Bokslutskommuniké för IMINT Image Intelligence AB 1 januari – 31 december 2021

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 17 Mkr (15,3 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 18,5 Mkr (15 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till 4,3 Mkr (2,7Mkr)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till 0,62 kr (0,30 kr) före utspädning och 0,62 kr (0,29 kr) efter utspädning
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -0,8 Mkr (0,8 Mkr)

Perioden 1 januari – 31 december 

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 63,2 Mkr (48,7 Mkr)
 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 59,9 Mkr (57,1 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till 18,8 Mkr (1,7 Mkr)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,20 kr (0,19 kr) före utspädning och 2,20 kr (0,18 kr) efter utspädning
 • Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till 17,5 Mkr (2 Mkr)
 • Eget kapital per den 31 december 2021 uppgick till 85,5 Mkr (57,2 Mkr)
 • Likvida medel per den 31 december 2021 uppgick till 59,9 Mkr (34,9 Mkr)

Väsentliga händelser 1 oktober – 31 december 

 • Den 29 oktober 2021 ansluter sig bolaget som en av de första företagen till Qualcomms nyinrättade ekosystemsprogram ”Wearables Ecosystem Accelerator Program”
 • Den 18 november presenterade VD Andreas Lifvendal bolaget på Naventus Technology Day i Stockholm, och den 29 november genomfördes en liknande presentation i Stockholm på Aktiespararnas Stora Aktiedagen.
 • Den 1 december 2021 lanserade bolaget nästa generation av sin flaggskeppsprodukt videostabilisering, kallad generation 4.
 • Den 15 december 2021 utsågs en valberedning i bolaget. Valberedningen ska, i enlighet med stämmobeslut, bestå av representanter utsedda av de tre största ägarna, baserat på de kända röstetalen per den 30 november 2021.  De ägare som accepterade att ingå i valberedningen utsåg till representanter Öjvind Norberg (ordförande), Peter Ekerling samt Jonas Fridh.

Väsentliga händelser efter periodens slut 

 • Den 12 januari 2022 meddelar bolaget att man förstärker sin ledningsgrupp och bolagets produktledningsfunktion genom att tillsätta rollen som Chief Product Officer och anställer Nils Hulth i den funktionen.

VD-ord

Vi lägger Imints bästa år någonsin till handlingarna, och blickar tillbaka med mycket stolthet. Tillväxten fortsatte i det fjärde kvartalet, med en all-time high omsättning på 17 mkr (15,3 mkr), en ökning med 11% över fjärde kvartalet 2020. Nettoomsättningen för hela året landade på 63,2 mkr (48,7 mkr) vilket är en årstillväxt på nästan 30%, och en CAGR sedan 2019 på 25%. Under 2021 bidrog också den goda försäljningstillväxten till en kraftigt ökad lönsamhet, och fjärde kvartalet uppvisade ett resultat på 5,7 mkr (2,7 mkr), och på helåret på 20,1 mkr (1,7 mkr). Som jag nämnt i publika presentationer i slutet på året, påbörjade vi investeringar i nästa generations produktportfölj för att vidareutveckla vår position på marknaden. Det är först under fjärde kvartalet vi börjar se kostnadsökningar till följd av dessa investeringar, med kostnader under kvartalet på 18,5 mkr (15 mkr). Kassaflödet för fjärde kvartalet blev något negativt, med -0,8 mkr, men ur ett helårsperspektiv har kassan förstärkts väsentligt, med 25 mkr, vilket gav en kassa på balansdagen om 60 mkr.

En stor del av tillväxten förklaras genom lyckad merförsäljning av nya mer innovativa produkter som utökar användningsområdet för videostabilisering för nya användarsituationer. Produkten Selfie Mode, som är en produkt som följer huvudet hos selfie-filminspelaren, och anpassar komposition och stabilisering efter denna, är ett bra exempel på en ny produkt som tagits väl emot hos några av våra viktigaste kunder. En annan viktig förklaring är en djupare penetration av våra grundprodukter i våra kunders produktportfölj, där vi sett allt fler telefoner i mellanprissegmentet bli ”Powered by Vidhance®”. Under slutet av året lanserade vi även generation 4 av vår flaggskeppsprodukt videostabilisering, för att säkra vårt ledarskap inom detta teknikområde.

Vi har även under slutet av 2021 kommit längre i nykundsbearbetning, och med på sikt intressanta möjligheter inom andra marknadsvertikaler, både i Kina och resten av världen.

En marknad där vi nådde framgångar under 2021 är industriell AR (Augmented Reality), där smarta glasögon eller hjälmmonterade displayer hjälper arbetet med service och inspektion på distans. Vi har kunnat kommunicera två intressanta kunder inom detta segment under 2021, med amerikanska RealWear och kinesiska Rokid. Under året har ytterligare kunddialoger fördjupats. Vi har även arbetat mer strategiskt med partnerskap, som till exempel med hårdvarudesignhus som på uppdrag bygger produkter för gemensamma kunder, för att utöka vår räckvidd i säljarbetet. Vi har tagit en bra position på denna marknad som förutspås god tillväxt, och som fått extra draghjälp av pandemins reserestriktioner.

En viktig aktivitet för att ytterligare bredda vår räckvidd på marknaden är fördjupat samarbete med viktiga hårdvaruleverantörer. Sedan många år fördjupas succesivt samarbetet med chipsetleverantörer som Qualcomm och Mediatek, som är de två dominerande leverantörerna till mobilindustrin. Vår produktportfölj Vidhance är anpassad och optimerad för de ledande chipseten. Dessa leverantörer söker också expansion i marknader utanför smartphones, som till exempel inom wearables och robotics, och samarbetet med till exempel Qualcomm har förstärks under året för att tillsammans kunna nå kunder i nya segment. Det arbetet kommer att bli än viktigare under 2022. Vi har även fördjupat samtalen med utmanare till de två ledarna, bland annat med Samsungs dotterbolag som utvecklar chipsetfamiljen Exynos.

Under framförallt hösten 2021 hade vi god medvind i vår rekrytering, och vi har haft möjlighet att utöka framförallt produktutvecklingsteamet med fler talanger. Vi är, och vill fortsätta vara, en av de mest spännande arbetsplatserna för duktiga ingenjörer och mjukvaruutvecklare. Vi har också påbörjat för-stärkningen av vår produktledning för att hantera både en större kundkomplexitet och större intern kapacitet. Rekryteringen i januari 2022 av Nils Hulth som CPO är ett viktigt steg i denna förstärkning. Vi går in i 2022 med höga ambitioner att göra rätt investeringar i vår framtida tillväxt, och med tålamod och självförtroende för en målvision om ett än större och starkare Imint 2025.

Uppsala i februari 2022

Andreas Lifvendahl, VD

Denna information är sådan som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-18 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och fondkommissionärer

http://www.weareimint.com

Bokslutskommunike Imint Q4 2021 FINAL

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo