Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 januari – 30 juni 2018

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2018

 •  Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 8,6 Mkr (4,9 Mkr)
 •  Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 12,4 Mkr (10,4 Mkr)
 •  Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till 0,4 Mkr (-2,4 Mkr)
 •  Resultat per aktie för kvartalet uppgick till 0,04 kr (-0,27 kr)
 •  Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -1,9 Mkr (-5,5 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 juni 2018 

 •  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 15,0 Mkr (6,9 Mkr)
 •  Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 24,2 Mkr (18,7 Mkr)
 •  Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -1,8 Mkr (-4,7 Mkr)
 •  Resultat per aktie för perioden uppgick till         -0,20 kr (-0,53 kr)
 •  Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -4,7 Mkr (-9,8 Mkr)
 •  Eget kapital per den 30 juni 2018 uppgick till 61,9 Mkr (64,9 Mkr)
 •  Likvida medel per den 30 juni 2018 uppgick till 35,1 Mkr (43,6 Mkr)

Väsentliga händelser 1 april – 30 juni 2018

 •  Den 16 maj utökade Imint samarbetet med Sharp genom att teckna ett tilläggsavtal till licensavtalet från april 2017. Avtalet ger Sharp möjlighet att använda fler komponenter från produktplattformen Vidhance.
 •  Årsstämma hölls den 15 maj. Hans Eriksson och Harald Klomp avgick från styrelsen och Mats Lindoff och Martin Thunman tillkom.
 •  Årsstämman beslöt att emittera högst 440 000 teckningsoptioner att användas för personal-optionsprogram.
 •  Den 18 juni tillfördes 133 000 kronor i kapital efter optionsinlösen.
 •  Den 26 juni utökade Imint och Vivo det licens-avtal som upprättades i augusti 2017 samt förlängde licensperioden med ett år.
 •  Den 29 juni tecknade Imint ett treårigt licens- och supportavtal med Tinno.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 •  Den 9 juli tecknade Imint ett treårigt licens- och supportavtal med en turkisk smartphone-tillverkare.
 •  Den 20 juli tecknades ett treårigt licens- och supportavtal med kinesiska Beijing Huibo Technology som står bakom smartphone-varumärket Jetlive.

VD har ordet

Det har varit ytterligare ett bra kvartal med många nya affärer. Särskilt stolta är vi över tilläggsavtalen med Sharp och Vivo, som befäster vår starka position och visar att vi har ett bra erbjudande som kompletterar vår videostabilisering.

Andra viktiga affärer är licensavtalet med kinesiska Tinno, moderbolag till Wiko, vilket täcker många olika Vidhance funktioner utöver videostabilisering. Ytterligare en intressant kund som valt fler funktioner från vår portfölj är JetLive från Kina. De väljer att satsa på en smartphone anpassad för live streaming och social media, vilket passar vår produktportfölj väl. I tillägg till dessa fina avtal har vi lyckats vinna ett licensavtal med en turkisk smartphonetillverkare.

Vi har nu 11 licensavtal med smartphonetillverkare i Kina, Japan och Europa. Vidhance har integrerats i mer än 30-talet smartphone modeller och i sammanlagt mer än 55 miljoner smartphones sedan den första modellen med Vidhance lanserades i kvartal 4 2016.

Antalet sålda smartphones på den globala marknaden sjönk med 2% i andra kvartalet jämfört med 2017. Vi ser en mognad av marknaden med hög konkurrens, där de ledande aktörerna stärker sitt grepp. Kameran och kreativa videofunktioner är fortsatt viktiga för att bygga ett starkt varumärke och attrahera kunder.

Vi kan fortsättningsvis konstatera att vår satsning på Kina har varit lyckosam, då tre av våra kunder; Huawei, Xiaomi och Vivo tillhör de 6 största globala smartphonetillverkarna.

Vår produktutveckling är inriktat på en tydlig paketering av vår mjukvaruplattform, för att uppnå skalbarhet. Nära kundrelationer ger oss bra väg-ledning för vidareutveckling. Ett bevis på att vi har lyckats väl är att vi nu har flera kundavtal som innehåller fler funktioner i tillägg till video-stabilisering. Exempelvis släppte Fujitsu den första asiatiska modellen med Live Auto Zoom. Under kvartalet har vi breddat vår marknad, då vi för första gången har integrerat Vidhance på ett Mediatek chipset i en smartphone från Vivo.

I slutet av kvartalet var vi 32 anställda i bolaget inklusive konsulter och vi har under de senaste fyra kvartalen legat stabilt runt den nivån. Arbetet med att optimera arbetsmetodik och öka effektiviteten inom utveckling och leverans har varit fruktsamt.

När det gäller vår finansiella ställning så är det mycket tillfredställande att vi har förbättrat omsättning, kassaflöde och resultat. Det skapar motivation och energi att fortsätta bygga ett framgångsrikt företag.

Uppsala i augusti 2018

Andreas Lifvendahl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com


Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) (”Imint” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående. Imints aktie handlas på Spotlight under kortnamnet IMINT. 

http://www.weareimint.com

Se hela rapporten

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo