Bokslutskommuniké för IMINT Image Intelligence AB 1 januari - 31 december 2017

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2017 

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 6,5 Mkr (1,7 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 11,4 Mkr (7,4 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -1,2 Mkr (-2,0 Mkr)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,13 kr (-0,24 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -3,0 Mkr (-6,2 Mkr)

Perioden 1 januari – 31 december 2017 

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 18,6 Mkr (2,3 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 39,6 Mkr (22,1 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -7,3 Mkr (-8,0 Mkr)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till         -0,82 kr (-1,00 kr)
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -14,6 Mkr (-20,1 Mkr)
 • Eget kapital per den 31 december 2017 uppgick till 63,2 Mkr (69,1 Mkr)
 • Likvida medel per den 31 december 2017 uppgick till 39,6 Mkr (52,9 Mkr)

Väsentliga händelser 1 oktober – 31 december 2017

 • I november ingick Imint och Kontigo Care AB ett avtal avseende utveckling, integration och anpassning av Imints befintliga mjukvara för bildbaserad mätteknik till Kontigo Cares avancerade eHälso-plattform, Previct®.
 • I november tillfördes bolaget 171 000 kr i nytt kapital. Aktiekapitalet ökade med 18 000 kronor och 18 000 aktier efter inlösen av 18 000 teckningsoptioner till en lösenkurs om 9,50. Efter inlösen innehar personalen 23 000 teckningsoptioner för lösen senast den 12 juli 2018.
 • I slutet av december lanserades version 2.0 av Imints produkt Live Object Tracker. Den första installationen kommer att genomföras hos bolagets långvariga partner SAAB, som en del av deras air traffic managementlösning.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 17 januari 2018 tecknade Imint ett treårigt licensavtal med kinesiska Xiaomi gällande videostabilisering. Xiaomi är den fjärde största mobiltelefontillverkaren i världen.
 • Den 20 februari tecknade Imint ett treårigt licensavtal med japanska Fujitsu Connected Technologies. Avtalet ger Fujitsu rätt att inkludera funktioner från produktplattformen Vidhance i kommande smartphone-produkter.

VD har ordet

Jag summerar 2017 med stolthet och ödmjukhet. Under året har vi fortsatt att bygga ett stabilt internationellt företag och firat flera framgångar. Vi har vunnit nya kundkontrakt, sett allt fler telefoner med Vidhance lanseras på marknaden, etablerat en effektiv organisation med kompetenta medarbetare samt förbättrat vår produktportfölj. Bevis för vår framgång som är mest glädjande är de nya kunder som valde oss under 2017 och i början på 2018.

Imint har nu sju licensavtal med smartphone-tillverkare i Kina, Japan och Europa. Det innebär att Vidhance finns i mer än 15-talet modeller och sammanlagt mer än 30 miljoner smartphones. Det var en utmanade tanke i slutet av 2015 i samband med vår notering, som nu har blivit glädjande verklighet.

Under sista kvartalet 2017 tecknade vi avtal med Kontigo Care AB och vår långvariga partner SAAB. Det är en styrka att vår mjukvara kan skapa värde i andra branscher än smartphone-marknaden. Vår huvudfokus kommer fortsatt vara smartphonemarknaden, det är viktigt att förtydliga, men vi ser också goda möjligheter att anpassa vår plattform till fler områden. På längre sikt blir det viktigt för att kunna nå en uthållig hög tillväxttakt.

Antalet sålda smartphones sjönk med 6% i fjärde kvartalet jämfört med 2016, vilket känns naturligt efter ett antal år med stark tillväxt.

Vi upplever ingen avmattning på den intensiva konkurrensen för vår egen del, men vi anser fortfarande att vi är i framkant med våra lösningar och att kunderna sätter värde på det vi gör. De vägval vi gör inom teknik- och produktportfölj är viktiga, så att vi kan behålla en vass spets. Produktutvecklingen blir än mer inriktat på en tydlig paketering som kommer att möjliggöra merförsäljning och ökad skalbarhet.

I slutet av året var vi 34 anställda i bolaget inklusive konsulter, vi genomförde inga rekryteringar under fjärde kvartalet. Fokus på att optimera arbetsmetodik och effektiviteten inom produktutveckling och leverans har hittills givit ett gott resultat.

När det gäller vår finansiella ställning så är det glädjande att vi visar fortsatt positiv riktning för både omsättning och resultat. Tillväxten för 2017 blev hela 700% jämfört med 2016.

När vi nu accelererar in i 2018 så är det med en tydlig målsättning att vinna fler kunder, göra oss mer kända, förbättra vår portfölj och utveckla företaget till nästa nivå. Mest stolt är jag över vad vårt starka team har åstadkommit och den kapacitet vi visar. Ödmjuk tillförsikt har jag inför den fortsatta resan framåt.

Uppsala i februari 2018

Andreas Lifvendahl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)   
Telefon: 018-474 99 90
E-post: jens.alander@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. Imints aktie handlas på Aktietorget under kortnamnet IMINT. Bolagets Certified Advisor är Redeye AB.

http://www.weareimint.com

IMINT Bokslutskommuniké 2017

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo