Imint förvarnar om intäktsbortfall från viktig kund

Imints affärsområde Consumer, som innefattar försäljning till smartphonetillverkare av videoförbättringsmjukvaran Vidhance, förväntas se minskande omsättning till följd av förlust av framtida design-ins hos en tidigare viktig kinesisk kund. Smartphonemarknaden är i en historisk svacka, och de största volymfallen har drabbat de stora kinesiska tillverkarna, som genomför kostnadsbesparingsprogram och reducerar beroendet av underleverantörer.

De stora volymtappen i smartphoneindustrin, som varit extra stora för de stora kinesiska tillverkarna, har redan under de senaste kvartalen haft negativ effekt på Imints omsättning inom affärsområdet Consumer. Geopolitiska spänningar och handelskonflikter mellan väst och Kina har ytterligare förstärkt kinesiska tillverkares incitament att minska beroendet av leverantörer från västvärlden. Imint har nu nåtts av informationen att en viktig kinesisk kund inte planerar att designa in befintliga Vidhance-produkter i kommande modellprogram. Då Imints intäkter till stor del baseras på royalties från sålda telefoner, kommer den fulla effekten av kundens besparingsprogram att nå full effekt om två till tre kvartal. Osäkerheten på marknaden är stor, och någon pålitlig bedömning av effekten på totala intäkter kan inte göras, men effekten förväntas utgöra ett väsentligt intäktsbortfall.

Med denna nya information om den negativa utvecklingen på smartphonemarknaden, ser Imint också över de tidigare meddelade målen om en EBIT-marginal om 30% för affärsområde Consumer, och kommer vid senare tillfälle att meddela en reviderad finansiell målsättning.

Imint fortsätter med förstärkta incitament att accelerera affärsutveckling och försäljning inom affärsområde Professional.

Denna information är sådan som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-24 16:18 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, CEO Imint Image Intelligence AB

Telefon: 018-474 99 90                         

E-post: andreas.lifvendahl@vidhance.com


Om IMINT Image Intelligence AB

Imint är ett svenskt mjukvaruföretag inom intelligent sensor- och dataanalys som utvecklar visionära produkter inom videoförbättring för optiska enheter såsom smartphones, AR-glasögon och kroppskameror. Vidhance som är Imints mjukvaruplattform är kulmen på mer än 15 års utveckling och innovation och har till dags dato integrerats i mer än 700 miljoner enheter. Imint som är grundat 2007 och sedan 2015 riktar sig till både konsument- och industrimarknaden och är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet IMINT. 

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo