Förändring av innehav hos huvudägarna och ledning i Imint Image Intelligence AB

Imint Image Intelligence AB`s (Imint) huvudägare Professionell Ägarstyrning i Sverige AB (PÄAB) har den 11 december tillsammans med Uppsala Universitets Holding AB (UUH AB), Imint Partners AB och management i bolaget sålt aktier i bolaget till ett knappt 20-tal kapitalstarka investerare. Försäljningen har skett utanför marknaden och med AktieTorgets godkännande då delar av innehavet som sålts är under lockup. Affären har gjorts till senaste emissionskurs, dvs 10 kr/aktie. Totalt har 1 179 747 aktier sålts varav 720 056 omfattas av lockup.

Köparna av aktierna har övertagit säljarnas lockupåtagande att behålla aktierna under en tidsperiod om 12 månader från och med första handelsdag på AktieTorget som beräknas starta den 16 december 2015. De investerare som har förvärvat aktier för 500 000 SEK eller mer i transaktionen är Göran Källebo, Qualcon AB, Magnus Uppsäll, Patrik Bergström, Löfqvist & Andersson Holding AB, Johan Biehl, Per Vasilis, Jan Pettersson och Markus Örndahl. Ingen av investerarna uppnår en ägarandel som överstiger 5 % av bolaget.

I samband med ovanstående transaktion har management i form av Andreas Lifvendahl, VD och Simon Mika, CTO löst sina köpoptioner som var utställda av huvudägarna och som inte omfattades av lockup. Andreas Lifvendahl och Simon Mika har därvid förvärvat 171 000 respektive 209 000 aktier från huvudägarna PÄAB, Almi Invest och UHH AB. Vidare har Andreas Lifvendahl och Simon Mika påkallat lösen av teckningsoptioner i Imint om vardera 96 000 aktier. Lösen av teckningsoptionerna är under registrering hos Bolagsverket och kommer när det är klart innebära att antalet aktier i Imint ökar med 192 000 aktier till totalt 7 887 500 aktier. För att bl.a. finansiera lösen av köpoptionerna och teckningsoptionerna har även Andreas Lifvendahl och Simon Mika sålt delar av sina respektive aktieinnehav, 110 000 aktier från Andreas Lifvendahl och 120 000 aktier från Simon Mika till ovanstående grupp av investerare. Dennas försäljning är inkluderad i ovanstående försäljning om 1 179 747 aktier. Sammantaget innebär transaktionen inkl lösen av teckningsoptioner enligt ovan att Andreas Lifvendahl ökat sitt direkta ägande i Imint från 4 270 aktier till 161 270 aktier och att Simon Mika inkl eget bolag har ökat sitt ägande från 2 000 aktier till 187 000 aktier. Andreas Lifvendahl och Simon Mika, vars aktier inte omfattas av lockup, har gentemot PÄAB, Almi Invest, UUHAB och styrelsen, på frivillig basis förbundit sig att behålla samtliga sina aktier i Imint i 12 månader från och med första handelsdag i bolaget, den 16 december 2015.

Gruppen av investerare är kapitalstarka personer och bolag som alla visat stort intresse för Imint i den nyligen avslutade noteringsemissionen, men som till följd av den kraftiga överteckningen endast kunde få marginell eller ingen tilldelning alls. Genom transaktionen tillförs Imint en grupp av kapitalstarka ägare vilket kan vara till gagn för bolaget både på kort och lång sikt.

PÄAB ser långsiktigt på sitt aktieinnehav i Imint men vill med denna blockförsäljning av aktier se till så att det finns en mer balanserad ägarbild i bolaget med flera kapitalstarka ägare vilket inte var möjligt att uppnå i samband med noteringsemissionen då styrelsen först och främst ville uppnå en bra ägarspridning vid tilldelning av aktier i den kraftigt övertecknade nyemissionen. En ytterligare aspekt är att styrelsen bedömer att försäljningen av aktierna kommer att kunna öka förutsättningarna för en bättre likviditet i bolagets aktie.

”Hela PÄABs återstående innehav kommer att vara under lock up vilket ytterligare understryker PÄABs långsiktiga engagemang samt vår positiva syn på bolaget och dess möjligheter. Vi avser även fortsättningsvis ta det ansvar som följer med vår roll som största ägare och ser det som en ytterligare styrka för Imint att nu kunna få in fler långsiktiga och kapitalstarka ägare.”, säger Björn Berg, VD i PÄAB.

”Det är glädjande att vid sidan av PÄAB kunna få in nya kapitalstarka ägare som delar min och Simons tillförsikt och framtidstro för Imint. Genom att jag och Simon frivilligt undertecknar lock-up avtal bekräftar vi vårt gemensamma och långsiktiga engagemang i bolaget, säger Andreas Lifvendahl, VD i Imint.

PÄAB äger efter försäljningen av aktier, lösen av köpoptioner och teckningsoptioner från management, 1 505 572 aktier i Imint, motsvarande knappt 20 procent av kapitalet. Almi Invest kvarstår som näst största ägare med knappt 10 % av kapitalet i Imint.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Imint:                                                                                                         PÄAB (största ägaren)              

Andreas Lifvendahl, VD Imint                                                                        Björn Berg, VD PÄAB

Telefon: 018-474 99 90                                                                         

E-post: andreas.lifvendahl@imint.se                                                             E-post: bjorn.berg@protens.se

http://www.imint.se    http://www.vidhance.com                                                              http://www.paab.se

Om Imint:
Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste 18 månaderna vidareutvecklats och anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.

# # #


Se nyheten

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo