MSEK.

Andreas Lifvendahl, VD i Imint:

”Imint befinner sig i ett mycket intressant skede där inledande kommersiella diskussioner med internationella smartphonetillverkare visar att vi har ett bra slagläge på en stor och växande marknad. Den kommersiella betydelsen av bra mobil video på den enorma marknaden för social- och digital media pekar på många användningsområdenden för Imints teknik Vidhance, och inledande samtal förstäker den bilden”.

”Vi är mycket nöjda med det stora intresse som vi fått från ett stort antal investerare. Vi vill hälsa alla nytillkomna aktieägare välkomna på den resa som nu på allvar tar sin början. Genom det kapital som tillförs kan vi accelerera våra aktiviteter mot marknaden och vår innovativa produktutveckling, med målsättningen att säkerställa tillväxt och kassaflöde.”, avslutar Andreas Lifvendahl.

Tilldelningen sker i enlighet med de principer som angetts i Memorandumet. Tilldelning av aktierna i Imint kommer att beslutas av Bolagets styrelse. De som ställt ut teckningsförbindelser/teckningsåtaganden, totalt 10 MSEK, har garanterats en tilldelning motsvarande sitt åtagande. Målet med tilldelningen är i första hand att skapa en bred aktieägarbas och en spridning av aktierna i enlighet med spridningskraven på AktieTorget, och i andra hand skall investerare som särskilt kan bidra med strategiska värden för bolaget beaktas. Med anledning av den kraftiga överteckningen kommer tilldelningen generellt att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser, alternativt helt komma att utebli. Lägsta antalet tilldelade aktier för de som erhåller tilldelning är dock lägst 500 aktier motsvarande 5 000 SEK.

Avräkningsnotor är planerade att skickas ut omkring den 23-24 november 2015 till de som tilldelats aktier. Efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer aktierna levereras till angivet VP-konto eller depå. Bolaget räknar med att aktien kan handlas på AktieTorget från den 16 december. Handelsbeteckningen är IMINT med ISIN-kod SE0007692124.

Redeye AB agerar finansiell rådgivare till Imint i samband med nyemissionen och noteringen på AktieTorget. Advokatfirman Lindahl KB är juridisk rådgivare och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Imint:                                                                                                         Om emissionen:                          

Andreas Lifvendahl                                                                                 Rådgivare, Redeye AB

VD Imint                                                                                                    Telefon: 08-545 013 30

Telefon: 0705-167802                                                                             E-post: emissioner@redeye.se

E-post: andreas.lifvendahl@imint.se

http://www.imint.se    http://www.vidhance.com

                                                         

Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste 18 månaderna vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.

# # #


se pressmeddelandet

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo