RÄTTELSE: Kallelse till Imints Årsstämma 2023

I en tidigare version av detta pressmeddelande angavs i andra stycket fel avstämningsdag. Rätt datum är fredagen den 12 maj 2023.

Aktieägarna i IMINT Image Intelligence AB (publ), org.nr 556730-9751 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2023 kl. 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Vaksalagatan 10, Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 maj 2023 (avstämningsdagen), och
 • dels anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 17 maj 2023, under adress Kungsängsgatan 12 3 tr., 753 22 Uppsala med angivande av ”Årsstämma 2023” eller via e-post till jonathan.ekman@vidhance.com.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, dels anmäla sig till stämman, dels tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen, dvs fredagen den 12 maj 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 16 maj 2023 kommer att beaktas vid upprättande av röstlängd på stämman.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress alternativt medtas och uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, http://www.weareimint.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 9 157 563 aktier och röster.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 12. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
 13. Val av styrelseledamöter och revisorer
 14. Beslut om valberedning
 15. Beslut om emissionsbemyndigande
 16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Mattsson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10 – Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas samt att till bolagsstämmans förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

Punkt 12 – Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande erhåller ett arvode om 250 000 kronor och att övriga ledamöter erhåller ett arvode om 125 000 kronor.

Valberedningen föreslår att ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår omval av Peter Ekerling, Anders Ingeström, och Martin Thunman samt nyval av Erik Axelsson och Yvonne Mårtensson. Öjvind Norberg och Jonas Fridh har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Peter Ekerling.

Yvonne Mårtensson har omfattande industrierfarenhet inom hälso- och medicinteknik, med seniora roller inom försäljning och marknadsföring och företagsledning. Mårtensson var under perioden 1998–2014 VD för CellaVision AB, verksamt inom bildbaserad bloddiagnostik, och förde bolaget från innovativ idé till etablerat och internationellt verksamt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Mårtensson har gedigen erfarenhet av snabbväxande teknikintensiva bolag, och är idag verksam som styrelseordförande vid Bolue Diagnostics AB samt styrelseledamot i Xvivo Perfusion AB, Uniogen Oy och Ortoma AB.

Erik Axelsson har en civilekonomexamen från Montana State University-Bozeman och har sedan år 2000 verkat som analytiker och VD i investmentbolaget Quinary Investment AB, som är en av Bolagets större aktieägare.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). PwC avser att även fortsättningsvis utse den auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget och be dem att utse en representant vardera att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningen då så anses lämpligt.

Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast fyra månader före årsstämman 2024. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen per den 30 november 2023.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Inga förändringar ska dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än en månad före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2024 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Arvode till valberedningen ska inte utgå. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Punkt 15 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Behandling av personuppgifter

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats http://www.weareimint.com.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Kungsängsgatan 12 3 tr., 753 22 Uppsala senast tre veckor före stämman, dvs. senast tisdagen den 2 maj 2023. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Uppsala i april 2023

IMINT Image Intelligence AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Ekman, Finanschef Imint Image Intelligence AB (publ)    

Telefon: 018-474 99 90 E-post: jonathan.ekman@vidhance.com


Om IMINT Image Intelligence AB

Imint är ett svenskt mjukvaruföretag inom intelligent sensor- och dataanalys som utvecklar visionära produkter inom videoförbättring för optiska enheter såsom smartphones, AR-glasögon och kroppskameror. Vidhance som är Imints mjukvaruplattform är kulmen på mer än 15 års utveckling och innovation och har till dags dato integrerats i mer än 700 miljoner enheter. Imint som är grundat 2007 och sedan 2015 riktar sig till både konsument- och industrimarknaden och är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet IMINT. 

Kallelse årsstämma, IMINT

Vidhance

We’re all about video enhancement

Book a Demo